Inkluzivní vzdělávání

Problém nepředstavuje někdo odlišný, ale bariéry, které komukoli znemožňují sehrát svou roli ve společnosti.

 

Co je inkluze

Inkluze charakterizuje společnost, na jejímž životě se podílejí všichni bez rozdílu – pod heslem je normální být jiný. Zpočátku znamenal tento pojem způsob, jak umožnit dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, tj. dětem nedoslýchavým, na vozíku nebo dětem s mentálním postižením, ale také dětem s odlišným mateřským jazykem nebo jinou kulturou, vzdělávání v běžných školách. Inkluze má však mnohem širší význam.s Vychází z konceptu belonging neboli pocitu sounáležitosti všech zúčastněných. Inkluze není cílový stav, ale proces, v rámci kterého se společnost učí, že každý má právo na plnohodnotnou účast na společném životě a kultuře. Inkluzivní škola a inkluzivní společnost se stávají školou a společností pro všechny, neboť:

 

Co děláme

Varianty pomáhají s vytvářením inkluzivních škol, tedy škol otevřených všem dětem. Věnujeme se nastavování rovných podmínek ve školách ve spolupráci s řediteli i zřizovateli tak, aby školy nabízely vzdělávání, jež umožňuje rovnoprávnou účast všem bez rozdílu. Cíleně se věnujeme také tématu odlišnosti, která pro někoho může znamenat překážku, ale my ji vnímáme jako příležitost pro vzájemné obohacení.

Spolupracujeme se všemi, kdo mají co do činění se vzděláváním – se zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, představiteli pedagogických fakult, krajskými úředníky, zřizovateli škol, řediteli škol i se samotnými učiteli, asistenty pedagoga a rodiči – na vytváření inovativních metodických i koncepčních materiálů a jejich zavádění do výuky.

Navrhujeme, jak zlepšit systém vzdělávání a změnit školskou legislativu tak, aby byla pozornost věnována skutečným vzdělávacím potřebám každého dítěte a aby nedocházelo k nálepkování dětí (např. termíny „sociálně znevýhodněný“ nebo „zdravotně postižený“). Snažíme se prosadit podporu dětí, jejichž potřeby se mohou v průběhu vzdělávání měnit.

Vytváříme příležitosti pro vzájemný dialog mezi učiteli, žáky, řediteli škol a rodiči. Podporujeme vzdělávání a profesní přípravu pedagogických pracovníků, včetně asistentů pedagoga, formou praktických kurzů, e-learningu i vzdělávacích programů.

 

Jaké cíle sledujeme

 

Jak pracujeme

Každý z nás se rodí s jedinečnou charakteristikou, která se neustále mění. Stejně tak se mění i potřeba speciálního přístupu nebo podpory. Nepracujeme pouze s dětmi s postižením nebo z odlišného kulturního prostředí, ale i s celým kolektivem třídy tak, aby se žáci s odlišným mateřským jazykem nebo děti z nepodnětného prostředí mohli plně rozvíjet. Proto také podporujeme spolupráci učitele a asistenta pedagoga s cílem realizovat výuku ve smíšených skupinách, při skupinové i individuální práci, která využívá verbální i neverbální komunikaci a poskytování pozitivní zpětné vazby. Při práci využíváme metod kritického myšlení, sociálního a emočního učení nebo metodu Persona Dolls.

Inkluzi vnímáme jako příležitost pro vzájemné obohacení všech – žáků a studentů, učitelů i rodičů a v širším slova smyslu celé společnosti. Vycházíme ze sociálního modelu odlišnosti, podle kterého není příčinou odlišných potřeb dítěte jeho postižení nebo znevýhodnění, ale setkání dítěte se společností (systémem), která na jeho potřeby není připravena. Odpovědnost za „přizpůsobení se“ podle nás leží na společnosti, nikoli na dítěti. Z tohoto pohledu má škola zajistit vhodné podmínky pro vzdělávání nejen na úrovni technické a fyzické přístupnosti, ale také s ohledem na sociální aspekt. Tento přístup je možné rozvíjet formou Indexu inkluze, využíváním Katalogů podpůrných opatření nebo realizací metodického vedení učitelů a asistentů pedagoga a také nabídkou dalšího vzdělávání, které poskytujeme.

 

Koncepty a dokumenty, ze kterých vycházíme

Podle Úmluvy o právech dítěte mají děti se speciálními vzdělávacími potřebami právo na prožívání řádného a plného života umožňující aktivní účast dítěte ve společnosti. Tato úmluva zároveň zaručuje přístup těchto dětí ke vzdělání i profesní přípravě. Tato práva ještě důkladněji vymezuje Úmluva o právech osob s postižením (kap. 15), podle které mají děti se speciálními vzdělávacími potřebami právo na vzdělání společně se svými vrstevníky. Tato úmluva také vymezuje právo dětí na přístup ke stejnému obecnému kurikulu, podle něhož jsou vyučovány děti na běžných školách. V neposlední řadě je podle této úmluvy nutno respektovat právo těchto dětí na uchování vlastní identity. Na tyto mezinárodní úmluvy navázalo Prohlášení ze Salamanky (1994), ve kterém UNESCO deklarovalo výzvu všem členským státům podpořit inkluzivní vzdělávání praktickými kroky spolu s prohlášením, že se všechny děti mají vzdělávat společně bez ohledu na obtíže a odlišnosti, které mohou mít. Tyto úmluvy a prohlášení se otiskly i do české vzdělávací politiky v podobě Strategie vzdělávání 2020. Ta zahrnuje také tvorbu akčního plánu inkluzivního vzdělávání, který vzniká mimo jiné na základě rozsudku D. H. přijatého Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku.

 

Jakou roli hraje inkluze ve vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání je pro každého bez ohledu na jazyk, kterým doma mluví, prostředí, ve kterém vyrůstá, postižení, se kterým žije, nebo obtíže, kterým musí čelit. Pokud má inkluzivní vzdělávání opravdu fungovat, musí myšlenka inkluze prostoupit nejen jednu školní třídu, ale celou školu a posléze i komunitu, ve které společně s dětmi žijeme.

 

Školský zákon a vyhlášky

Na našich kurzech školí kvalifikovaní a zkušení lektoři, kteří se zabývají mnoho let v praxi metodickými principy inkluzivního vzdělávání. Pro závazný právní výklad vyhlášek a školského zákona je však nutné se obrátit na certifikované implementátory. Touto problematikou se zabývá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Více informací najdete na jejich webových stránkách, například zde a seznam implementátorů najdete zde (http://www.nuv.cz/uploads/LEKTORI_IMPLEMENTATORI_26052016.pdf).

 

Související projekty aktuální

Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků

Cíl projektu Cílem projektu je zvyšování otevřenosti škol v oblasti inkluze. Projekt zlepšuje vzdělávací praxi formou zvyšování kompetencí škol a školských institucí v oblasti inkluzivního...

K.O.Z.A. - Kooperace, Otevřenost, Zájem, Adaptace

Jaký problém projekt řeší? Jedním ze současných rizik, kterému v ČR čelíme, je zvyšování nerovnosti v přístupu ke vzdělávání. Děti, které v České republice vyrůstají v sociálním...

Inkluze do škol

Popis projektu: Projekt se zaměřuje na zvýšení proinkluzivnosti všech základních škol ve městě Děčín. A to prostřednictvím vzniku školních poradenských pracovišť na každé škole,...

Podporujeme asistenty pedagoga

Jeden milion sto čtyřicet tisíc korun! Přesně tolik vybrali fanoušci ke čtyřicetinám Leoše Mareše, který se rozhodl podpořit vzdělávání dětí s handikepem. Oblíbený moderátor vyzval...

Lepší škola pro všechny

Díky veřejné sbírce Lepší škola pro všechny navazujema na výstupy předchozích projektů, zejména projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR. Naším cílem je zvýšit...
Související projekty ukončené

Rovnost a rozdílnost – Komplexní podpora pedagogů při zapojování principů multikulturní výchovy a inkluze do života školy

Nabízíme možnost využití kurzů jako například Filozofie pro děti, Měření postojů, Práce s heterogenní skupinou - čeština jako druhý jazyk, Persona Dolls a dalších, pro podporu celého...

KHETAUN (Společně): Klíčové kroky pro zapojení romských sociálně znevýhodněných dětí do kvalitních předškolních programů

Projekt navazuje na výstupy analýz, studií a výzkumů, které dokazují zásadní význam předškolní výchovy pro úspěšnost v dalším vzdělávání. Zapojení dětí sociálně znevýhodněných...

Pojďte do školky!

Škola patří všem. A školka taky. Proti předsudkům, se kterými se už v mateřských školách potýkají děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, bojuje projekt „Pojďte do školky!“....

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

Inkluzivní vzdělávání znamená, že jsou všechny děti vítány na škole v místě jejich bydliště, kde se učí ve třídách odpovídajících jejich věku. Děti mají plnou podporu nejen...

Předškolním vzděláváním k úspěšnějšímu životu

Programy sociální integrace společnosti Člověk v tísni, o.p.s. ve spolupráci se vzdělávacím programem Varianty zahájily na jaře 2010 nový projekt nazvaný Předškolním vzděláváním k...

Kvalitativní analýza testu SON-R

Projekt s názvem Kvalitativní analýza testu SON-R (březen - prosinec 2010) je zaměřen na podrobnou analýzu testu, který mají v současné době jako jeden z diagnostických...

Pojďte do školy

Program Varianty spolupracoval od ledna 2009 s kladenskou pobočkou Programů sociální integrace na tříletém projektu Pojďte do školy, který podporoval vzdělávání dětí se specifickými...

Na cestě …

Program Varianty realizuje od roku 2008 (červenec 2008 až červen 2010) v Ústí nad Labem a v Bílině projekt usilující o širší propojování majority a obyvatel sociálně vyloučených...

Škola pro každého - Škola pro všechny

Cílem projektu Škola pro každého - Škola pro všechny (2008 - 2010) bylo podpořit rozvíjení inkluzivního typu škol skrze dvouletou intenzivní spolupráci se čtyřmi vybranými základními...
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři