Inspirace pro školy

Inkluzivní škola je obrazem modelu normální funkční společnosti

Problémy s udržitelností školy řeší mnoho ředitelů škol i vedení radnic. Jednou z nejčastějších příčin jsou přitom problémy s rostoucím počtem dětí se sociokulturním znevýhodněním, často romských. Dlouholeté zkušenosti společnosti GAC ukazují, že dojde-li k prolomení magické bariéry 30 % romských dětí ve spádové oblasti školy, nastává postupný odliv žáků z majority. Téměř jediným smysluplným řešením je pak velmi náročný přechod školy na školu inkluzivního typu. A právě tuto cestu jsme si zvolili v Jáchymově – městě s méně než 3400 obyvateli a početnou romskou komunitou. Inkluzivní směřování naší školy se v roce 2010 stalo oficiální součástí strategického plánu města.

Do transformace školy se rozhodně není možné pustit bez připraveného, kvalitně odměňovaného a empatického pedagogického kolektivu. Proto musela nejdříve proběhnout postupná obměna (a omlazení) pedagogického sboru včetně vedení školy. Kromě toho začaly být využívány nejrůznější formy dalšího vzdělávání a byl také zařazen cyklus team-buildingových aktivit, které mají podpořit vytváření pevnějších neformálních vazeb a ztotožnění se se základními cíli strategických dokumentů školy.

Přechod k inkluzi není zároveň možný bez aktivního využívání všech prvků fundraisingu. K zajišťování financování potřeb naší školy významně pomohlo podání vlastních projektů v rámci evropských dotací – konkrétně projektů Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov – Mosty a dále Inkluzivní škola – Transformace ZŠ Marie Curie-Sklodowské a MŠ Jáchymov na školu inkluzivního typu. Oba zmíněné projekty byly podány v rámci globálních grantů operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a přinesly škole téměř 8 milionů korun. Díky nim a dalším navazujícím projektům vznikly ve škole nejen podmínky pro vytvoření systému odborných podpůrných služeb (psychologických, speciálně pedagogických a logopedických), ale také funkční systém minimální garantované péče (součástí školy je i předškolní zařízení a přípravná třída) a Centrum prevence a funkčního systému péče o žáky ohrožené předčasným odchodem ze vzdělávání.

Vytvoření obdobného systému není v současnosti možné bez obrovských finančních ingerencí ze strukturálních fondů. Bez vzájemné součinnosti obou partnerů (zřizovatele a vedení školy) zároveň nelze realizovat dílčí rozvojové kroky. Společné cíle musejí vždy korespondovat s představami jednotlivých skupin obyvatel města. Proto byly zahájeny také racionální kroky směřující k zmírnění dopadu sociální exkluze ve městě (http://www.socialni-zaclenovani.cz/tiskova-zprava-jachymovsti-zastupitele-schvalili-plan-zaclenovani-socialne-slabych-pro-nejblizsi-tri-roky). Rozhodně se nejedná o jednoduchý, ani časově krátký proces, protože hlavním cílem je vytvoření skutečně spravedlivého vzdělávacího systému na principech multikulturalismu. Naše zkušenosti z Jáchymova ale ukazují, že model, který začleňuje drtivou část dětí do tzv. hlavního vzdělávacího proudu, je v současnosti nejen možný (a to bez ohledu na velikost města či školy), ale také smysluplný. Inkluzivní škola je obrazem modelu normální funkční společnosti.

Pro úspěšnou inkluzi škol je nutné:
1. Vybudování stabilizovaného pracovního kolektivu.
2. Nalezení optimálního konsensu se zřizovatelem v oblasti rozvoje školy.
3. Hledání a nalézání zdrojů – stanovení priorit dlouhodobého plánu rozvoje.
4. Postupná rekonstrukce infrastruktury školy.
5. Tvorba a úpravy vlastního školního vzdělávacího programu.
6. Vytvoření partnerských vazeb, vstup do projektů v rámci strukturálních fondů.
7. Vytváření proinkluzivních nástrojů a opatření s využitím dotačních systémů.
8. Škola = základna rozvoje celoživotního učení v celé lokalitě.

Za kolektiv pracovníků Základní školy Marie Curie-Sklodowské a Mateřské školy Jáchymov Mgr. Jan Musil, ředitel školy. Článěk vyšel v Bulletinu pro školy č. XI/2011.

Další Inspirace pro školy

Školní projekt – Postavme se hladu na Gymnáziu prof. Jana Patočky

Stručná anotace:   „Hladový projekt“ pražského gymnázia pojal na téma potravinové bezpečnosti více z globálního hlediska. Nevynechal sice pohled dovnitř každého zapojeného...

Doprava a klimatické změny

Učitelé zapojeni do mezinárodního projektu Světová škola 2 vytvořili na konci roku 2011 návrhy školních akcí, které na svých školách následně sami realizovali. Navržené školní akce...

Den klimatu

Učitelé zapojeni do mezinárodního projektu Světová škola 2 vytvořili na konci roku 2011 návrhy školních akcí, které na svých školách následně sami realizovali. Navržené školní akce...

Speciální informační den o fair trade

Učitelé zapojeni do mezinárodního projektu Světová škola 2 vytvořili na konci roku 2011 návrhy školních akcí, které na svých školách následně sami realizovali. Navržené školní akce...

Environmentální školní audit

Učitelé zapojeni do mezinárodního projektu Světová škola 2 vytvořili na konci roku 2011 návrhy školních akcí, které na svých školách následně sami realizovali. Navržené školní akce...

Den bez světla

Učitelé zapojeni do mezinárodního projektu Světová škola 2 vytvořili na konci roku 2011 návrhy školních akcí, které na svých školách následně sami realizovali. Navržené školní akce...

Přemýšlejme, když nakupujeme!

Učitelé zapojeni do mezinárodního projektu Světová škola 2 vytvořili na konci roku 2011 návrhy školních akcí, které na svých školách následně sami realizovali. Navržené školní...

Otevřít školu znamená především otevřít sebe sama

Naše škola zahrnuje 26 spádových obcí v sociálně rozmanitém a ekonomicky nestabilním pohraničním regionu, navštěvuje ji 240 žáků. Od roku 2008, kdy byl nástupem nového vedení školy...

Inkluzivní škola je obrazem modelu normální funkční společnosti

Problémy s udržitelností školy řeší mnoho ředitelů škol i vedení radnic. Jednou z nejčastějších příčin jsou přitom problémy s rostoucím počtem dětí se sociokulturním znevýhodněním,...

Učení za pomoci projektů zvládnou i šestileté děti

Projektové vyučování využívám nejen, když potřebuji děti naučit nějakou novou dovednost nebo když vidím, že třída potřebuje změnit styl práce, ale také když potřebuji děti motivovat...

Jing a Jang vody v Novém Jičíně

Komunitní akce, kterou jsme pořádali v únoru 2011 v rámci projektu Světová škola, pro nás byla ohromnou výzvou. Jak zpracovat naše „světoškolní“ téma Jin a Jang vody zajímavě,...

Studenti ve Znojmě propagovali spravedlivý obchod

Tým studentů projektu Světová škola ze znojemské Obchodní akademie si na poslední 30. dubna 2010 připravil pro své spolužáky nabitý program věnovaný problematice Fair Trade. Projektový...
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři