Světová škola 2018: Přehled škol a jejich projektů

Přehled akcí škol, které v červnu 2018 získají certifikát Světová škola

Gymnázium  Frýdlant - Boříme bariéry aneb Spolu to jde líp

Cílem projektu bylo přispět k začlenění lidí s handicapem do společnosti. Během celého projektu studenti uspořádali několik workshopů na gymnáziu a na základních školách na Frýdlantsku, kterých se vždy zúčastnili handicapovaní hosté, a společně se snažili zábavnou formou propojit tyto dva světy. Aby se osvěta týkala nejen žáků, ale i širší veřejnosti, uspořádali závěrečnou akci pro veřejnost - dopoledne charitativní běh a odpoledne setkání s handicapovanými. Běhu v délce 1 km se zúčastnilo 163 běžců, mezi nimi i vozíčkáři a spousta dětí. Odpoledne dostali návštěvníci možnost vyzkoušet si pomůcky pro handicapované a něco si vyrobit v terapeutických dílnách.

 

Střední zdravotnická škola Brno - Všechny cesty ke zdraví

Celoroční projekt vycházel z 3. cíle udržitelného rozvoje (SDG´s) – Zdraví a kvalitní život, tj. zajistit zdravý život a zvyšovat jeho kvalitu pro všechny v jakémkoli věku. Cílem akce bylo změnit nesprávné návyky a podpořit zdravý životní styl dětí i ostatních obyvatel Brna. V parku na Obilním trhu žáci připravili šest stanovišť, která měla veřejnost oslovit v otázkách zdravého životního stylu u nás, ale i v oblasti porovnání dostupnosti zdravotnické péče u nás a v rozvíjejících se zemích. Kromě aktivního kondičního cvičení a relaxace si žáci připravili informativní výstupy k tématům: skladba zdravých  potravin včetně vzorků, nezdravé vlivy na organizmus a dvě  stanoviště byla zaměřena na globální problematiku chudoby a podvýživy, kvality ovzduší, dostupnosti zdrojů vody atd. Veřejnosti žáci přiblížili světové organizace, které se globálním problémům věnují, např. Lékaři bez hranic nebo UNICEF.

 

Obchodní akademie, Karviná – Den Země

Cílem projektu bylo vzbudit zájem žáků OA, ale i žáků karvinských škol o problematiku Fair tradu, a také oslovit karvinskou veřejnost, informovat ji, kde je možno na území karvinského okresu zakoupit fair trade výrobky. Žáci OA zvolili k propagaci fair trade obchodu celoměstskou akci s dlouholetou tradicí - Den Země, který je pořádán ve Karviné každoročně pod organizační záštitou Magistrátu města Karviné, odbor životního prostředí. Forma osvěty však musela být přitažlivá. Školní tým vytvořil sérii křížovek s různým stupněm obtížnosti a skládačky loga fair trade obchodu, které byly pak ve stánku OA, který byl umístěn na Masarykově náměstí v Karviné, aktivně nabízeny různým třídám jak ze základních, tak i středních škol k vyplnění.

Střední odborná škola ochrany osob a majetku, Karviná – Den Země

Cílem akce bylo uvědomění si významu třídění odpadu a následného nakládání s ním a tyto poznatky poté aplikovat ve svém okolí a takto příznivě ovlivňovat dopad na celý ekosystém. Dlouhodobě by chtěli přispět k tomu, aby se Moravskoslezský kraj stal jedním z nejlépe třídících regionů ČR. Žáci se rozhodli hravou formou informovat veřejnost o problematice třídění a následného zpracování odpadů. Při své činnosti se navíc sami dozvěděli nové informace např. k upcyklaci či životu bez odpadů – „zerowaste“. Formou osvěty na Dnech Země v Karviné se pokusili informovat širokou veřejnost (zejména školy) nejen o třídění odpadů, ale i o těchto nových formách zpracování, či nevytváření odpadů.

Střední odborná škola ochrany osob a majetku, Ostrava-Poruba – A co děláš s odpadem ty?

Cílem akce bylo žáky a veřejnost upozornit na nakládání s odpady a představit myšlenku: Pokud odpad nevytvoříš, „Kam s ním?“ řešit nemusíš. O tom, kolik (a jakého) odpadu jsou lidé schopni vytvořit, se mohli žáci přesvědčit při návštěvě skládky, která bude naplněna o 2 roky dříve, než měla být. Dále také proběhl úklid a úprava okolí školy. V rámci výuky chemie se žáci setkali s informacemi o bezobalovém obchodu. V rámci Dne Země v Ostravě žáci připravili stánek s ukázkou zbytečných a nadměrných obalů (vytištěné obrázky), příklad Zero waste života (příběh studentky, která 2 roky nevyprodukovala žádný odpad), informace o obchodu Bez obalu v Ostravě (ukázka webových stránek, kontakt, seznam prodávaných výrobků).

 

Mensa gymnázium, Praha - Stáří, obdarování a život

Jedním z prvních cílů projektu bylo probudit z řad studentů větší zájem o seniory, solidaritu, mecenášství a dobrovolnictví v neziskových organizacích. Na úrovni místní komunity si studenti kladli cíl, aby místní více projevovali zájem o seniory a spolupracovali na společných projektech, které mohou seniorům pomoci se zapojit do života komunity. Během spolupráce s Domovem sv. Karla Boromejského v Praze-Řepích se ukázalo, že vzniká velká komunikační a vztahová bariera mezi seniory a juniory. Padlo rozhodnutí vymyslet aktivity s cílem vyplnit volný čas seniorů, které se mohou také stát pro studenty dobrou příležitostí se se seniory sblížit. Společně prožili oslavu masopustu a také odpolední setkání, při kterém měli studenti za úkol připravit si několik aktivit, které by mohli použít během rozhovoru se seniory. Poté se studenti snažili všechny zážitky, postřehy a pocity vtělit do výtvarné, filmařské a scénické tvorby. Vyvrcholením byla vernisáž výstavy v Domově, kam byla pozvána veřejnost a kde studenti představili svá umělecká ztvárnění tématu a také předali dárky seniorům.

ZŠ E. Valenty, Prostějov – Škola pro všechny

Cílem projektu základní školy v Prostějově bylo seznámit žáky a širší veřejnost s možností zpřístupnění vzdělávání pro všechny. Žáci týmu Světové školy informovali ostatní spolužáky o problematice vzdělávání ve světě, a to prostřednictvím příběhu chlapce z Afriky. Podporují ho prostřednictvím „Adopce na dálku“ ve spolupráci s neziskovou organizací pro-Contact. Problematiku vzdělávání pro všechny však škola praktikuje také na místní úrovni prostřednictvím inkluzivní výuky, k čemuž využívá své dobré vztahy s partnerskou speciální školou Jistota, o. p. s. sídlící ve stejné obci. Během roku Světový tým zorganizoval několik akcí, kterých se účastnili žáci obou škol zároveň. Příkladem jsou akce „Učíme se společně“ a „Hrajeme si společně“, kdy Světový tým pro ostatní žáky připravil tematické výukové lekce a herní aktivity. Škola také zorganizovala akci „Ponožkový den“, v rámci které si žáci společně s učiteli připomněli problematiku hendikepovaných dětí s mentální retardací.

ZŠ L. Janáčka, Hukvaldy – Afrikány pro Afriku

Základní škola Hukvaldy si v projektu kladla dva základní cíle, a to finančně podpořit konkrétní středoafrickou školu a rovněž rozšířit povědomí o vzdělanosti v afrických zemích nejen mezi studenty ZŠ Hukvaldy, ale také jejich rodinami, sousedy a známými. Škola se celý rok tématu vzdělanosti v Africe věnovala napříč všemi možnými předměty, a to včetně pracovních činností, kde se mj. učili pěstovat Afrikány. Celé jejich snažení vyvrcholilo prodejem těchto květin na jejich slavnostní Akademii ke Dni matek, během které proběhlo několik vystoupení žáků školy. Během akce byly prodány téměř všechny Afrikány a vybraná částka poputuje skrze organizace SIRIRI na koupi nástěnné malby pro konkrétní školu ve Středoafrické republice.

 

ZŠ Třebenice – Fairtradová kavárnička a koncert

Hlavním cílem projektu bylo podpoření zájmu o aktuální dění u žáků, rozvíjení občanských kompetencí. Zjistili jsme, že i drobnými kroky se postupně můžeme dopracovat k cíli. K tomu, abychom se aktivně mohli zapojit do veřejného života, nemusíme být dospělí. Svým přístupem a jednáním dokážeme ovlivnit myšlení a jednání svých vrstevníků i rodičů. K naplnění našich cílů jsme si vybrali téma fairtradeového obchodu. Při realizaci Třebenických férových dnů jsme poznali příčiny a důsledky nerovnoměrnosti života na Zemi. Seznámili jsme se s pojmem Fairtrade, se základními cíli a principy obchodu Fairtrade. Ujasnili si, jak obchod ve světě funguje, kdo je zde producent a kdo spotřebitel. Porovnali jsme život lidí v rozvojových zemích s životním stylem a standartem své rodiny. Pochopili jsme vzájemnou závislost a propojenost světa. Současně jsme zvýšili informovanost o Fairtrade mezi žáky, učiteli i rodiči. Realizací Fairtrade kavárničky jsme se pak učili efektivně spolupracovat s ostatními, přijímat zodpovědnost za své konání ve světě a aktivně se podílet na řešení globálních problémů.

 

ZŠ Klas, Rosice n/Labem – Multikulturní týden

Cílem naší akce na Multikulturním jarmarku v Pardubicích bylo šířit povědomí o fake news, bořit předsudky pojící se s minoritami ve společnosti a podpořit žáky v zapojení se do komunity, ve které žijí. Samotné akci předcházelo několik návštěv odborníků na naší škole, takže žáci se tématu fake news věnovali z různých perspektiv. Toto téma jsme si ve škole zvolili jako nosné, protože nám přijde důležité a zároveň je pro žáky aktuální a zajímavé. Návštěvníci stánku měli možnost vyzkoušet si, nakolik jsou zdatní v odhalování fake news. S využitím iPadové aplikace Green Screen děti návštěvníky přesvědčily o tom, že přenést jejich fotografii pořízenou na Perštýnském náměstí do prostředí např. Baham, Egypta či Himalájí, je otázkou několika vteřin. O to nepříjemnější bylo pro mnohé zjištění, že tentýž způsob může posloužit i ke zneužití té samé fotografie, když je žáci virtuálně přenesli např. do vězení, uprchlického tábora či houfu prchajícího davu. Zájemcům žáci takto „upravené“ fotografie zaslali na e-mail. Další aktivitou, která měla napomoci rozšířit povědomí lidí o tématu dezinformací, bylo rozpoznání pravdivého článku mezi dvěma dalšími články  nepravdivými. Zdravý úsudek si lidé mohli vyzkoušet i při dvou kvízech sestavených z novinových titulků.

 

ZŠ Bílovec, Komenského - Škola základ života

Cílem projektu bylo propojit děti, které vyrůstají bez rodiny u nás republice a v Tibetu. O dětech v pěstounských rodinách vyprávěly pracovnice neziskové organizace Polárka, žáci slyšeli o konkrétních případech dětí, které nevyrůstají v rodině a vyzkoušeli si, jaké to je, když dítě o vše přijde. V průběhu projektového dne žáci druhého stupně zhlédli krátké dokumenty o dětech, které musely opustit své domovy a nacházejí útočiště v tibetských klášterech. Poté si interaktivní formou vyrobili upomínkové věci a ve skupinách vypracovali seznam toho, co by si s sebou na takovou cestu vzali oni. Zakončením projektu bude sportovní den, kdy se žáci budou snažit vybrat peníze, kterými poté podpoří tibetský klášter.

ZŠ Čeladná –„Medvědi nevědí, že turisti nemaj zbraně“

Projekt se věnoval tématu šetrné turistiky. Toto téma se úzce dotýká všech žáků a také občanů Čeladné, protože žijí v turisticky zajímavé oblasti. Podařilo se projekt dostat jak do výuky, tak i do oblasti zájmového vzdělávání. Žáci přicházeli s různými nápady např. natáčením instruktážních videí.  Ve školní družině se věnovali fauně hor. Všude mluvili o tom, jaká zvířata žijí v Beskydech, a také o tom, jaké podmínky ke svému životu potřebují. Na závěr uspořádali sedmáci pro děti ze školní družiny zábavné projektové odpoledne, kde na osmi stanovištích děti plnily úkoly, které se vztahovaly právě k šetrné turistice - ochutnávání a určování lokálního a dovozového ovoce a zeleniny, stavba hotelu z kostek a zjišťování, že jsou energeticky náročné a zatěžují životní prostředí, nákup potravin a suvenýrů z lokálních zdrojů apod. Na všech stanovištích docházelo ke spolupráci mezi staršími a mladšími spolužáky.

ZŠ Ostrava logopedická - Cesta čokolády

Projekt byl zaměřen na přiblížení problematiky konvenční a Fair trade produkce kakaa a výroby čokolády. Během projektu se žáci seznámili jak s teoretickými informacemi týkajícími se Fair trade a produkce kakaových bobů, tak s praktickou výrobou čokolády.

ZŠ a MŠ Mořkov - Volba je na tobě

Cílem projektu bylo upozornit na téma potravin a odpovědné spotřeby. Po exkurzi do Pohankového mlýna ve Frenštátě pod Radhoštěm a na Kozí farmu v Rožnově pod Radhoštěm žáci 6. třídy založili v místní knihovně Semínkovnu a pečlivě se o ni starají, připravují kalendář sezónních potravin a kuchařku s recepty z regionálních potravin. Během projektového dne, do kterého byli zapojeni všichni žáci 2. - 9. třídy, se věnovali tématům: supermarket a nakupování; dovoz potravin (pojmy „potravinové kilometry“, „uhlíková stopa“); sezónní ovoce a zelenina, regionální potraviny; káva, čaj. Po projektovém dni proběhl i tradiční předvánoční jarmark, na který žáci 6. třídy připravili pohankové cukroví a recepty s informacemi o pohance. V rámci pracovních činností žáci vypěstují pohanku, řeřichu a bylinky na čaj.

 

ZŠ Příbor, Jičínská - JÁ JSEM OK, TY JSI OK

Každý z nás je jedinečný, má specifické vnímání, prožívání, nadání a zájmy. Pro plnohodnotný a šťastný lidský život je klíčové najít aktivitu, ve které můžeme zažít pocit úspěchu a skrze ní se také napojit na společenství lidí, kteří jsou "na stejné vlně". Získat zdravé sebevědomí a najít si ty “své lidi”. Pokud se to nepovede, začínají problémy v individuálním i kolektivním měřítku... Pokud se to podaří, jsme naopak ochotnější “otevřít dveře” druhým: naslouchat jim, soucítit s nimi a přijímat je takové, jací jsou, s jejich odlišnostmi. Proto jsme se v rámci letošního projektu zaměřili na téma identita, respekt a lidská práva s podtitulem “Já jsem OK - ty jsi OK!”

Další Články

Světová škola 2018: Přehled škol a jejich projektů

Přehled akcí škol, které v červnu 2018 získají certifikát Světová škola Gymnázium  Frýdlant - Boříme bariéry aneb Spolu to jde líp Cílem projektu bylo přispět k začlenění lidí...

Šest českých škol získalo titul Světová za práci s globálními tématy

Tisková zpráva - Člověk v tísni, ARPOK a Multikulturní centrum Praha Praha, 13.6. 2017 - Umí uspořádat kampaň pro veřejnost, zorganizovat sbírku oblečení pro sirotčinec v Kambodži...

Světová škola 2017: Přehled škol a projektů/místních akcí

1. Základní škola Fryčovice - Mezinárodní trh Cílem místní akce bylo seznámit rodiče našich žáků, ale i obyvatele Fryčovic s jinou než českou kulturou a překonat tak zažité stereotypy...

Člověk v tísni vyhlašuje komiksovou soutěž Bohouš a Dáša mění svět pro žáky a studenty základních a středních škol

Praha, 1. 6. 2017 - Už posedmé vyhlašuje vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni komiksovou soutěž Bohouš a Dáša mění svět pro žáky a studenty základních a středních...

Česko už má dvě „Světové“ školky. Jak se k nim připojit?

Přinášíme vám článek, který vyšel v dubnovém vydání 2017 časopisu Řízení školy - Speciál pro MŠ. Kdo vyrobil moje tričko? Co je to válka? Proč ta paní chodí bosa a nosí...

Světová škola ukazuje cestu, jak vytěžit projektové vyučování naplno

Přínášíme vám článek, který vyšel v dubnovém čísle 2017 časopisu Řízení školy. Je to jen taková legrace, aktivita navíc, je to hezké, ale známky ti to nezlepší…  Přístup...

Předsudky vyvrátí romské či nevidomé panenky. Používají je desítky kantorů

Některé z nich vyrůstají s dvěma tatínky, jiné mají tmavě hnědou pleť. Některé se pohybují na vozíčku, jiné mají nadváhu. Každá má nějaké znevýhodnění. Panenky Persona Dolls...

Známe vítěze školní komiksové soutěže Bohouš a Dáša mění svět. Žáci se letos zabývali budoucností světa

Praha, 16. 11. 2016 – Vliv nových technologií, touha po míru a harmonii ve světě, záchrana přírody i obavy o budoucnost demokracie, to jsou časté náměty komiksových příběhů,...

Světová škola 2016: Přehled škol a projektů/místních akcí

Gymnázium Moravský Krumlov – Jezme to nejlepší z jižní Moravy aneb Regionální piknik Cílem místní akce bylo zvýšit využití a spotřebu lokálních surovin a potravin, usnadnění...
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři