Inspirace pro školy

Přemýšlejme, když nakupujeme!

Učitelé zapojeni do mezinárodního projektu Světová škola 2 vytvořili na konci roku 2011 návrhy školních akcí, které na svých školách následně sami realizovali. Navržené školní akce souvisí s tématy environmentální udržitelnosti a vztahů mezi globálním Severem a Jihem. Níže najdete návrh akce Přemýšlejme, když nakupujeme! Smyslem této aktivity je povzbudit žáky v učení se o etickém spotřebitelství. Žáci se pomocí tematicky zaměřeného dotazníku ptají svých vrstevníků, členů rodiny, učitelů a příznivců školy. Tato praktická akce pomáhá postupně odhalovat, jakým způsobem se mohou podílet na změně chování coby spotřebitelé. Cílem je zlepšit situaci lidí z globálního Jihu a žáci sami mohou přispět k vytvoření spravedlivějších obchodních vztahů.

Příprava:
K uskutečnění této aktivity je nutno připravit si dotazník týkající se etické spotřeby, případně lze použít (či změnit podle vlastní potřeby) navržené otázky níže v textu.

Žáci by již měli být obeznámeni s tématy týkajícími se etické spotřeby, např. aktivity o fair trade. Předpokládáme tedy, že žákům připravíte hodiny věnující se daným tématům. Vzdělávací program Varianty vám může poskytnout nezbytné materiály a kontakty, které vám pomohou hodiny zrealizovat.

Zamyslete se jak nad počtem skupin, do kterých žáky rozdělíte, tak i nad počtem rozhovorů, které by měla každá skupina provést. Navrhujeme vytvořit skupiny po třech, přičemž každá skupina udělá alespoň pět rozhovorů.

Nezbytné materiály pro uskutečnění akce:
• dotazník,
• návod pro žáky, jak vhodně prezentovat své poznatky a řešení.

Realizace:
V případě, že žáci nebyli seznámeni s otázkami vztahujícími se k tématu etické spotřeby, začněte hodinu s aktivitou na dané téma, které může být zaměřeno např. na problematiku fair trade. Cílem hodiny by mělo být pochopení toho, co etická spotřeba vůbec znamená a jak naše rozhodnutí v otázkách spotřeby ovlivňuje lidi v jiných částech světa.

Poznámka: Mnoho učebních plánů a návrhů aktivit k daným tématům naleznete na internetu, například na www.nazemi.cz.

Po skončení hodiny rozdělte žáky do skupin a seznamte je s dotazníkem. Požádejte skupiny, aby si pečlivě přečetly otázky v dotazníku a mohly si tak ještě před zahájením akce v terénu osvětlit případné nejasnosti. Požádejte je, ať se rozhodnou, s kým chtějí rozhovory vést; navrhujeme, aby každá skupina udělala alespoň pět rozhovorů, a to s ostatními žáky školy, učiteli, administrativními pracovníky, členy rodiny apod. Zeptejte se žáků, zda by chtěli do dotazníku přidat nějaké další otázky; žáci si také musí rozdělit role – kdo bude tazatel? Kdo bude zapisovat odpovědi? Kdo bude dotazníky zpracovávat?

Jakmile budou skupiny připraveny, požádejte je, aby výzkum provedly ve škole a v jejím okolí.

Poté, co žáci získají veškeré informace, požádejte je, aby své zkušenosti z vedených rozhovorů prodiskutovali. Bylo obtížné žádat ostatní o odpovědi na otázky? Byly odpovědi překvapující? Stalo se v průběhu akce něco zvláštního?

Požádejte je, ať se opět vrátí do svých skupin a připraví si tvůrčím způsobem prezentaci výsledků z průzkumu. Např. by mohli vytvořit plakáty, letáky, vymyslet si hru nebo vytvořit prezentaci na počítači. Měli by ovšem také přijít s návrhy toho, jak se oni sami mohou stát etičtějšími spotřebiteli a jakým způsobem mohou podporovat etickou spotřebu (např. fair trade) ve škole a jejím okolí.

Reflexe:
Ať už jsou zjištění pomocí dotazníku jakákoliv, je nutno je vhodným způsobem shrnout a prezentovat. Zeptejte se studentů na jejich zkušenosti s dotazováním a na jejich osobní postoj k tomuto tématu. 

Příklady otázek do dotazníku

Následující otázky byly vytvořeny na Obchodní akademii v Ostravě – Porubě, což je jedna ze škol zapojených do projektu Global Action Schools 2 Communities. Dotazník se zaměřuje na otázky vztahující se k etické spotřebě a fair trade a měl by tak tazateli pomoci pochopit spotřební vzorce dotazovaných a porozumět daným tématům.

1. Co pro Vás znamená pojem “etická spotřeba”?

2. Když nakupujete např. potraviny či oblečení, zajímáte se o to, jak byl výrobek vyroben, co bylo použito k jeho výrobě a kdo ho vyrobil? Co je pro Vás nejvýznamnějším faktorem při nákupu (např. cena, kvalita nebo také otázka životního prostředí či pracovní podmínky, za kterých byl výrobek vyroben, aj.).

3. Myslíte si, že spotřebitelé mohou svým spotřebním chováním ovlivnit způsob, jakým je zboží vyrobeno? Jestliže ano, jak? Můžete uvést nějaké příklady?
a) ano b) ne

4. Slyšel/a jste už někdy o fair trade výrobcích?
a) ano b) ne

5. Nakupujete pravidelně organické/bio produkty? Jestliže ano, které konkrétně?.

 

 

Autor: Jana Kondeková, OA Ostrava-Poruba. 
 

Další Inspirace pro školy

Školní projekt – Postavme se hladu na Gymnáziu prof. Jana Patočky

Stručná anotace:   „Hladový projekt“ pražského gymnázia pojal na téma potravinové bezpečnosti více z globálního hlediska. Nevynechal sice pohled dovnitř každého zapojeného...

Doprava a klimatické změny

Učitelé zapojeni do mezinárodního projektu Světová škola 2 vytvořili na konci roku 2011 návrhy školních akcí, které na svých školách následně sami realizovali. Navržené školní akce...

Den klimatu

Učitelé zapojeni do mezinárodního projektu Světová škola 2 vytvořili na konci roku 2011 návrhy školních akcí, které na svých školách následně sami realizovali. Navržené školní akce...

Speciální informační den o fair trade

Učitelé zapojeni do mezinárodního projektu Světová škola 2 vytvořili na konci roku 2011 návrhy školních akcí, které na svých školách následně sami realizovali. Navržené školní akce...

Environmentální školní audit

Učitelé zapojeni do mezinárodního projektu Světová škola 2 vytvořili na konci roku 2011 návrhy školních akcí, které na svých školách následně sami realizovali. Navržené školní akce...

Den bez světla

Učitelé zapojeni do mezinárodního projektu Světová škola 2 vytvořili na konci roku 2011 návrhy školních akcí, které na svých školách následně sami realizovali. Navržené školní akce...

Přemýšlejme, když nakupujeme!

Učitelé zapojeni do mezinárodního projektu Světová škola 2 vytvořili na konci roku 2011 návrhy školních akcí, které na svých školách následně sami realizovali. Navržené školní...

Otevřít školu znamená především otevřít sebe sama

Naše škola zahrnuje 26 spádových obcí v sociálně rozmanitém a ekonomicky nestabilním pohraničním regionu, navštěvuje ji 240 žáků. Od roku 2008, kdy byl nástupem nového vedení školy...

Inkluzivní škola je obrazem modelu normální funkční společnosti

Problémy s udržitelností školy řeší mnoho ředitelů škol i vedení radnic. Jednou z nejčastějších příčin jsou přitom problémy s rostoucím počtem dětí se sociokulturním znevýhodněním,...

Učení za pomoci projektů zvládnou i šestileté děti

Projektové vyučování využívám nejen, když potřebuji děti naučit nějakou novou dovednost nebo když vidím, že třída potřebuje změnit styl práce, ale také když potřebuji děti motivovat...

Jing a Jang vody v Novém Jičíně

Komunitní akce, kterou jsme pořádali v únoru 2011 v rámci projektu Světová škola, pro nás byla ohromnou výzvou. Jak zpracovat naše „světoškolní“ téma Jin a Jang vody zajímavě,...

Studenti ve Znojmě propagovali spravedlivý obchod

Tým studentů projektu Světová škola ze znojemské Obchodní akademie si na poslední 30. dubna 2010 připravil pro své spolužáky nabitý program věnovaný problematice Fair Trade. Projektový...
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři