Interkulturní vzdělávání

To jsem já. Každý jsme jiný. Všichni jsme lidé.

Interkulturní vzdělávání připravuje děti, žáky i učitele na život v rozmanité společnosti. Pomáhá nám:

Interkulturní vzdělávání nemá reprodukovat stereotypy, ani nabízet „folklórní turistiku“.

Podstatný význam má interkulturní vzdělávání jako nástroj pro změnu českého vzdělávacího systému v systém inkluzivní. Tedy v systém, kde může každý - bez rozdílu věku, jazyka, tělesných schopností a možností, genderu, sexuální orientace, barvy pleti - plně rozvinout svůj potenciál a je respektován takový, jaký je. Interkulturní vzdělávání nám dává nástroje, jak proces poznávání a porozumění podpořit.

 

Co děláme

Vytváříme a testujeme vzdělávací programy a materiály pro učitelky, učitele a žáky. Připravujeme metody a aktivity do výuky, které rozvíjejí sebereflexi, dialog, aktivní naslouchání a komunikaci. Hledáme propojení s tématy mimo klasickou vyučovací hodinu, jako je například spolupráce školy s rodinou, klima školy nebo aktivní občanství.

Snažíme se o teoretické zakotvení i praktické ověření přístupů, se kterými pracujeme, proto spolupracujeme jak se zástupci z akademické sféry z oblasti pedagogiky a psychologie, tak ze školní praxe.

Spolupracujeme s českými i zahraničními experty na sdílení a přenosu dobré praxe do českého školství – například výukové metody práce s panenkami s osobností Persona Dolls a konceptu vědomé práce s předsudky (tzv. anti-bias přístup).


Děláme společné akce pro studenty, rodiče, učitele, vedení škol, zástupce rodičovských sdružení, krajských odborů školství i zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jako například panelové diskuze, setkání s učiteli a rodiči. Všichni, kdo mají vliv na podobu vzdělávacího systému, by měli mít prostor pro vzájemnou komunikaci.

Podporujeme profesionální rozvoj pedagogů prostřednictvím seminářů i individuálních konzultací. Nabízíme další vzdělávání, prostor pro výměnu zkušeností, supervizi a konzultaci praxe. Připravujeme teoretické e-learningové programy pro vyučující a studentky a studenty vysokých škol.

 

Jaké cíle sledujeme

Vyučující ve výuce ukazuje různé perspektivy a hodnoty, které odráží životní realitu žáků a prostředí, v němž škola působí. Dokáže reflektovat své vlastní hodnoty a postoje a přijmout žáky v jejich rozmanitosti.  

Žáci znají svojí identitu a své hodnoty. Jsou si vědomi, že jejich identita se časem vyvíjí. Jsou schopni vést dialog s druhými, respektují jiné hodnoty a postoje, jsou empatičtí, umí přejímat perspektivy a řešit společně problémy.


Škola je místo, kde jsou přijímány všechny děti. Prostředí školy zohledňuje konkrétní děti a rodiny, které ji navštěvují. Ve škole se například objevují informace v jazycích, kterými rodiny mluví, tím škola podporuje otevřenost vůči rozmanitosti.


Vzdělávací systém na všech úrovních je otevřený rozmanitosti a přijímá ji.

 

Jak pracujeme

Při naší práci s interkulturními tématy nejdříve vycházíme z osobní zkušenosti jednotlivce, které formují jeho/její kulturní identitu a zázemí. Postupně přecházíme v dialog, během něhož objevujeme rozdíly mezi vlastní identitou a identitou druhých. Dále hledáme způsoby, jak lze s úctou tyto rozdíly akceptovat tak, aby vzájemné soužití ve společnosti bylo respektující. Přístupy a oblasti, které v rámci interkulturního vzdělávání rozvíjíme:

 

Jakou roli hraje interkulturní vzdělávání ve výuce

Vyučující dává prostor žákům pro jejich sebevyjádření a respektuje je v jejich jedinečnosti. Tímto postojem pak vede žáky ke vzájemné úctě.

Sebevyjádření zahrnuje uvědomění si vlastních hodnot, toho, co je pro mě důležité. Svoboda jednotlivce a sebevyjádření znamená možnost být „tím, kým se cítím být“ a ne tím, za koho jsem označen okolím.

Interkulturní vzdělávání se věnuje práci s kategoriemi - věk, gender, jazyk, vzhled, státní příslušnost, tělesné možnosti a omezení, společenské a ekonomické postavení, sexuální orientace, víra  – tak aby se nestaly jediným měřítkem lidské identity. Nabízí tedy prostor pro žáky, aby poznali široký výklad jednotlivých kategorií, diskutovali o nich a uvědomili si jejich vliv ve společnosti. Neboť právě na základě těchto kategorií dochází ve společnosti často k porušování lidských práv a svobod - např. k diskriminaci na základě genderu, věku či sexuální orientace.   

Související projekty aktuální

Život napříč kulturami

Přehlídka školních projektů Kdo vlastně jsem? Jak poznám, kde jsem doma? Co se mi líbí na životě v naší čtvrti a v Praze? Jaké je moje oblíbené místo, co si tu nejvíc užívám a co...

Persona Dolls – panenky s osobností

 „Práce s panenkou v dětech podporuje sounáležitost, účast, schopnost vyslechnout, zhodnotit a eventuálně navrhnout řešení či nalézt postoj k danému tématu. Podněcuje...
Související projekty ukončené

Dialogem k respektu – Persona Dolls

Cílem projektu, který probíhal v roce 2014, je poskytnout pedagogům konkrétní nástroje k výchově a vzdělávání žáků k demokratickým hodnotám. Projekt se snažil rozvíjet...

ENTENTÝKY

Multikulturní výchova nebo interkulturní vzdělávání? Je multikulturalismus překonaný? Jak reagovat na nepříjemné otázky dětí o původu či například zevnějšku jiných dětí? Nakolik...

Rozmanitost v MKV

Projekt s názvem Rozmanitost v MKV (2011) je zaměřen na tvorbu a realizaci dvou tzv. blended learningových kurzů určených pro pedagogy a studenty pedagogických fakult. První kurz byl vytvořen...

Jak efektivně vyučovat průřezová témata a současně rozvíjet čtenářství

Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky na www.ptac.cz. Webové stránky slouží jako...

Respekt nebolí

Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešní mládeží? Ano! A ani to moc nebolí! Důkazem je náš...

MKV jinak

Projekt s názvem MKV jinak (duben - prosinec 2010) je zaměřen na tvorbu tzv. blended learningového kurzu určeného pro studenty pedagogických fakult. Tento kurz bude vytvořen ve spolupráci s expertní...

Te na del o del!

Společnost Člověk v tísni (program Varianty), realizovala v kalendářním roce 2009 projekt nazvaný Te na del o del!. Projekt měl za cíl vytvořit a distribuovat do českých...

Jak na to ...

Snahou projektu Jak na to … realizovaného v roce 2009 bylo zkvalitnění přípravy současných i budoucích pedagogů v oblasti multikulturní výchovy (MKV) a její plnohodnotné zavedení...

Příručka nových přístupů v oblasti interkulturního vzdělávání

V posledních letech dochází v zahraničí k významnému posunu v pojímání interkulturního vzdělávání, který však bohužel často nereflektují meteriály a přístupy...

Chci dostávat novinky

Videa Fotogalerie

Vzdělávací program společnosti
Člověk v tísni o.p.s.

Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Lucie Kundra
lucie.kundra@clovekvtisni.cz
Tel: +420 723 065 163

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohli učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

 • Active Citizens

  Program Active Citizens usiluje o posílení komunitního rozměru školy a aktivní zapojení studentů do řešení problémů v okolí školy. Silně v něm rezonují témata aktivního občanství a dobrovolnictví.

DonořiPartneři