Kurzy

Otázkami k rozvíjení demokratických hodnot 2.11. 2018 - 6.2. 2019

Pražským pedagogům nabízíme školení a nové výukové nástroje, které jim pomohou při zavádění principů multikulturní výchovy do života školy a posílení kompetencí při prevenci rizikového chování, jakým je extremismus, rasismus, xenofobie, netolerance a násilí. Ve vzdělávacím modulu se naučíte pracovat s materiály a metodami, které spojují oblast prevence rizikového chování s výukou zaměřenou na aktuální témata. Součástí modulu je nová desková hra, která usnadňuje učení prostřednictvím týmové práce žáků v malých  skupinách, vychází z principů konstruktivismu, badatelsky orientované výuky a projektového vyučování.

Školení v celkovém rozsahu 40 hodin je určeno pedagogům 2. stupně ZŠ a SŠ a OU a školním metodikům prevence z hl.m. Prahy. Školení proběhne v Praze. Aktuálně probíhá druhý běh kurzu od 9. 1. do 11. 4. 2019. 

Lektorský tým

Jan Charvát, (FSV Univerzita Karlova), Vladěna Bätge Jahn (Vrije Universiteit Brussel) a lektorský tým programu Varianty

Rozvrh školení:

Pátek, 2. 11. 2018, 13:00 - 17:30, Vzdělávací centrum Tereza (Haštalská 17, Praha 1) - dolní bezbariérová místnost

Jan Charvát, Katedra politologie,  FSV UK: Teoretický úvod k tématu radikalismu a extremismu v souladu se současnými společenskými vědami – část I

 

Úterý, 6. 11. 13:00 – 16:30, Vzdělávací centrum Tereza (Haštalská 17, Praha 1) - dolní bezbariérová místnost

Hra s dobrými otázkami – nová výuková metoda – 1. část

 

Pátek, 16. 11. 13:00 - 17:30, Langhans - Centrum Člověka v tísni (Vodičkova 37, Praha 1) - první patro

Jan Charvát, Katedra politologie,  FSV UK: Teoretický úvod k tématu radikalismu a extremismu v souladu se současnými společenskými vědami – část I

 

Čtvrtek, 22. 11. 13:00 – 17:30, Langhans - Centrum Člověka v tísni (Vodičkova 37, Praha 1) - první suterén

Kazuistický seminář I

 

Pátek, 30. 11. 10:00 – 15:00, Vzdělávací centrum Tereza (Haštalská 17, Praha 1) - dolní bezbariérová místnost

Kazuistický seminář II

 

V prosinci 2018 probíhá implementace hry – hrajeme Hru s dobrými otázkami s žáky ve třídě.

 

Čtvrtek, 3. 1. 2019 11:00 – 15:00, Vzdělávací centrum Tereza (Haštalská 17, Praha 1) - velká místnost

Vladěna Baetge Jahn, Vrije Universiteit Brussel: Kolegiální sdílení a zpětná vazba po implementaci hry

 

Pátek, 4. 1. 2019 9:00 – 15:00, Vzdělávací centrum Tereza (Haštalská 17, Praha 1) - velká místnost

Vladěna Baetge Jahn, Vrije Universiteit Brussel: Hra s dobrými otázkami - 2. část 

 

Čtvrtek, 10. 1. 2019, 11:00 – 17:00, Langhans - Centrum Člověka v tísni (Vodičkova 37, Praha 1) - první patro

Badatelství; vede: Vladěna Baetge Jahn

 

Středa 30. 1. 2019 11:00 – 16:00, Langhans - Centrum Člověka v tísni (Vodičkova 37, Praha 1) - první patro

Názorné lekce – jak zapojit do výuky aktuální témata spojená s ideologiemi, které ohrožují demokratické hodnoty

 

Středa 6. 2. 2019, 11:00 – 15:00, Langhans - Centrum Člověka v tísni (Vodičkova 37, Praha 1) - suterén

Hra s dobrými otázkami 3. část

 

Účastníci kurzu získají

Každý účastník/ice takto projde 20 hodinami vzdělávacího modulu a 20 hodinami implementace inovativní hry, což tvoří celkem 40 hodin komplexního školení v používání inovativních metod a aktivit pro práci s tématikou prevence rasismu a xenofobie, tak aby je mohli nadále sami používat ve výuce v napojení na průřezové téma MKV, a posílení kompetencí při prevenci rizikového chování, jakým je extremismus, rasismus, xenofobie, populismus, netolerance a násilí.

A dále získají:

 • Hru, která aktivizuje všechny žáky ve třídě a rozvíjí přemýšlení o tématu. Hru lze využít  i v dalších předmětech.
 • Kompetence a materiály, s nimiž pomohou žákům na 2. stupni ZŠ, SŠ a SOŠ lépe rozpoznávat příčiny a důsledky radikalismu a extremismu
 • Podklady pro to, aby žáci porozuměli hodnotám, na kterých je založeno demokratické uspořádání společnosti
 • Ukázky vybraných metod kritického myšlení
 • Přehled materiálů a námětů, které je možné využít pro výuku na téma radikalismus, extremismus, nacionalismus a rasismus.

 

Hra s dobrými otázkami aneb myšlení je poháněno otázkami (a ne odpověďmi)

Hra s dobrými otázkami nabízí nový způsob jak ve třídě interaktivně zpracovat téma předsudky a xenofobie. Diskuze a spolupráce v malých skupinách podněcuje zájem žáků o téma a prohlubuje samotné učení. Při souběžném zkoumání teorie a vlastních postojů a zkušeností žáci proniknou do vybraného fenoménu a připraví se na další fázi výuky - společenskovědní bádání.

Ve hře je konkrétní téma prezentováno formou otázek a úkolů, které žáci řeší v tříčlenných týmech. Otázkami cíleně propojujeme dosavadní znalosti a zkušenosti dětí s tématem a novými poznatky. Součástí hry je i samostatná a skupinová práce s textem a/nebo obsahy v audiovizuální formě.

Učitelům hra nabízí konkrétní nástroj do výuky a zároveň poskytuje příležitost k osvojení nových vyučovacích metod, které jsou využitelné při prezentace nové látky v různých předmětech a průřezových tématech.

Tento vzdělávací program vychází z rámce doporučeného UNESCO pro Enquiry Based Learning – badatelské vzdělávání ve společenskovědních předmětech. Žáci v návaznosti na hru mohou své vlastní zkušenosti, znalosti a hypotézy ověřit pomocí návrhu vlastního badatelského projektu.

Ke stolní hře také nabízíme rozšíření s využitím ICT, které využívá digitální nástroje ke sdílení obsahů a podpoře aktivního učení.

Cíle hry:

 • Porozumění problematice předsudků a xenofobie v kontextu sebepojetí
 • Příprava k následnému empirickému zkoumání předsudků – projektová výuka formou badatelského vzdělávání - tvorba otázek a hypotéz, práce s daty, atd.
 • Rozvoj kompetencí žáků – učení, komunikace, spolupráce, řešení problémů a občanství

Kurz je pořádán v rámci projektu Otázkami k rozvíjení demokratických hodnot (reg. číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000348)

Kontakt:

Manažerka projektu: Tijana Milosavljevič Čajetinac, tijana.milosavljevic@clovekvtisni.cz, tel: 739 220 599

Ke stažení

Přihláška na kurz

Povinné.
Povinné.
Povinné.
Povinné.
Datum narození (Zapotřebí pro vystavení certifikátu o absolvování kurzu)
Povinné.
Povinné.
Povinné.
Vaše adresa Povinné. Povinné. Povinné.
Adresa školy/pracoviště Povinné. Povinné. Povinné. Povinné.

Informace o zpracování osobních údajů.

Mám zájem o zasílání nabídek dalších seminářů a informování o vzdělávacích aktivitách programu Varianty a uděluji souhlas se zpracováním kontaktních údajů a údajů o mé pracovní pozici a předmětech, které vyučuji, za tímto účelem. Další informace.


Aktuální otevřené kurzy
Kurzy na objednávku
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři