PŘÍPRAVA NA PŘÍCHOD A NÁSLEDNÁ ADAPTAČNÍ FÁZE PO PŘÍCHODU ŽÁKA SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI DO TŘÍDY

 • MGR. KRISTÝNA TITĚROVÁ
 • MGR. PETRA VÁVROVÁ

Oblast podpory:

 • PRÁCE S TŘÍDNÍM KOLEKTIVEM
 •  

Cílové skupiny:

 • MŠ, SŠ, ZŠ - 1. STUPEŇ, ZŠ - 2. STUPEŇ
 •  

PROJEVY NA STRANĚ ŽÁKA, NA KTERÉ OPATŘENÍ REAGUJE

 • Žák nerozumí (částečně nebo úplně) vyučovacímu jazyku.
 • U žáka byly identifikovány speciální vzdělávací potřeby.
 • Žák přestupuje na jinou školu nebo do jiné třídy
 • Žák vykazuje problémové chování
 • Žák trpí pocity osamělosti a vyloučení.
 • Žák není dobře začleněný ve třídním kolektivu

POPIS OPATŘENÍ

Přijetí žáka s odlišným mateřským jazykem (OMJ) do české školy má především vzhledem k jeho odlišné jazykové a kulturní odlišnosti svá specifika. Žáci ani jejich rodiče většinou nemluví dobře česky a nemají zkušenosti s českým vzdělávacím systémem. Je nezbytné tedy školu, učitele i žáky na takovou zkušenost připravit.

Stejně tak vyžaduje přípravu začlenění žáka, který vykazuje náročné chování, prodělal dlouhodobou nemoc, potřebuje zvýšenou dopomoc s učením, nebo který přichází ze školy (nebo třídy) s odlišným vzdělávacím programem.

ČEMU POMÁHÁ

 • Pomáhá nastavit kvalitní spolupráci mezi školou, žáky se zvýšenou potřebou podpory a jejich rodinou.
 • Zabraňuje neshodám a nedorozuměním.
 • Usnadňuje žákům se zvýšenou potřebou podpory, jejich učitelům a spolužákům první dny společného soužití.
 • Vytváří kvalitní základ pro úspěšné začlenění těchto žáků do prostředí školy.

APLIKACE OPATŘENÍ A SPECIFIKACE PODMÍNEK

1. Přijetí do školy – přijímací pohovor

Od rodičů zjistíme základní informace o dítěti, o jeho zdraví, osobnosti, dosavadním průběhu jeho vzdělávání, speciálních potřebách ve škole. Ptáme se, jaké má dítě zkušenosti s vrstevníky, co jej motivuje, co jej uklidní při nepohodě, mapujeme možné zdroje rizik a silné stránky dítěte. U dětí se závažnou nemocí a u dětí s náročným chováním věnujeme zvýšenou pozornost informacím souvisejícím se zajišťováním bezpečnosti (jak poskytnout první pomoc, rozpoznat signály potíží, čemu se vyhýbat, koho přednostně kontaktovat v případě potřeby okamžité pomoci).

Pro zajištění úspěšné domluvy s rodiči dětí s OMJ je zapotřebí k rozhovoru přizvat tlumočníka. Buď si jej rodiče přivedou sami, nebo je možné kontaktovat např. centra na podporu integrace cizinců (www.integracnicentra.cz). Pokud se nám nepodaří tlumočníka zajistit, můžeme využít informace přeložené do několika jazyků dostupné na webu Inkluzivní škola (blíže uvedeno ve zdrojích) – viz též 3.4.2 Využití tlumočnických služeb.

Od rodičů pak zjistíme, jak se správně vyslovuje jméno dítěte, jak chce být oslovováno, jak dlouho je v ČR, jak se zatím cítí, jaká je jeho znalost češtiny, zda dochází někam na kurz nebo doučování, jakými jazyky mluví, jaké je jeho předchozí vzdělání a studijní výsledky. Zjistíme případné náboženské požadavky.

Domluvíme se na způsobu komunikace mezi rodiči a školou (email, SMS, telefon).

Rodičům předáme následující informace: organizační chod školy, přehled předmětů, povinnosti rodičů vůči škole, informace o mimoškolních aktivitách, kontakty na důležité osoby.

Domluvíme se, do jaké třídy bude žák chodit – zařazujeme výhradně podle věku, maximálně o rok níž (žáky přicházející v pozdějším věku), než odpovídá jeho chronologickému věku.

2. Příprava na příchod

Mezi přijímacím pohovorem a nástupem žáka do třídy by měl být odstup několika dnů, během kterých:

 • Seznámíme zaměstnance školy s očekávaným příchodem nového žáka a sdělíme jim o něm základní informace.
 • Naplánujeme strategii jeho vzdělávání (řešení dopadu odlišných školních vzdělávacích programů a jiných výukových metod na naší a předchozí škole žáka, postup při výuce češtiny u žáků s OMJ, řešení absencí, postup při začleňování žáka do výuky a prostředí školy, plánování seznamovacích aktivit).
 • Seznámíme budoucí spolužáky s příchodem nového žáka, s jeho zemí původu či mís­tem, ze kterého se přistěhoval, citlivě prodiskutujeme případné obtíže a pojmenujeme možnosti, jak mu situaci ulehčit. Domluvíme se s nimi na způsobu jeho přivítání a vzájemného představení.
 • Stanovíme patrony – spolužáky, kteří budou v prvních dnech žákovi ku pomoci (pomohou mu zorientovat se ve škole, v předmětech, představí ho ostatním učitelům atp.) A domluvíme se, kde bude žák sedět (ideálně blízko učiteli a vedle bystrého, sociálně zdatného žáka).

3. Adaptační fáze (první dny a týdny ve škole)

První dny a týdny mohou probíhat u žáků s potřebou zvýšené podpory různě. Je nezbytné přistupovat ke každému z nich individuálně a reagovat na jeho potřeby. Zároveň je třeba si uvědomit, že žáci mohou zažívat emočně velmi vypjaté období – např. se podrobují vyčerpávající léčbě nebo mohli před nedávnem opustit svou zemi původu, pravděpodobně i část rodiny, své přátele a ocitnout se v jazykově a kulturně odlišném prostředí, ve kterém se zatím neumějí pohybovat.

NA CO KLÁST DŮRAZ

Je nezbytné vytvořit pro tyto žáky prostředí, které je bude přijímat i s jejich odlišností a zároveň jim bude ukazovat, jak prostředí, do kterého přišli, funguje. A na to je potřeba dát jim dostatek času a prostoru. V případě potřeby kontaktujeme školské poradenské zařízení se žádostí o metodickou pomoc a event. možnost pracovat podle individuálního vzdělávacího plánu.

RIZIKA

 • Jazyková bariéra mezi žákem s OMJ a zbytkem školy a by mohla vést k tendenci se domluvy vzdát.
 • Adaptační proces může trvat poměrně dlouho (i více než rok), může být vyvoláván dojem neochoty žáka spolupracovat.
 • Nutná častější komunikace napříč pedagogickým sborem – někdy bývá problém zorganizovat setkávání.

PŘÍKLAD APLIKACE

Příkladem dobré praxe je ZŠ, kde do 2. třídy přistoupila dívka z Mongolska. Učitelé nenašli nikoho, kdo by mohl zpočátku žákyni i rodičům (na schůzkách) tlumočit, proto třídní učitel využil internetového překladače, pomocí kterého přeložil krátký výstižný dopis rodičům. Dívce spolu s žáky vytvořil obrázkový slovníček základních pojmů, který si dívka postupně rozšiřovala. Žáci vytvořili visačky, které nalepili na jednotlivé předměty ve třídě. Toto opatření pomohlo žákům (mladšího školního věku) uvědomit si, že dívka nerozumí česky. Dívka měla zpočátku místo hodin českého jazyka hodiny češtiny jako druhého jazyka. V hudební výchově, kde se žáci věnovali poznávání hudebních nástrojů, zařadil učitel také hudební nástroje Mongolska (např. tradiční morin chúr) apod. Učitel do výuky zařazoval drobné hry, které byly založené na neverbální komunikaci (např. „Srovnejte se v tichosti podle ve­likosti.“), instrukce ke hrám vysvětloval názorně pomocí obrázkových karet a drobnou úvodní scénkou, kterou žáci sehráli.

VARIANTY OPATŘENÍ DLE STUPŇŮ PODPORY

STUPEŇ 1

Učitel ve spolupráci s vedením školy aplikuje metodu dle uvedeného postupu, má-li ve třídě žáky, kteří právě přišli do jeho třídy a kteří potřebují jeho zvýšenou podporu.

STUPEŇ 2

V případě většího počtu takových žáků ve třídě (tj. více než pět) učitel spolupracuje s dalším pedagogem, který je zodpovědný za úspěšnou adaptaci těchto žáků ve škole. Tento pedagog se orientuje v problematice začleňování a adaptace žáků se zvýšenou potřebou podpory, individuálně konzultuje s žákem a jeho rodiči, konzultuje s ostatními pedagogy žáka a napomáhá cílené spolupráci mezi nimi. Může využít metodickou podporu ŠPZ a tlumočnických služeb.

STUPEŇ 3

V případě výrazných adaptačních problémů žáka (např. u žáků přestupujících do jiného kolektivu kvůli šikaně). Učitel aplikuje dle uvedeného postupu s výraznější cílenou dopomocí zejména ve fázi adaptace. Doplní intervencemi nad rámec výuky dle potřeb aktuální situace (např. pohovory u školního psychologa, dopomoc učitele s doplněním učiva apod.). Při rozhovorech se žáky s OMJ a jejich rodiči využívá služeb tlumočníků. Koordinuje spolupráci s externími odborníky.

METODICKÉ ZDROJE, ODKAZY, ODBORNÁ LITERATURA

1. IGOA, C. Inner world of the immigrant child. New York: Routledge, 1995.
ISBN 0805880135.

2. MOREE, D.; VARIANTY (kol.). Než začneme s multikulturní výchovou. Od skupinových konceptů k osobnostnímu přístupu. Praha: Člověk v tísni, o. p. s., 2008.

3. META. Informace pro rodiče – jazykové verze [online]. Dostupné z: http://www.inkluzivniskola.cz/organizace-integrace-cizincu/informace-pro-rodice-jazykove-verze.

4. META. Organizace aneb cizinci ve škole [online]. Dostupné z: http://www.inkluzivniskola.cz/cizinec-v-ceske-skole-aneb-organizace/cizinec-v-ceske-skole-aneb-organizace.

5. MOREE, D. Multikulturní výchova [online]. Dostupné z: http://www.inkluzivniskola.cz/pedagogicka-prace-s-diverzitou/multikulturni-vychova.

Další opatření naleznete v elektronické verzi Katalogu podpůrných opatření na: www.katalogpo.cz

 
Další Články

Světová škola 2018: Přehled škol a jejich projektů

Přehled akcí škol, které v červnu 2018 získají certifikát Světová škola Gymnázium  Frýdlant - Boříme bariéry aneb Spolu to jde líp Cílem projektu bylo přispět k začlenění lidí...

Šest českých škol získalo titul Světová za práci s globálními tématy

Tisková zpráva - Člověk v tísni, ARPOK a Multikulturní centrum Praha Praha, 13.6. 2017 - Umí uspořádat kampaň pro veřejnost, zorganizovat sbírku oblečení pro sirotčinec v Kambodži...

Světová škola 2017: Přehled škol a projektů/místních akcí

1. Základní škola Fryčovice - Mezinárodní trh Cílem místní akce bylo seznámit rodiče našich žáků, ale i obyvatele Fryčovic s jinou než českou kulturou a překonat tak zažité stereotypy...

Člověk v tísni vyhlašuje komiksovou soutěž Bohouš a Dáša mění svět pro žáky a studenty základních a středních škol

Praha, 1. 6. 2017 - Už posedmé vyhlašuje vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni komiksovou soutěž Bohouš a Dáša mění svět pro žáky a studenty základních a středních...

Česko už má dvě „Světové“ školky. Jak se k nim připojit?

Přinášíme vám článek, který vyšel v dubnovém vydání 2017 časopisu Řízení školy - Speciál pro MŠ. Kdo vyrobil moje tričko? Co je to válka? Proč ta paní chodí bosa a nosí...

Světová škola ukazuje cestu, jak vytěžit projektové vyučování naplno

Přínášíme vám článek, který vyšel v dubnovém čísle 2017 časopisu Řízení školy. Je to jen taková legrace, aktivita navíc, je to hezké, ale známky ti to nezlepší…  Přístup...

Předsudky vyvrátí romské či nevidomé panenky. Používají je desítky kantorů

Některé z nich vyrůstají s dvěma tatínky, jiné mají tmavě hnědou pleť. Některé se pohybují na vozíčku, jiné mají nadváhu. Každá má nějaké znevýhodnění. Panenky Persona Dolls...

Známe vítěze školní komiksové soutěže Bohouš a Dáša mění svět. Žáci se letos zabývali budoucností světa

Praha, 16. 11. 2016 – Vliv nových technologií, touha po míru a harmonii ve světě, záchrana přírody i obavy o budoucnost demokracie, to jsou časté náměty komiksových příběhů,...

Světová škola 2016: Přehled škol a projektů/místních akcí

Gymnázium Moravský Krumlov – Jezme to nejlepší z jižní Moravy aneb Regionální piknik Cílem místní akce bylo zvýšit využití a spotřebu lokálních surovin a potravin, usnadnění...
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři