Inspirace pro školy

Učení za pomoci projektů zvládnou i šestileté děti

Projektové vyučování využívám nejen, když potřebuji děti naučit nějakou novou dovednost nebo když vidím, že třída potřebuje změnit styl práce, ale také když potřebuji děti motivovat k řešení určitého problému nebo obnovit vztahy mezi žáky. Vloni jsme se pomocí projektu rozhodly s kolegyní zmírnit napětí mezi třeťáky a čtvrťáky. Hledaly jsme téma, které by bylo aktuální, blízké, nicméně neutrální a jaksi „neemocionální“. Nakonec jsme se rozhodly pro „Školní bufet“.

Žáci obou tříd dostali nejdříve za úkol vytvořit tabulku a v průběhu týdne do ní zapisovat, kolik kdo utratí v bufetu a za co. Poté měli společně sepsat, co je na našem školním bufetu dobré a co ne. Za pomoci myšlenkové mapy stanovili okruhy, čím se v rámci projektu chtějí zabývat. Následně se rozdělili podle zájmu o konkrétní činnost do několika pracovních skupin, přičemž podmínkou bylo, aby v každé z nich byli žáci z obou tříd.

Část skupin vytvářela dotazníky pro žáky, rodiče a zaměstnance školy mapující spokojenost se sortimentem bufetu, jedna skupina vyhledávala v encyklopediích a na internetu obsah vybraných potravin a jejich přínos tělu, zbývající skupiny pracovaly na přípravě otázek k rozhovorům s ředitelkou školy, paní hospodářkou a paní z bufetu. Následující den byly rozdány k vyplnění připravené dotazníky a proběhly naplánované rozhovory. Poslední den se vyhodnocovalo, sepisovalo a každá skupina prezentovala svou práci. Zároveň vznikly dopisy pro paní ředitelku a majitele bufetu odkazující na výsledky provedeného průzkumu mínění s požadavkem změnit sortiment bufetu směrem ke zdravější výživě. Žáci byli trochu zklamaní, že hmatatelný výsledek projektu nebyl nakonec tak významný, jak čekali, nicméně špatné vztahy mezi oběma třídami zmizely. Což je bezpochyby důležitější výsledek než zavedení prodeje bio-baget ve školním bufetu.

Podstatný je pedagogický cíl

Letos učím prvňáčky. Kromě projektového vyučování s nimi pravidelně pracuji také pomocí integrované tematické výuky. V pondělí zadám třídě téma, které souvisí s látkou probíranou v předmětu Člověk a jeho svět, a děti pak po zbytek týdne – obvykle každý den první dvě hodiny – plní k danému tématu aplikační úkoly. Téma zadávám dětem zpravidla formou otázky, která poskytuje prostor pro úkoly, v nichž se rozvíjejí čtenářské dovednosti při práci s textem, formulování vět, písemný zápis, počítání, kreslení, modelování. Děti mají na výběr více druhů činností, stejně tak možnost práce ve dvojicích či ve skupinách, nácvik prezentace práce ad. Výhodou této formy vyučování je, že poskytuje bezpečný prostor pro zapojení všech žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Je totiž na nich, jaký způsob a pořadí plnění jednotlivých úkolů si zvolí.

Tento týden jsme s dětmi řešili otázku: Proč některým zvířatům říkáme domácí a některým divoká? Děti četly upravené texty z encyklopedií, vyhledávaly a zapisovaly informace, kreslily, učily se básničku, hrály scénku ochočování divokého zvířete. Prostřednictvím uvedeného zjišťovaly správné názvy samců, samic a mláďat, porovnávaly velikost domácích zvířat, vytvářely tabulku jejich užitečnosti, hrály si na trh, kde nakupovaly vejce, mléko, maso, vlnu, a pak si zapisovaly útratu.

Popsaný způsob výuky má výborný dopad na schopnost dětí vzájemně spolupracovat, klást otázky, argumentovat, odhadovat své možnosti, oceňovat dobré na sobě i ostatních, respektovat názor druhého. Také nácvik „řemesla“ – tedy psaní, čtení a počítání – se v prostředí reálného problému rozvíjí mnohem intenzivněji. Důležité je ale stanovit si s dětmi hned na začátku kritéria dobře odvedené práce. Společná diskuze nad kritérii a hodnocením se vyplácí – každá další práce je znatelně jasnější a děti samostatnější.

Autor: Michaela Němcová, ZŠ Klíček. Článek vyšel v Bulletinu pro školy č. V/2011

Další Inspirace pro školy

Školní projekt – Postavme se hladu na Gymnáziu prof. Jana Patočky

Stručná anotace:   „Hladový projekt“ pražského gymnázia pojal na téma potravinové bezpečnosti více z globálního hlediska. Nevynechal sice pohled dovnitř každého zapojeného...

Doprava a klimatické změny

Učitelé zapojeni do mezinárodního projektu Světová škola 2 vytvořili na konci roku 2011 návrhy školních akcí, které na svých školách následně sami realizovali. Navržené školní akce...

Den klimatu

Učitelé zapojeni do mezinárodního projektu Světová škola 2 vytvořili na konci roku 2011 návrhy školních akcí, které na svých školách následně sami realizovali. Navržené školní akce...

Speciální informační den o fair trade

Učitelé zapojeni do mezinárodního projektu Světová škola 2 vytvořili na konci roku 2011 návrhy školních akcí, které na svých školách následně sami realizovali. Navržené školní akce...

Environmentální školní audit

Učitelé zapojeni do mezinárodního projektu Světová škola 2 vytvořili na konci roku 2011 návrhy školních akcí, které na svých školách následně sami realizovali. Navržené školní akce...

Den bez světla

Učitelé zapojeni do mezinárodního projektu Světová škola 2 vytvořili na konci roku 2011 návrhy školních akcí, které na svých školách následně sami realizovali. Navržené školní akce...

Přemýšlejme, když nakupujeme!

Učitelé zapojeni do mezinárodního projektu Světová škola 2 vytvořili na konci roku 2011 návrhy školních akcí, které na svých školách následně sami realizovali. Navržené školní...

Otevřít školu znamená především otevřít sebe sama

Naše škola zahrnuje 26 spádových obcí v sociálně rozmanitém a ekonomicky nestabilním pohraničním regionu, navštěvuje ji 240 žáků. Od roku 2008, kdy byl nástupem nového vedení školy...

Inkluzivní škola je obrazem modelu normální funkční společnosti

Problémy s udržitelností školy řeší mnoho ředitelů škol i vedení radnic. Jednou z nejčastějších příčin jsou přitom problémy s rostoucím počtem dětí se sociokulturním znevýhodněním,...

Učení za pomoci projektů zvládnou i šestileté děti

Projektové vyučování využívám nejen, když potřebuji děti naučit nějakou novou dovednost nebo když vidím, že třída potřebuje změnit styl práce, ale také když potřebuji děti motivovat...

Jing a Jang vody v Novém Jičíně

Komunitní akce, kterou jsme pořádali v únoru 2011 v rámci projektu Světová škola, pro nás byla ohromnou výzvou. Jak zpracovat naše „světoškolní“ téma Jin a Jang vody zajímavě,...

Studenti ve Znojmě propagovali spravedlivý obchod

Tým studentů projektu Světová škola ze znojemské Obchodní akademie si na poslední 30. dubna 2010 připravil pro své spolužáky nabitý program věnovaný problematice Fair Trade. Projektový...
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři