Inspirace pro školy

Den bez světla

Učitelé zapojeni do mezinárodního projektu Světová škola 2 vytvořili na konci roku 2011 návrhy školních akcí, které na svých školách následně sami realizovali. Navržené školní akce souvisí s tématy environmentální udržitelnosti a vztahů mezi globálním Severem a Jihem. Níže najdete návrh akce Den bez světla. Otázka energie je úzce spojena s dnešními celosvětovými výzvami, kterým svět čelí, a to je zajištění potravin, sociální rozvoj a zmírnění chudoby, znečištění životního prostředí a klimatické změny. Jděte příkladem a zúčastněte se mezinárodní akce s názvem Den bez světla. Vypněte na hodinu elektřinu ve vaší škole či třídě, nebo ji nechte vypnutou po celý den. Zapojte se do činnosti týkající se změny klimatu! Smyslem akce Den bez světla je vyslat silné poselství: „Ano, můžeme jednat!“

Příprava:
1. Domluvte se s vedením školy a požádejte o povolení k vypnutí elektrické energie na jednu hodinu nebo i celý den. Může se zapojit škola jako celek nebo pouze některé vybrané třídy.
2. Seznamte žáky s tématem klimatických změn.
3. Naplánujte si s nimi, jakým činnostem se budete za zhasnutého světla věnovat. Možné návrhy aktivit naleznete níže!
4. Dejte vědět médiím v okolí o vašem úmyslu; pozvěte místní neziskové organizace, rodiče a místní partnery projektu! Čím více lidí nalákáte, tím lépe!

Dokumentace:
Nezapomeňte na fotodokumentaci, případně oslovte místní tisk a televizi, aby se o akci vědělo. Informace na webových stránkách vaší školy jistě pomůže k jejímu zviditelnění.

Poté…
Po skončení akce můžete také udělat soutěž na téma Jak jste prožili den bez elektřiny?.

Návrh aktivit:
V případě, že se bude akce účastnit celá škola, můžete si k realizaci jednotlivých činností zvolit více míst. Nezapomeňte ovšem, že aktivity, které si vyberete, musí souviset s tématy udržitelnost a/nebo změny klimatu a jejich cílem je ukázat suverenitu zemí severu a jihu.

Petice o klimatu
Podílejte se s žáky na zpracování národní nebo mezinárodní petice týkající se klimatu.

Bingo
Připravte s žáky bingo například o změnách klimatu, nebo na jiné téma. Na webu http://wildbc.org/publications-resources/climatechange/climate-change-bingo.pdf naleznete návrh binga.

 • Ukázka binga: Najděte někoho, KDO… zhasne světla poté, co všichni opustí místnost / vypne počítače a obrazovky / zasadí strom / si dá krátkou sprchu, aby ušetřil vodu a elektřinu / se do školy projde nebo pojede na kole, koloběžce nebo na skateboardu…

Obrázek namalovaný všemi žáky
Všichni žáci namalují velký společný obrázek vztahující se k danému tématu.

Detektivové v oblasti energie
Jak můžeme ve školách šetřit energií? Nashromážděte nápady a představte je vedení školy.

Báseň o změnách klimatu
Zvolte si jedno místo, kde žáci napíší básničky o klimatických změnách.

Žárovka na mapě
Připravte si mapu světa a vyberte pět nebo i více zemí, na jejichž území se bude hra odehrávat. Do výběru byste měli zahrnout alespoň jednu zemi z globálního Jihu a také alespoň jednu zemi z globálního Severu. Např.: USA, Čínu, Kambodžu, Finsko a zemi, ze které pocházíte. Na území každého státu zakreslete žárovku. Velikost žárovky by měla odpovídat roční spotřebě energie. Zároveň si také zvolte symbol, který bude představovat obyvatelstvo té které země. Velikost symbolu by měl zároveň zobrazovat počet obyvatel. Úkolem žáků je spojit žárovky a symboly obyvatelstva s danými zeměmi.

Praktická vodní hra
Podobně jako v případě předešlé hry „Žárovka na mapě“ si můžete připravit místo s proudící vodou. „Proudící voda“ znázorňuje vodu používanou k výrobě zboží nebo služby. Natiskněte si kapky vody různých velikostí a pět nebo více výrobků. Vodní kapky představují vodu spotřebovanou k výrobě konkrétního výrobku. Na žácích je, aby spojili vodní kapky s daným výrobkem. Na stránce http://www.waterfootprint.org/?page=files/productgallery najdete celosvětový průměr spotřeby vody v různých oblastech výroby.

Bojová hra s CO2
Bojová hra s CO2 je obdobou hry Lodě (http://en.wikipedia.org/wiki/Battleship_%28game%29), místo boje s loděmi se ovšem jedná o boj s CO2 , skleníkovými plyny, fosilními palivy, jadernými elektrárnami, aj. V prvé řadě si připravte kvíz týkající se změn klimatu a energie. Následně vytvořte tabulku a na ni tajně umístěte body=jednotlivá políčka, která obsahují CO2, jaderné elektrárny, atd, která budou muset žáci najít. Dále si ještě připravte jednu velkou tabulku, na které nejsou vidět cíle, ovšem budou se do ní zaznamenávat odhady žáků. Poté dávejte žákům otázky. Žák, který správně odpoví, může hádat políčko v tabulce. Jestliže bude cíl zasažen, žák vyhraje nějakou cenu.

Kbelíky naplněné vodou
Zvolte si místo, na které umístíte kbelíky s vodou, a nechte je přenést učiteli a žáky přes celou chodbu. Akce je příkladem toho, kolik žen a dětí v rozvojových zemích musí denně chodit pro vodu. Je rozdíl, když žákům ukážete problémy s vodou, které lidi v rozvojových zemích dennodenně tíží, a to prostřednictvím hry, než když jim o nich pouze povíte.

Cedulky: změny klimatu a lidé na území globálního Jihu
Vytvořte spolu s žáky cedulky, na nichž budou zobrazeny příčiny a důsledky klimatických změn. Můžete si je nakreslit, použít obrázky, výstřižky z novin, aj. Nezapomeňte ovšem ukázat, že jsou to právě nejchudší lidé, žijící v zemích nejméně zodpovědných za emise skleníkových plynů, ovšem nejvíce trpící změnou klimatu.

Užitečné materiály:
Nechte se inspirovat oficiální webovou stránkou www.earthhour.org a vzdělávacím balíčkem Vaše budoucnost, Váš názor. Konkrétně na:

 Inspirace z Mendelovy střední školy v Novém Jičíně

Škola i Městská knihovna byly selektivně odpojeny od dodávek elektrického proudu. Návrhy aktivit.

1. Blok - ÚČTOVÁNÍ S PLANETOU – výpočet vlastní skutečné ekologické stopy na základě papírové kalkulačky, výpočet průměrné hodnoty ekologické stopy na třídu.

2. Blok – POHYBEM KE ZMÍRNĚNÍ KLIMATICKÝCH ZMĚN – mezitřídní soutěž v běhu a jízdě na kole (s výrobou světla na základě dynama) – naběhané a naježděné kilometry poté studenti v matematice převedli na ušetřenou energii a „pročištění“ vlastní ekologické stopy (zachráněné emise skleníkových plynů).

3. Blok - MATEMATIKA – úprava zjištěné ekologické stopy, z původně naměřené ekologické stopy se odpočítá pohybem dosažená vzdálenost (modelově ušetřené emise skleníkových plynů = v běhu dosažené kilometry).

4. Blok - PLANETÁRNÍ DOMINO – skupinové (třídní) přiřazování příčin a následků klimatických změn souvisejících se spotřebou energií.

5. Blok - ANGLICKÝ JAZYK – lekce Climate Change podle pracovního listu British Council (http://www.teachingenglish.org.uk/lesson-plans/climate-change)

6. Blok – POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY PROSTŘEDNICTVÍM SMYSLŮ – projektový tým připravil program pro návštěvníky dětského oddělení Městské knihovny v Novém Jičíně. Prostřednictvím čichu, hmatu a chuti děti poznávali přírodní „ingredience“ a hledali, co je jim společné – bylo to prostředí lesa. Poté vyhledali za pomoci projektového týmu obrazové publikace o lese a lesním ekosystému a nakonec namalovali obrázek, který les a jeho roli ve zmírňování klimatických změn charakterizoval.

 

 

Autor: Dagmar Versnak, PTS Graz.
 

Další Inspirace pro školy

Školní projekt – Postavme se hladu na Gymnáziu prof. Jana Patočky

Stručná anotace:   „Hladový projekt“ pražského gymnázia pojal na téma potravinové bezpečnosti více z globálního hlediska. Nevynechal sice pohled dovnitř každého zapojeného...

Doprava a klimatické změny

Učitelé zapojeni do mezinárodního projektu Světová škola 2 vytvořili na konci roku 2011 návrhy školních akcí, které na svých školách následně sami realizovali. Navržené školní akce...

Den klimatu

Učitelé zapojeni do mezinárodního projektu Světová škola 2 vytvořili na konci roku 2011 návrhy školních akcí, které na svých školách následně sami realizovali. Navržené školní akce...

Speciální informační den o fair trade

Učitelé zapojeni do mezinárodního projektu Světová škola 2 vytvořili na konci roku 2011 návrhy školních akcí, které na svých školách následně sami realizovali. Navržené školní akce...

Environmentální školní audit

Učitelé zapojeni do mezinárodního projektu Světová škola 2 vytvořili na konci roku 2011 návrhy školních akcí, které na svých školách následně sami realizovali. Navržené školní akce...

Den bez světla

Učitelé zapojeni do mezinárodního projektu Světová škola 2 vytvořili na konci roku 2011 návrhy školních akcí, které na svých školách následně sami realizovali. Navržené školní akce...

Přemýšlejme, když nakupujeme!

Učitelé zapojeni do mezinárodního projektu Světová škola 2 vytvořili na konci roku 2011 návrhy školních akcí, které na svých školách následně sami realizovali. Navržené školní...

Otevřít školu znamená především otevřít sebe sama

Naše škola zahrnuje 26 spádových obcí v sociálně rozmanitém a ekonomicky nestabilním pohraničním regionu, navštěvuje ji 240 žáků. Od roku 2008, kdy byl nástupem nového vedení školy...

Inkluzivní škola je obrazem modelu normální funkční společnosti

Problémy s udržitelností školy řeší mnoho ředitelů škol i vedení radnic. Jednou z nejčastějších příčin jsou přitom problémy s rostoucím počtem dětí se sociokulturním znevýhodněním,...

Učení za pomoci projektů zvládnou i šestileté děti

Projektové vyučování využívám nejen, když potřebuji děti naučit nějakou novou dovednost nebo když vidím, že třída potřebuje změnit styl práce, ale také když potřebuji děti motivovat...

Jing a Jang vody v Novém Jičíně

Komunitní akce, kterou jsme pořádali v únoru 2011 v rámci projektu Světová škola, pro nás byla ohromnou výzvou. Jak zpracovat naše „světoškolní“ téma Jin a Jang vody zajímavě,...

Studenti ve Znojmě propagovali spravedlivý obchod

Tým studentů projektu Světová škola ze znojemské Obchodní akademie si na poslední 30. dubna 2010 připravil pro své spolužáky nabitý program věnovaný problematice Fair Trade. Projektový...
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři