Kurzy

Sociální znevýhodnění a jeho důsledky ve vzdělávání

Kurz je akreditován MŠMT

Cílem kurzu je popsat projevy a vysvětlit příčiny specifických rysů ve vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním, se zaměřením na děti pocházející ze sociálně vyloučených lokalit. Kurz má za cíl poskytnout účastníkům inspiraci pro práci se třídou, ve které jsou žáci ze sociálně vyloučených lokalit.

Cílová skupina

Kurz je určen pro pedagogy základních a středních škol, pedagogické pracovníky poradenských zařízení (SPC, PPP), speciální pedagogy a psychology.

 

Obsah kurzu

 • Představení příčin, mechanismů a důsledků sociálního vyloučení, které mají vliv na vzdělávací dráhu dětí.  
 • Popis příčin odlišného rozvoje kognitivních funkcí u dětí se sociálním znevýhodněním v předškolním věku a z toho vyplývajících selhání v prvních letech školní docházky.
 • Práce s kazuistikami: co lze považovat za společný handicap dětí pocházejících ze sociálně znevýhodněných rodin a nakolik je třeba nápravu individualizovat podle specifických potřeb konkrétního dítěte (na příkladu včasné péče)?
 • Seznámení se základními podpůrnými opatřeními pro podporu žáků se sociálním znevýhodněním. Stručný nástin nejdůležitějších opatření a metod kognitivní stimulace (metoda Instrumentálního obohacování a metoda Grunnlaget).

 

Časová dotace

8 hodin 

 

Lektoři

Mgr. Adéla Lábusová je absolventka romistiky a etnologie na FF UK, působí jako antropoložka, lektorka, VŠ pedagožka a výzkumnice. Podílela se na projektu Střediska integrace menšin, realizovaného IPPP. Dlouhodobě se věnuje problematice inkluzivního školství a problematice integrace menšin. Realizovala několik terénních výzkumů romských osad na Slovensku. V minulých letech koordinovala několik projektů věnovaných MKV.

Mgr. Pavel Košák je absolventem CMTF UP v Olomouci. Působí jako koordinátor vzdělávání programu Varianty, Člověk v tísni, o.p.s., lektor a trenér IKV  pro pedagogy a úředníky, vede tréninky v ČR a na Slovensku. Absolvoval Kurz lektorských dovedností a další kurzy zaměřené na pedagogiku a práci s mládeží. V roce 2012 ukončil dvouletý výcvik Dobrodružství s kulturou Česko-německého kurzu v oblasti transkulturního učení (přístup ATCC).  

Mgr. Lucie Pivoňková je absolventka andragogiky a personálního řízení FF UK, kde pokračuje v doktorském studiu. Věnuje se zejména lektorské činnosti zaměřené na profesionály, kteří se v rámci realizace své profese dostávají do styku s problematikou menšin. V minulých letech koordinovala několik projektů věnovaných multikulturní výchově. 

Cena semináře záleží na podmínách objednávky (počet účastníků).

V případě zájmu o realizaci kurzu kontaktujte koordinátorku Kateřinu Dvořákovou: katerina.dvorakova@clovekvtisni.cz, tel.: +420 603 150 465

Tento kurz Vám můžeme nabídnout zdarma v rámci sbírky Lepší škola pro všechny.

 
Aktuální otevřené kurzy
Kurzy na objednávku
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři