Inspirace pro školy

Environmentální školní audit

Učitelé zapojeni do mezinárodního projektu Světová škola 2 vytvořili na konci roku 2011 návrhy školních akcí, které na svých školách následně sami realizovali. Navržené školní akce souvisí s tématy environmentální udržitelnosti a vztahů mezi globálním Severem a Jihem. Níže najdete návrh akce Environmentální školní audit, který je zaměřen na pochopení toho, co znamená udržitelnost životního prostředí, jak je spojena s otázkou klimatických změn a jaké jsou dopady těchto problémů na lidi v různých částech světa. Po provedení školního auditu budou žákům poskytnuty informace o vztahu mezi udržitelným rozvojem a změnou klimatu ovlivňujícího obyvatele na globálním Jihu.

Aktivita se zaměřuje na:

 • Energii, nakládání s odpadem a problémy s vodou na školách.
 • Seznámení se s dalšími problémy vztahujícími se k tématu, které by se měli žáci také naučit aktivně řešit a hledat případná řešení.
 • Předkládání nápadů na zlepšení jak řediteli školy, tak představitelům obcí či jiným subjektům, kteří mohou přímo ovlivnit zavedení řešení do praxe.
 • Uvědomění žáků o vztahu mezi místním a celosvětovým životním prostředím, jenž se týká změny klimatu a otázky uržitelnosti.

Hlavní kroky:
1. Získat si informace o následujících tématech: energie, voda a vypořádání se s odpadem na škole.
2. Vyhodnocení využití zdrojů.
3. Možná řešení projednávaná s příslušnými skupinami.
4. Učení se o vztahu mezi globálním Severem a Jihem.

Příprava:
Shromážděte skupinu motivovaných žáků; může to být pouze třída nebo celá škola. Dále musíte zajistit přístup do všech tříd na škole. Žáky rozdělíte do několika skupin (viz. níže). Zjistěte si, odkud mohou žáci získat informace a co budete vyžadovat, aby prozkoumali do hloubky. Např. si žáci promluví se správcem/správci školy, přičemž se zaměří na používání topení ve třídách; další skupina půjde do všech tříd a podívá se, zda jsou rozsvícena pouze ta světla, která jsou nezbytná, aby svítila.

Zeptejte se svého ředitele nebo jiné kompetentní osoby, zdali mohou žáci své výsledky z průzkumu prezentovat a zároveň tak navrhnout možná řešení, která by umožňovala šetrnější spotřebu a využívání energie aj., a to s ohledem na životní prostředí.

Vypracujte učební plán, který žáky seznámí s tématem: jaké dopady má změna klimatu na nejchudší země světa. Mnoho materiálů k této problematice naleznete na internetu, a to ze spolehlivých zdrojů, jakými je např. web OSN nebo Oxfam. S cílem podnítit diskusi mezi vašimi žáky doporučujeme včlenit do výuky např. promítnutí filmu Face the Music (viz http://www.youtube.com/watch?v=ghfirMLNfNA).

Vhodné materiály pro vaši akci:

 • Příprava informačních materiálů o vlivech změny klimatu ve vaší zemi a v zemích globálního Jihu.
 • Počítač s přístupem na internet, případně projektor (je-li k dispozici) pro demonstraci tématu s použitím filmů.
 • Webové stránky pro přípravu hodiny na téma změny klimatu a jeho dopadu na lidi ve většině částí světa. Např. 

o http://www.oecd.org/dataoecd/60/27/2502872.pdf  
o http://unfccc.int/resource/docs/publications/impacts.pdf
o http://www.care.org/newsroom/articles/2010/05/CARE-climate-change-study-poverty-20100528.asp
o http://www.worldhunger.org/env_hunger.htm
o http://www.ens-newswire.com/ens/apr2007/2007-04-06-01.asp
o http://news.bbc.co.uk/2/hi/6532323.stm
o http://www.unpei.org/PDF/resourceefficiency/KM-resource-DFID-impact-climatechange-vulnerability.pdf
o http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4694648,00.html  
o http://www.youtube.com/watch?v=8aeex529RpE
o http://www.youtube.com/watch?v=rML6lREHBjI

!Nezapomeňte, že na internetu lze nalézt ještě mnoho dalších relevantních zdrojů!

Provedení akce:

1) Rozdělte žáky do několika skupin:

Skupina 1: Topení ve škole
- Zjistěte, zda se ve třídách, ve kterých se žáci často nevyskytují, netopí příliš mnoho, nebo naopak příliš málo. Dále pak také věnujte pozornost tomu, zda jsou před radiátory v místnostech umístěny nějaké překážky.
- Prozkoumejte školu z hlediska odlivu tepla. Je na žácích, aby ve škole zjistili slabá místa, např. neutěsněná okna apod.
- Ať žáci navrhnou řešení, např. jeden žák ze třídy bude kontrolovat, zda je zhasnutá třída, kde nejsou žádní žáci. Požádejte žáky, aby své nápady představili kreativním způsobem a předložili své návrhy vedení školy.

Skupina 2: Světlo ve škole
- Zjistěte, do jaké míry jsou ve třídách používány úsporné žárovky; žáci mohou také zkusit zjistit, jak jsou využívány centrální spínače pro elektroniku.
- Prozkoumejte, zda (ne)jsou žárovky ve třídách umístěny dostatečně efektivně.
- Podporujte umístění úsporných zářivek a úsporného osvětlení, např. vypracováním prezentace na úsporu nákladů a energie.
- Podporujte instalaci centrálního vypnutí elektronických zařízení (př. počítač), pokud ještě není využíváno.
- Požádejte žáky, aby prezentovali zajímavou formou své nápady a zjištění, která nashromáždili (např. vytvořením plakátů či prospektů, v ideálním případě z recyklovaného papíru), a to jak vedení školy či dalším lidem s rozhodovacími pravomocemi, ale i ostatním žákům a učitelům. Cílem je, aby tak zvýšili jejich povědomí o daném tématu.

Skupina 3: Voda ve škole
Skupina 3 se zabývá problémem spojeným s vodou. Zkoumá, odkud voda do školy přichází a jak je vedena v samotné budově. Po zjištění, jak celý systém funguje, bude mít skupina za úkol zjistit, zda byla do školy nainstalována nějaká zařízení napomáhající efektivnějšímu využívání vody. Úkolem skupiny je také přijít s návrhem, jakým způsobem zvýší povědomí žáků, učitelů na škole a lidí v jejím okolí o tom, jak šetřit s vodou (např. uskutečněním výstavy, rozdáváním letáků aj.). Tato událost (může to být sehraná hra, demonstrační ukázka na úsporu vody, výstava plakátů apod.) by měla být představena celé škole a také lidem, kteří jsou se školou nějakým způsobem v úzkém vztahu (rodiče žáků, místní orgány aj.).

Skupina 4: Recyklace
Skupina 4 má za úkol zabývat se problematikou nakládání s odpadem, především s otázkou recyklace na škole. Podporuje vaše škola recyklaci? Jsou ve třídách umístěny koše na tříděný odpad? Kdo se o školní odpad stará? Jakmile žáci získají odpovědi na tyto otázky (a případně další související otázky), skupina bude mít za úkol vytvořit osvětovou akci o 3 pilířích – sniž svou spotřebu! opětovně použij! recykluj!, jejímž cílem je zvýšit povědomí lidí ve škole a jejím okolí o důležitosti odpovědného nakládání s odpadem. Recyklace je v tomto pojetí chápána jako poslední pilíř, ty předchozí jsou důležitější. Nápady by se mohly týkat návrhů nějakých uměleckých výrobků z recyklovaného materiálu (př. plastové lahve aj.) a informačních letáků. Možné je také zorganizovat výstavu ve škole či v jejím okolí a pozvat na ni nejen lidi přímo ze školy, ale také rodiče aj.

Poznámka: Nemusíte se omezovat pouze na návrhy činností, které jsou popsány výše! Můžete se také zaměřit na některé z následujících oblastí:
- zbytky ve školní kuchyni,
- doprava do školy,
- šetření papíru.

Tato aktivita může probíhat v průběhu vyučování ve více dnech. Povzbuďte své žáky, aby byli co nejvíce zvídaví a rovněž tvořiví při prezentování svých zjištění a řešení!

2) Propojení problematiky o životním prostředí ve škole s problémy ve většině světa

Druhá část aktivity, která by měla proběhnout jiný den než část první, je zaměřena na to, aby si žáci uvědomili vzájemnou propojenost mezi jejich vlastními životy a životy lidí v jiných částech světa. Otázky týkající se životního prostředí, zejména změny klimatu, jsou vhodnými tématy k tomu, aby si žáci uvědomili, že jejich konání přímo ovlivňuje životy lidí v jiných částech světa. Klimatické změny překračují hranice zemí a zároveň tak ovlivňují nejvíce ty země, které samy nejsou schopny změnám čelit či přiměřeně reagovat na záplavy, sucho či jiné pohromy, které jsou způsobené znečištěním životního prostředí a nedbalostí zbytku světa.

Po sesbírání dat v jednotlivých skupinách a následných krocích samotných žáků (ať už se týká zvýšení povědomí o problematice či podpory ze strany osob majících právo rozhodovat aj.) je požádejte, aby diskutovali o možnostech změn na škole s cílem, aby se jejich škola stala šetrnější k životnímu prostředí. Položte žákům následující otázky:
• Co jste zjistili?
• Jaká jsou Vaše řešení?
• Jaké změny navrhujete? Komu jste je předložili?
• Jak to souvisí se situací v oblasti globálního Jihu (tj. lidí z nejchudších zemí světa)?

Možná jste již na poslední otázku obdrželi od žáků několik zajímavých odpovědí. Podněcujte v nich ovšem zájem přemýšlet a učit se o vzájemné propojenosti států světa. Můžete žákům předávat informace o dané problematice, ke které najdete mnoho zdrojů na webových stránkách mezinárodních institucí (jako je OSN) či webech neziskových organizací. K zahájení diskuse Vám může rovněž pomoci film s názvem “Face the Music”. Ten je spíše takovým krátkým představením tématu. Posléze tak žáky můžete požádat o interpretaci toho, co shlédli, což jim pomůže mnohem lépe pochopit vzájemný vztah.

Připravte si hodinu jak podle potřeb svých žáků, tak i podle jejich úrovně znalostí.
Pozor!
• Zahrňte do aktivity nejenom žáky a vyučující, ale i jiné zainteresované osoby (např. místní úřady, farnosti, organizace, skupiny mládeže aj.), pokud to bude možné.
• Po zakončení akce byste si měli vyhradit čas na relfexi. Její důkladné zhodnocení Vám pomůže k vytyčení výsledků, ke kterým by měli žáci dojít.
• Zdokumentujte vaši akci! Foťte, natáčejte, což nebude sloužit pouze k zachycení vzpomínek pro Vás a Vaši třídu, ale může sloužit také jako prostředek ke sdílení těchto akcí s jinými školami.
• Pozvěte další třídy či školy, aby se této akce zúčastnily – podělte se o své znalosti a zkušenosti!

 

Autor: Břetislav Svozil, ředitel ZŠ Deblín
 

Další Inspirace pro školy

Školní projekt – Postavme se hladu na Gymnáziu prof. Jana Patočky

Stručná anotace:   „Hladový projekt“ pražského gymnázia pojal na téma potravinové bezpečnosti více z globálního hlediska. Nevynechal sice pohled dovnitř každého zapojeného...

Doprava a klimatické změny

Učitelé zapojeni do mezinárodního projektu Světová škola 2 vytvořili na konci roku 2011 návrhy školních akcí, které na svých školách následně sami realizovali. Navržené školní akce...

Den klimatu

Učitelé zapojeni do mezinárodního projektu Světová škola 2 vytvořili na konci roku 2011 návrhy školních akcí, které na svých školách následně sami realizovali. Navržené školní akce...

Speciální informační den o fair trade

Učitelé zapojeni do mezinárodního projektu Světová škola 2 vytvořili na konci roku 2011 návrhy školních akcí, které na svých školách následně sami realizovali. Navržené školní akce...

Environmentální školní audit

Učitelé zapojeni do mezinárodního projektu Světová škola 2 vytvořili na konci roku 2011 návrhy školních akcí, které na svých školách následně sami realizovali. Navržené školní akce...

Den bez světla

Učitelé zapojeni do mezinárodního projektu Světová škola 2 vytvořili na konci roku 2011 návrhy školních akcí, které na svých školách následně sami realizovali. Navržené školní akce...

Přemýšlejme, když nakupujeme!

Učitelé zapojeni do mezinárodního projektu Světová škola 2 vytvořili na konci roku 2011 návrhy školních akcí, které na svých školách následně sami realizovali. Navržené školní...

Otevřít školu znamená především otevřít sebe sama

Naše škola zahrnuje 26 spádových obcí v sociálně rozmanitém a ekonomicky nestabilním pohraničním regionu, navštěvuje ji 240 žáků. Od roku 2008, kdy byl nástupem nového vedení školy...

Inkluzivní škola je obrazem modelu normální funkční společnosti

Problémy s udržitelností školy řeší mnoho ředitelů škol i vedení radnic. Jednou z nejčastějších příčin jsou přitom problémy s rostoucím počtem dětí se sociokulturním znevýhodněním,...

Učení za pomoci projektů zvládnou i šestileté děti

Projektové vyučování využívám nejen, když potřebuji děti naučit nějakou novou dovednost nebo když vidím, že třída potřebuje změnit styl práce, ale také když potřebuji děti motivovat...

Jing a Jang vody v Novém Jičíně

Komunitní akce, kterou jsme pořádali v únoru 2011 v rámci projektu Světová škola, pro nás byla ohromnou výzvou. Jak zpracovat naše „světoškolní“ téma Jin a Jang vody zajímavě,...

Studenti ve Znojmě propagovali spravedlivý obchod

Tým studentů projektu Světová škola ze znojemské Obchodní akademie si na poslední 30. dubna 2010 připravil pro své spolužáky nabitý program věnovaný problematice Fair Trade. Projektový...
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři