Světová škola 2016: Přehled škol a projektů/místních akcí

Gymnázium Moravský Krumlov – Jezme to nejlepší z jižní Moravy aneb Regionální piknik

Cílem místní akce bylo zvýšit využití a spotřebu lokálních surovin a potravin, usnadnění jejich cesty k zákazníkům a zlepšení povědomí o důsledcích migrace potravin ve městech Moravský Krumlov a Miroslav. Studenti se rozhodli informovat občany o problematice, a tím zvýšit zájem spotřebitelů o lokální potraviny a také zlepšit možnosti nákupu díky potenciálně větší účasti prodejců na trzích a dodávkám do místních obchodů. Fenomén dovozu potravin ze vzdálených oblastí může také vést k růstu lokální nezaměstnanosti, migraci za prací a následnému vylidňování venkova. Partnery se staly občanské sdružení Olma, které pořádá v Moravském Krumlově farmářské trhy a  lokální výrobci, kteří zajistili suroviny a potraviny nabízející se na akci.

Veronika Valachová (pedagožka):

Piknik vzbudil zájem veřejnosti, místní občané se dokonce u stánků aktivně zajímali o to, proč si nemohou nabízené produkty koupit v běžných obchodech. Jedním z cílů akce a celého projektu přitom bylo právě dostat více regionálních potravin do obchodů, a k tomu může napomoci i tlak veřejnosti- zákazníků

Účastníci projektu z třídy kvinta mě přesvědčili, že není radno naše studenty podceňovat. Žáci si sami dokázali  vybrat vhodné téma projektu (regionální potraviny na našem stole), sestavit a vyhodnotit dotazníky pro veřejnost, komunikovat s místními zemědělci  i zorganizovat  regionální piknik. Jejich nadšení a zápal pro věc bylo vyloženě nakažlivé a určitě jím motivovali i studenty z jiných tříd, aby se do podobné aktivity pustili, například v příštím roce.

Zuzana Hermanová, kvinta:  Celá akce se podle mě povedla a myslím si, že hlavní záměr, podpořit místní výrobky, nám vyšel. Jsem ráda za to, že jsme mohli lidem ukázat, kde mohou nakoupit kvalitní a čerstvé potraviny.

Jan Holý, kvinta: Akci hodnotím kladně, myslím, že určitou skupinu lidí oslovila a přinejmenším možná odstartovala delší kampaň na toto téma, které by mohli zpracovávat i další organizace. Všiml jsem si i výsledků v jednom z místních obchodů, kde začali nabízet námi propagované výrobky a navíc za velmi dobrou cenu. 

Štěpánka Grunová, kvinta: Osobně mi přinesla především náměty k přemýšlení o potravinách a jejich cestách, kterými se ke mně dostávají. Myslím, že se s celou rodinou budeme více snažit získávat co nejvíce potravin z našeho regionu.

 

Gymnázium Nad Alejí – Rodina je základ

Žáci si za své téma vybrali rodinu, na problematiku fungování rodiny, zabývali se rodinou v lokálním i celosvětovém kontextu. Během roku se žáci pokusili zmapovat hodnoty, na kterých dobře fungující rodina stojí, a také důsledky funkčnosti rodiny. Zaměřili se na možnosti podpory a pomoci tam, kde rodina nefunguje. Výstupem projektu je nabídka konkrétních způsobů dobrovolnické a dárcovské pomoci nejen v rámci Prahy 6, dalších částech Prahy i celé ČR, ale také pomoci do rozvojových zemí. Po domluvě s městskou částí Praha 6 se rozhodli uspořádat výstavu, jejíž vernisáž se konala v Galerii Chodník, fungující jako neobvyklý koncept galerie ve výlohách reprezentačních a obřadních prostor. Výstavní „prostory“ jsou tak veřejnosti k dispozici 24 hodin denně. Kolemjdoucí si mohou exponáty prohlížet přímo z chodníku a zadarmo.  Obsahem výstavy jsou ukázky výtvarných prací studentů gymnázia na téma rodina nebo kratičké rozhovory se studenty a známými studentů se zahraničním původem dozvědět, jak fungují rodiny v různých zemích světa.

Barbora Chlastáková (pedagožka):

Studenti byli neuvěřitelně tvůrčí. Velmi se mi líbilo jejich kolektivní zapojení do práce, při které se vzájemně podporovali a pomáhali (opět jsem mohla vidět, jaké velké srdce naši studenti mají).  Jejich vizuální pojetí „Rodinného víkendu“ hodnotím jako profesionální práci. Nefigurativním pojetím vytvořili studenti velkoformátové pastelové obrazy. Pomocí kresby vyjádřili rodinné vztahy, důležitost lásky a rodiny. Barevnost volili podle země, kam nejraději s rodinou jezdí. Studenti si při práci uvědomili, že není ani tak důležité, kde s rodinou jsou na výletě, ale že tráví společný čas s rodinou.

Jan Apolín (student Kvarty B):

Během projektu jsme hodně pracovali ve skupinách a přemýšleli nad problémy, kterými se normálně příliš nezabýváme. Projekt mi přinesl trochu jiný pohled na věc - že se ohledně globálních problémů dokonce můžeme pokusit něco udělat.

Emma Poloučková (studentka KB):

Realizace projektu mi přinesla jednak dobrý pocit (z pomoci v rámci sbírky Skutečný dárek) a také seznámení se s tím, jak to chodí v jiných zemích (viz dotazníky s cizinci).

 

Klasické a španělské gymnázium Brno-Bystrc – Pomáháme pohybem

Gymnazisté se rozhodli seznámit veřejnost s problematikou nízkoprahových center. Na celém světě se vyskytují děti a mladiství s problémy, nízkoprahová centra a podobná zařízení se jim snaží pomoci. Činnost těchto center je založena především na práci dobrovolníků. V okolí školy je centrem s podobnou náplní Nízkoprahové centrum pro děti a mládež Jonáš, které funguje pod záštitou Armády spásy v Brně - Bystrci. Úkolem centra je organizování nejrůznějších aktivit pro děti a mladistvé ze znevýhodněného sociálního prostředí ve věku od osmi do pětadvaceti let a také pro matky s dětmi.  Studenti zahájili dobrovolnickou činnost v centru Jonáš, pravidelně několikrát v týdnu vypomáhali s chodem centra. Také v několika okolních základních školách vedli studenti přednášky pro žáky tak, aby se dostatečně rozšířilo povědomí o činnosti centra a vylepšilo se tak jeho renomé. V dubnu proběhl v centru Jonáš den otevřených dveří, který měl být dalším krokem ke zviditelnění centra a k jeho přiblížení širší veřejnosti. Závěrečná akce „Pomáháme pohybem“ proběhla 14. 5. 2016 v dopoledních hodinách v prostorách školy, sportovní program byl určen především matkám s dětmi. V průběhu akce studenti informovali o Centru Jonáš a vysvětlovali, že z dobrovolných příspěvků se nakupí materiální vybavení pro volnočasové aktivity.

Mgr. Monika Hanáčková

Do projektu jsem se zapojila, protože jde o aplikaci ŠVP GV v praxi. Podařilo se ukázat studentům, že všechno to, co je náplní učiva, je možné využít i v praxi - realizovat myšlenky, znalosti, rozvíjet schopnosti v oblasti občanských, komunikativních a osobnostních kompetencí. A také jinde než ve škole realizovat témata osobnostní a sociální výchovy.

 

Štěpán Vondráček, sexta A8

Závěrečná akce byla vyvrcholením celoroční snahy o pomoc Nízkoprahovému centru Jonáš. Zařízení Jonáš, dle slov spolužaček, jež se na projektu Světová škola podílejí, se po jeho zapojení do našeho projektu těší mírně zvýšenému zájmu veřejnosti, což se potvrdilo i v dotazníku, který jsme účastníkům cvičení dávali vyplnit.  Myslím, že jsme akci zvládli velmi dobře, všichni byli spokojení a chválili nás. Překvapili mě i někteří spolužáci svým obětavým a profesionálním přístupem. Velký dík zaslouží i studenti z jiných tříd, kteří nám přišli pomáhat.

Do projektu jsem investoval velké množství svého volného času, ale účast v pořadu Sama doma bylo pro mě příjemnou odměnou. Snad jsem projekt dostatečně představil a motivoval tak případné zájemce o spolupráci, protože se domnívám, že přes veškerá úskalí měl náš projekt smysl a svým způsobem posune Jonáše dopředu. V příštím roce bych se podobných aktivit chtěl rozhodně opět zúčastnit.

Hana Smejkalová, 6A8 (dobrovolnice v centru)

Nejvíce jsem si užila práci s dětmi v centru Jonáš. Byla to úžasná zkušenost, při které jsem mohla realizovat své nápady. Tato práce mě naplňuje a chtěla bych se v budoucnu vydat tímto směrem. Díky této zkušenosti jsem se ve svém názoru utvrdila.

 

Boris Burkalo, 6A8 (fotograf)

Myslím, že každý si v tomto projektu mohl najít své místo. Já, jakožto vášnivý fotograf, jsem zdokumentoval průběh závěrečné akce. Zprvu jsem byl k celému projektu skeptický, ale postupem času jsem si uvědomil, že naše podpora centra byla opravdu přínosem. Také bylo zajímavé sledovat spolužáky v nových rolích: jak se dovedou prosadit, komunikovat s novými subjekty, jak jsou kreativní, empatičtí, vytrvalí, jak dovedou pracovat s dětmi, pomáhat druhým.

                                                        

Mateřská škola Vlkava – Bazárek spojený s módní přehlídkou

Dlouhodobý záměr projektu je přispět k řešení problému sběru, třídění a likvidace odpadů v obci, neboť jejich objem se neustále zvětšuje a je třeba sbírat, třídit a recyklovat převážně s ohledem na ochranu životního prostředí. Děti pravidelně třídí odpad a denně zakreslují a sledují množství vyprodukovaného odpadu ve škole. Učitelky a děti z MŠ se rozhodly umožnit rodičům dětí, občanům Vlkavy i přilehlých obcí přinést do MŠ k ekologické likvidaci a dalšímu využití drobná elektrozařízení, textil, obuv, hračky, olej z domácností a plastová víčka.  Děti se také účastní celorepublikové akce Ukliďme Česko - ukliďme svět.

Škola je zapojena a aktivně se již třetím rokem účastní projektu Partnerství, kde si vyměňuje výkresy, výrobky, fotografie a materiály se školou v Uyembě v Keni.  Během místní akce děti představí život svých kamarádů v Keni. Sami rodiče přišli s myšlenkou uspořádat bazárek nepotřebného oblečení a hraček. Tato akce by měla startovat realizaci myšlenky pro řešení zmiňované problematiky sběru, třídění, likvidace či recyklace a znovu využití odpadu a již nepotřebného oblečení, obuvi a hraček.

 

Evangelická akademie Praha – Špaček, kam s ním aneb S vajglem do koše

Studenti Evangelické Akademie Praha se rozhodli upozornit na problematiku odhazování nedopalků ve městech i ve volné přírodě. Jejich cílem bylo vyčistit okolí školy a informovat veřejnost o dopadech odhozených cigaretových filtrů na životní prostředí. Studenti svépomocí vytvořili několik dřevěných prototypů tzv. vajgl košů a vyjednali s městskou částí možnost jejich bezplatného umístění. Na Den země pak uspořádali v prostorách školní zahrady osvětovou akci pro veřejnost, jejíž součástí byly přednášky o vlivu nedopalků na životní prostředí. Návštěvníci akce měli možnost vyslechnout přednášku od hosta Petra Kukly ze začínající organizace BezVajglu.cz, mohli si sami vyzkoušet si tzv. up-cyklaci (výroba nových věcí ze starých a již použitých, například výroba peněženky z obalu od tabáku). Každý návštěvník si mohl zároveň projít naučnou stezku a vyzkoušet kvíz vztahující se právě k problematice odhazování nedopalků.

Studentům se podařilo dostat informace o jejich akci do Českého Rozhlasu. Reportáž nedostupná zde: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3612199.

 

Gymnázium Olomouc – Hejčín – Předsudky stranou

Akce, kterou v polovině května uspořádali studenti gymnázia, byla zaměřena na předsudky týkající se dvou témat – Homofobie a HIV/AIDS. Žáci 2. stupně základních škol Nemilany a Tererovo nám. 1, Olomouc měli možnost nahlédnout pod pokličku stereotypů spojených s těmito tématy. V rámci 9 stanovišť, kterými procházeli, získali základní informace o homofobii, HIV/AIDS. Žáci si vyzkoušeli 2 pohybové aktivity zaměřené na šíření HIV/AIDS nebo hádali slavnou osobnost, která je buď homosexuální orientace, nebo HIV pozitivní. Dozvěděli se také, jaká práva mají homosexuálové v různých zemích světa. Žáci také zhlédli video s lidskoprávní tématikou.

 

Základní a mateřská škola Ptení – Chudoba napříč planetou

Žáci 7. ročníku uskutečnili v rámci tématu chudoby hned několik akcí. První z nich bylo projektové odpoledne, kterého se zúčastnili žáci ostatních ročníků 2. stupně. Odpoledne proběhlo na osmi stanovištích, kde se žáci seznámili s různými podobami chudoby ve světě. Na tuto akci poté navazovalo zábavné odpoledne pro rodiče a děti. V rámci tohoto dopoledne prodávali žáci občerstvení, které sami nebo s pomocí rodičů připravili. Výtěžek z prodeje šel na nákup „skutečného dárku“ – kozy. V rámci akce se podařilo získat finanční prostředky na nákup 4 koz.

 

 

 

 

 

 

 

Další Články

Světová škola 2018: Přehled škol a jejich projektů

Přehled akcí škol, které v červnu 2018 získají certifikát Světová škola Gymnázium  Frýdlant - Boříme bariéry aneb Spolu to jde líp Cílem projektu bylo přispět k začlenění lidí...

Šest českých škol získalo titul Světová za práci s globálními tématy

Tisková zpráva - Člověk v tísni, ARPOK a Multikulturní centrum Praha Praha, 13.6. 2017 - Umí uspořádat kampaň pro veřejnost, zorganizovat sbírku oblečení pro sirotčinec v Kambodži...

Světová škola 2017: Přehled škol a projektů/místních akcí

1. Základní škola Fryčovice - Mezinárodní trh Cílem místní akce bylo seznámit rodiče našich žáků, ale i obyvatele Fryčovic s jinou než českou kulturou a překonat tak zažité stereotypy...

Člověk v tísni vyhlašuje komiksovou soutěž Bohouš a Dáša mění svět pro žáky a studenty základních a středních škol

Praha, 1. 6. 2017 - Už posedmé vyhlašuje vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni komiksovou soutěž Bohouš a Dáša mění svět pro žáky a studenty základních a středních...

Česko už má dvě „Světové“ školky. Jak se k nim připojit?

Přinášíme vám článek, který vyšel v dubnovém vydání 2017 časopisu Řízení školy - Speciál pro MŠ. Kdo vyrobil moje tričko? Co je to válka? Proč ta paní chodí bosa a nosí...

Světová škola ukazuje cestu, jak vytěžit projektové vyučování naplno

Přínášíme vám článek, který vyšel v dubnovém čísle 2017 časopisu Řízení školy. Je to jen taková legrace, aktivita navíc, je to hezké, ale známky ti to nezlepší…  Přístup...

Předsudky vyvrátí romské či nevidomé panenky. Používají je desítky kantorů

Některé z nich vyrůstají s dvěma tatínky, jiné mají tmavě hnědou pleť. Některé se pohybují na vozíčku, jiné mají nadváhu. Každá má nějaké znevýhodnění. Panenky Persona Dolls...

Známe vítěze školní komiksové soutěže Bohouš a Dáša mění svět. Žáci se letos zabývali budoucností světa

Praha, 16. 11. 2016 – Vliv nových technologií, touha po míru a harmonii ve světě, záchrana přírody i obavy o budoucnost demokracie, to jsou časté náměty komiksových příběhů,...

Světová škola 2016: Přehled škol a projektů/místních akcí

Gymnázium Moravský Krumlov – Jezme to nejlepší z jižní Moravy aneb Regionální piknik Cílem místní akce bylo zvýšit využití a spotřebu lokálních surovin a potravin, usnadnění...
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři