Historie

2001

Varianty zahajují svou činnost mediální kampaní Be Kind to Your Local Nazi, na kterou navazují zaváděním principů interkulturního vzdělávání do všech stupňů vzdělávacího systému. Impulsem k založení programu Varianty je zlepšení vztahů mezi menšinami a většinovou společností.

2002

Varianty v rámci rozsáhlého projektu financovaného z evropské iniciativy EQUAL školí v principech interkulturního vzdělávání pedagogy základních, středních i vysokých škol, pracovníky České školní inspekce, pedagogických center, dětských domovů a úřadů práce, terénní sociální pracovníky nebo koordinátory komunitního vzdělávání.

2004

Varianty vydávají publikaci Společný svět, která je prvním didaktickým materiálem v Česku věnujícím se zavádění globálních rozvojových témat do výuky, a školí v této problematice učitele především středních škol a budoucí pedagogy.

2005

Program Varianty se zapojuje do probíhající reformy českého školství, která zahrnovala i zavádění průřezových témat do vzdělávacích programů a výuky na školách. Průřezovými tématy se staly také Multikulturní výchova a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.

Varianty se zapojují do rozsáhlého projektu Polis probíhajícího v Plzni, Ústí nad Labem a Bílině, který se snaží zvýšit šance znevýhodněných lidí (obyvatel chudinských enkláv, Romů, cizinců v ČR) na získání dostatečného vzdělání, důstojného bydlení a možnosti uspět na trhu práce.

Společně s organizacemi z dalších šesti zemí (Rakousko, Velká Británie, Malta, Polsko, Slovensko a Thajsko) realizují Varianty mezinárodní program Světová škola, který podporuje učitele základních a středních škol ve výuce o aktuálních globálních tématech. Školy, kde globální témata tvoří součást výuky a žáci a studenti se snaží řešit místní problémy s globálním přesahem, mohou získat certifikát Světová škola. Dnes se titulem pyšní 45 českých škol a téměř dvě stovky dalších z Evropy.

2007

Varianty v projektu Free2choose přibližují mladým lidem prostřednictvím krátkých filmových klipů aktuální celospolečenské problémy a vedou je tak ke kritickému uvažování o hranicích svobody a významu lidských práv.

Varianty reagují na narůstající xenofobní a nacionalistické nálady v Česku i Evropě a zahajují projekt Dovedu to pochopit?, v rámci něhož vzniká stejnojmenný výukový materiál zpracovávající různá témata multikulturní výchovy.

2008

Varianty spouští informační kampaň NEOnácek: Chcete ho?, která upozorňuje na společenskou nebezpečnost nárůstu aktivit pravicových extremistů a probíhá v druhé fázi projektu Dovedu to pochopit?.

Varianty se začínají intenzivněji věnovat podpoře vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména dětí z prostředí sociálního vyloučení, ve školách hlavního vzdělávacího proudu a rozvoje inkluzivních škol.

V souladu se zahraničními trendy Varianty představují osobnostní přístup v interkulturním vzdělávání.

2010

Varianty zahajují projekt Respekt nebolí, který se věnuje výuce o lidských právech pro studenty středních škol poutavým způsobem s využitím autentických příběhů, animovaných spotů, komiksů a dalších interaktivních metod.

Spolu s dalšími partnerskými organizacemi začínají Varianty pomáhat školám efektivně vyučovat průřezová témata a současně rozvíjet čtenářství.  

2011

Varianty vyhlašují první ročník komiksové soutěž pro žáky a studenty základních a středních škol Bohouš a Dáša mění svět. Nebuď Guma a zapoj se taky! Studenti se v komiksech vyjadřují k aktuálním globálním tématům.

U příležitosti desátých narozenin se Varianty intenzivně zabývají otázkou, jak by měla vypadat dobrá škola v 21. století.

2012

Varianty se ve spolupráci s organizací British Council zapojují do programu Active Citizens, který rozvíjí školy jako centra komunitního života a podporuje studenty při řešení vybraných problémů v jejich lokalitě.

Součástí programu Varianty se stává program Migrace, který se věnuje informování veřejnosti o migraci prostřednictvím médií a snaží se tak bořit stereotypy spojené s cizinci. Program Migrace spolupracuje s novináři, vzdělává cizince v mediálních dovednostech a pořádá veřejné akce.

2013

Varianty se stávají partnerem Univerzity Palackého v Olomouci a společně se věnují systémové podpoře inkluzivního vzdělávání v Česku.

Soustředí se také na předškolní vzdělávání, zejména na podporu pedagogů mateřských škol. Zároveň přinášejí do českého prostředí výukovou metodu práce s panenkami Persona Dolls.

Čím dál více se Varianty zajímají o to, jak pomoci učitelům zjišťovat změnu postojů a hodnot žáků ve vztahu ke globálně rozvojovým tématům. S britskými a slovenskými partnery začínají připravovat sady hodnotících aktivit.

Varianty chtějí prostřednictvím sdílení dobré praxe ze zahraničí přispět i ke zlepšení přípravy budoucích učitelů, zintenzivňují proto spolupráci s vysokoškolskými pedagogy.

2014

Téma komunikace školy s rodinou se nejen čím dál častěji dostává do povědomí a zájmu veřejnosti, ale stává se i tématem, kterému se Varianty věnují a které považují za jeden z pilířů inkluzivního vzdělávání a rozvoje komunitní role škol.

2015

Varianty společně s Univerzitou Palackého vydávají Katalog podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, metodiky práce asistenta pedagoga a Standard práce asistenta pedagoga.

 

Od roku 2006 do konce roku 2016 vyškolil program Varianty 8138 pedagogů základních, středních a vysokých škol, 4870 žáků mateřských a základních škol a studentů středních škol a 1505 studentů vysokých škol.

 

Varianty jsou členem Stálé konference asociací ve vzdělávání, Českého fóra pro rozvojovou spolupráci, České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání, platformy organizací věnujících se vzdělávání k aktivnímu občanství Propojme se! a iniciativy Úspěch pro každého žáka. Program Migrace je členem Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR.  

Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři