Metodické listy

Ne-řádi

Autor: Aleš Kavalír

Cílem této aktivity je, aby si žáci uvědomili libovolnost, umělost, a tudíž relativnost každého kulturního řádu. Uvědomění, že žádný kulturní řád není přirozený, daný od přírody nebo jediný správný, by mělo stát v základu jejich tolerantního přístupu k cizincům a jiným kulturám.

Čas

90 min

Velikost skupiny

minimálně dvě skupiny po 4 lidech

Potřeby, pomůcky

Flipchart/tabule, fixy/křída, připravené texty, psací potřeby 

Cíle

Této výukové jednotce by měla předcházet diskuse o cizincích, našem vztahu k nim, zkušenostem s nimi apod. Studenti už také slyšeli vysvětlení pojmu kulturní relativismus. Po vlastních - “laických” úvahách o cizincích se nyní studenti seznámí s pohledem sociologa. Těžištěm této hodiny je skupinová práce s textem Zygmunta Baumana Cizinci metodou “učíme se navzájem”. Žáci by si měli uvědomit libovolnost, umělost, a tudíž relativnost každého kulturního řádu. Uvědomění, že žádný kulturní řád není přirozený, daný od přírody nebo jediný správný, by mělo stát v základu  jejich tolerantního přístupu k cizincům a jiným kulturám.

1. Studenti se seznámí s tím, jak Zygmunt Bauman uvažuje o cizincích, a na základě interpretace jeho myšlenek budou schopni odpovědět na následující otázky:
a) Co lidem může vadit na cizincích?
b) Jak to, co jim vadí, souvisí s lidskou kulturou (viz citát) ?
c) Jak se proti tomu, co jim na cizincích vadí, lidé brání?

2. Přemýšlením o textu Z. B., o odpovědích na otázky a o citátu vykročí směrem ke stanovisku (kterým je v podstatě kulturní relativismus, vyplývající z uvědomění si libovolnosti a umělosti kulturních zvyků a pravidel; definice viz níže), které jim má pomoci odpovědět na otázku:
d) Jaký postoj (a proč) k cizincům zaujmeme my, „interkulturně“ vzdělaní?

Cílem aktivity je tedy také upevnění konceptu kulturního relativismu.

Popis, postup

I. Fáze evokace:
10 min

Lektor napíše na tabuli/flipchart citát: „Kultura je usilovná práce na umělém řádu.“ (Zygmunt Bauman, sociolog) a otázky a) – d). Seznámí studenty s cíli výukové jednotky. Vyzve studenty, aby řekli, co je po přečtení citátu napadá, jak mu rozumějí.


II. Fáze uvědomění si významu:
30-40 min

Studenti se rozdělí do skupin po čtyřech. Každému ze čtveřice lektor dá jiný připravený text poskládaný z několika odstavců z kapitoly Cizinci v knize Myslet sociologicky od Z. B. Texty jsou očíslovány 1-4, jejich pořadí odpovídá zamýšlenému toku myšlenek.

Studenti dostanou za úkol přečíst svůj text a připravit si (např. na rozdané listy papíru, kartičky apod.):
a) stručné shrnutí, o čem text je (hlavní myšlenku)
b) vlastní postřehy a nápady při čtení textu, vybavené zkušenosti atd.
Po přečtení textu každý ve stručnosti seznámí zbytek skupiny s hlavní myšlenkou textu, a to v pořadí, v jakém jsou texty očíslovány.

Poté, co všichni čtyři seznámí ostatní se svými texty, bude úkolem celé skupiny dohodnout se na stručných odpovědích na uvedené otázky. Odpovědi napíší na přidělený flipchart.

Studenti prezentují výsledek své skupinové práce.


III. Reflexe:
30-40 min

Možná témata pro reflexi:
- Lektor připomene úvodní citát a zeptá se, jak mu studenti rozumějí po prostudování textu. Jak se usilovná práce na umělém řádu projevuje ve vztahu k cizincům?

- Předmětem reflexe by mělo být především zjistit, zdali byl naplněn cíl č. 2. Mělo by tedy být posuzováno (studenty i lektorem), zdali jsou odpovědi d) v souladu s již známou koncepcí kulturního relativismu (některý z účastníků může být vyzván, aby koncept kulturního relativismu ostatním zopakoval, vysvětlil). Pokud budou mít studenti pocit, že ano, budou vyzváni, aby určili, co z toho, co se právě dozvěděli, stojí v základech kulturního relativismu.

(Odpovědí by mělo být např.: Uvědomili jsme si umělost každého kulturního řádu a hranic, které tento řád tvoří. A jsou-li hranice umělé, jistě existuje více možností, kde a jak je vést, přičemž žádná z nich není jediná správná. Proto bychom měli být tolerantní.)

Pokud studenti neuvidí souvislost mezi přečteným textem, odpověďmi, citátem a ideou kulturního relativismu, je na lektorovi, aby je navedl směrem, který zamýšlel. Například otázkou, na jaká slova klade důraz Z. B. - poukázáním na důležitost a četný výskyt pojmů řád, umělý, hranice v textu. Ilustruje umělost a libovolnost kulturního řádu na některých příkladech. Zdůrazní tezi, že, je-li něco umělé, pak to znamená, že může existovat více možných způsobů.

Předmětem reflexe by také mělo být srovnání odpovědí jednotlivých skupin.

Lektor by se měl rovněž pídit po nejasnostech, které studenti mají atd.

Studenti by měli být tázáni, co nového se z textu dozvěděli, co je při čtení napadlo, jak se jim pracovalo atp.

Účastníci čtou své poznámky.

Reflexe může mít podobu diskuse či rozhovoru.

 

Texty:

Bauman, Z.: Myslet sociologicky. Slon, Praha 2000, s. 57-65 (kapitola Cizinci).

1. Zkrácený text složený z odstavců 5, 6, 7.
2. 4, 1, 2, 8
3. 4, 9, 10, 11
4. 12, 13, 14.


Text č. 1
Mary Douglasová, americká sociální antropoložka původem z Británie, poukazovala na to, že mezi hlavními lidskými zájmy hraje zcela klíčovou roli nikdy nekončící úkol fixovat lidmi vytvořený řád. Většina rozdílů, které lidé považují za podstatné pro život, neexistuje přirozeně a sama o sobě; tyto rozdíly musely být zavedeny a ostražitě hájeny. ... Aby mohlo být tohoto cíle – tj. fixování lidského řádu - dosaženo, je třeba potlačit a vymýtit veškerou nejednoznačnost, která rozmazává hranice a podrývá účelné uspořádání, narušuje žádaný řád a vnáší zmatek tam, kde by měla vládnout jasnost. Čeho si přeji dosáhnout, je můj obraz řádu, má představa souladu a krásy, která mne ponouká k tomu, abych cítil odpor k oněm zatvrzele ambivalentním skutečnostem, jež se vymykají dělicím kategoriím. Smetí, které se usilovně snažím odstranit, je prostě věcí „nemístnou“, něčím, co v mé představě světa ani žádné jasné vlastní místo nemá. Na věci samé nic špatného není. Odpudivá a nežádoucí je pouze proto, že se nachází tam, kde by být neměla.

Uveďme si několik příkladů. Z některých rostlin dělá „plevel“, který bez milosti hubíme a rveme i s kořeny, právě jejich hrozivá tendence smazávat hranice mezi naší zahrádkou a divočinou. „Plevel“ je přitom často docela pěkná, voňavá a roztomilá kytka, kterou budeme určitě obdivovat jakožto rozkošný exemplář divoké přírody, až ji nalezneme při procházce lesem či loukami. Její „vina“ spočívá v tom, že se nikým nezvána vyskytla na místě, které má být úhledně upraveným trávníkem, růžovou zahradou, zeleninovým záhonkem nebo květinovým ornamentem. Stejně na nás budou působit odstřižky vlasů a nehtů, přestože vlasy a nehty jsou většinou předmětem naší pýchy a láskyplné péče, pokud zůstávají součástí našeho těla. Zjistilo se, že některé společnosti vyrábějící chemické čistící prostředky označily obaly se stejným obsahem výrazně odlišnými etiketami, neboť z pečlivě provedeného výzkumu vyšlo najevo, že většinu lidí zakládajících si na pořádku ve své domácnosti ani nenapadne, aby ignorovala rozdíl mezi koupelnou a kuchyní tím, že by na obou místech použila téhož čisticího prostředku. V těchto případech i v řadě dalších je napjatá, úzkostlivá pozornost, již věnujeme boji se „špínou“, ukládání věcí na jejich správné místo (tj. tam, kam patří) atd., motivována potřebou udržet pevné, nedotčené a jasné hranice mezi sférami, díky nimž je náš svět uspořádaný, a tudíž snesitelný a přehledný pro orientaci.

Dělicí čára mezi vlastní a cizí skupinou, mezi „námi“ a „jimi“, náleží k hranicím nejvášnivěji hájeným a pohlcujícím nejvíce pozornosti. O cizí skupině lze říci, že je pro vlastní skupinu užitečná a dokonce nepostradatelná, protože jasně vymezuje její identitu a upevňuje její soudržnost a vzájemnost.

Text č. 2
Vytyčení hranic co možná nejpřesnějších a nejostřejších, aby si jich každý musel všimnout a aby jim každý, jakmile je zaznamená, také jednoznačně rozuměl, to je pro člověka žijícího a naučeného žít v lidmi vytvořeném světě věc svrchované důležitosti. Všechny získané dovednosti života ve společnosti by byly bezcenné, často škodlivé a někdy vysloveně sebevražedné, nebýt skutečnosti, že nám zřetelně vyznačené hranice vysílají neklamný signál ohledně toho, co očekávat a který z naučených vzorců chování použít, abychom dosáhli svého aktuálně žádoucího cíle. Přesto jsou takové hranice vždycky konvenční. Lidé na protějších stranách se od sebe neliší tak ostře, aby nás to ušetřilo mylné klasifikace. Chceme-li udržet rozdělení „ano-ne“ v rámci reality, jež žádné takové ostré, neklamné kontury nezná, je třeba neustále vyvíjet úsilí. Vytyčit nanejvýš důležitou hranici mezi oblastí, již svazují pravidla obvyklá v komunitě, a polem, kde platí pragmatismus boje, je například vždycky pokusem vnutit umělou (tudíž ošemetnou) jasnost situaci, která zdaleka není tak vyhraněná. Lidé nikdy nejsou „přesným a naprostým opakem“ jeden druhého. Liší-li se v jednom ohledu, jsou si v jiném podobní. Samy rozdíly jsou zřídkakdy tak zjevné a absolutní, jak by se mohlo zdát z jejich automatického zařazování do protikladných kategorií. Lze prokázat, že většina rysů se mění postupně, hladce, často nepostřehnutelně.

V předchozí kapitole jsme si ukázali, že kategorie „my“ a „oni“ mají smysl jen společně, ve vzájemné opozici. „Námi“ můžeme být pouze potud, pokud existují nějací lidé, kteří námi nejsou – kteří jsou „oni“. Náleží k sobě, tvoří skupinu, celek, jenom díky tomu, že je jim všem společná stejná charakteristika: žádný z nich není „jedním z nás“. Oba pojmy odvozují svůj význam z dělicí čáry, již pomáhají vymezit. Bez takového rozdělení, bez možnosti postavit sebe proti „nim“ bychom těžko mohli najít smysl naší vlastní identity.

„Cizinci“ však takové rozdělení popírají, dalo by se říci, že to, proti čemu jsou v opozici, je opozice sama – rozdělení jakéhokoli druhu, hranice, které je střeží, a tudíž i přehlednost sociálního světa z toho všeho pocházející. V tom spočívá jejich význam, jejich smysl a úloha, již hrají v životě společnosti. Pouhou svou přítomností, kterou nelze jednoduše zařadit do žádné z vžitých kategorií, zpochybňují cizinci samu platnost zaužívaných opozicí. Odporují „přirozenému“ charakteru těchto protikladů, odkrývají jejich svévolnost, odhalují jejich křehkost. Ukazují dělicí čáry v jejich pravé podobě – jako imaginární linie, které lze překročit či překreslit.

Ohrožují hranice skupiny a její identitu. Sice „nejsou tak úplně jako my“, chtějí ale po nás, aby se s nimi zacházelo tak, jako by byli; lidmi, kteří opustili své místo, jež nám s jistotou umožňovalo klasifikovat je jako nepřátele, jako „ne nás“, a teď se tady promenují a člověk se klidně může splést a pokládat je za něco, čím nejsou. Tím, že uskutečnili tento „přechod“, dokázali, že hranice, která se měla za bezpečnou a neproniknutelnou, není zdaleka tak neprostupná. Už jenom tento hřích by byl dost na to, aby k nim člověk pocítil odpor a aby si přál, ať se vrátí, odkud přišli.

Text č. 3

Protože různé lidské vlastnosti se překrývají a variace jsou povlovné, musí nutně každá dělicí čára zanechat na obou stranách hranice jakousi šedou oblast, kde lidé nebudou okamžitě rozpoznatelní jako náležející k té či oné ze dvou protikladných skupin, jež dělicí čára implikuje. Tato nechtěná, avšak nevyhnutelná ambivalentnost vyvolává obavu, protože mate situaci a nesmírně ztěžuje možnost s jistotu vybrat postoj příhodný kontextu buď vlastní nebo cizí skupiny – adekvátní buď prostředí přátelské spolupráce, nebo ostražité a nepřátelské rezervovanosti. S nepřáteli bojujeme, přátele máme rádi a pomáháme jim. Co si ale počít s lidmi, kteří nejsou ani jedno ani druhé – nebo mohou být obojí?

Děsí nás i z jiných důvodů. Jsou skutečně nově příchozími, jsou začátečníky v našem stylu života, neobeznámenými s našimi způsoby a obyčeji. Všechno, co my – „narození“ do našeho způsobu života – máme za normální a přirozené, je pro ně bizarní nebo záhadné. Moudrost našich zvyklostí neberou jako samozřejmost a kladou otázky, na které neumíme odpovědět, protože dříve jsme neměli příležitost a ani důvod sami se na takové věci ptát: „Proč to děláte takto? Má to nějaký smysl? Zkusili jste to dělat jinak?“ A najednou je způsob, jakým jsme žili, styl života, který nám dával jistotu a umožňoval cítit se pohodlně, zpochybněn. Stala se z něj otázka, o níž se máme přít, vysvětlovat ji a ospravedlňovat, jeho jistota se vytrácí a přestává být samozřejmostí. Ztráta jistoty není něco, co by se dalo snadno odpustit. V takových otázkách vidíme urážky, v argumentech rozvracečství, ve srovnáních aroganci a zlou vůli. Říkáme si, že jsme se měli – dokud byl ještě čas – v zájmu „obrany našeho života“ semknout proti přílivu cizinců, v nichž spatřujeme příčinu této náhlé krize důvěry Náš neklid přerůstá v zášť vůči narušitelům pořádku.

Ale nepomůže ani to, mlčí-li nováčci jako ryby, ani pusu neotevřou a uctivě se zdržují nevhodných otázek – způsob, jakým se vypořádávají se svými každodenními záležitostmi se stejně bude ptát za ně a bude mít stejně zneklidňující účinek. Lidé, kteří přišli odtamtud sem a jsou zde odhodláni zůstat, si budou přát naučit se našemu způsobu života, budou jej napodobovat, budou chtít být „jako my“. Ať se budou snažit, jak chtějí, neubrání se, aby – alespoň ze začátku – nedělali chyby. Jejich pokusy budou působit nepřesvědčivě. Jejich chování bude vypadat nemotorně, těžkopádně a směšně – bude to spíše jakási karikatura našeho vlastního chování, která nás bude nutit, abychom se ptali, jaké je vlastně „ve skutečnosti“. Naše neuvědomované zvyky a obyčeje nám byly ukázány v křivém zrcadle. Byli jsme přinuceni podívat se na ně ironicky, stát v kritickém odstupu od vlastního života. K explicitnímu zpochybnění ani nemusí dojít – náš klid je tak jako tak narušen.

Jak vidíme, je spousta důvodů, proč na cizince pohlížet s nedůvěrou, jako na potenciální hrozbu. Byli by relativně neškodní, kdyby byli jasně označeni – „nepatří k nám“ – a zůstali-li by cizinci, akceptujícími, že náš způsob života je pro nás, oni že mají svůj a že ty dva nelze navzájem míchat a zaměňovat. Riziko potíží však dramaticky narůstá, jakmile přestává být rozlišení tak ostré, jak bývalo. Co se na začátku mohlo zdát jako věc k smíchu a dalo vzniknout tolika dobrým vtipům a posměškům, může nyní vzbudit nepřátelství – a agresi.

Text č. 4
První reakcí bývá snaha o znovunastolení ztracené zřetelnosti rozdělení. Cizinci se začnou posílat zpátky, odkud přišli. Někdy dojde na pokusy donutit je k emigraci násilím nebo jim znepříjemnit život takovým způsobem, aby oni sami viděli v hromadném odchodu menší zlo. Jestliže ale takovému tlaku odolají či je-li masové vystěhování z toho či onoho důvodu věcí neproveditelnou, může následovat genocida. Pokus o fyzické odsunutí neuspěl, proto nastupuje brutální fyzické vyhlazení. Genocida je extrémní a nejodpudivější metodou „obnovy pořádku“, nedávná historie však nanejvýš hrůzným způsobem prokázala, že nebezpečí genocidy není imaginární, že možnost erupce takového jednání nelze vyloučit – to vše navzdory všeobecnému odsouzení a odporu.

Častěji se však sahá k jiným, méně drastickým a ne tak radikálním řešením. Jedním z nejčastěji praktikovaných je separace. Separace může být teritoriální, duchovní nebo obojí. Její teritoriální varianta nalezla svůj nejplnější výraz v ghettech a etnických rezervacích – částech měst či oblastech na venkově vyhrazených k osídlení lidmi, s nimiž se domácí populace odmítla mísit, spatřujíc v nich cizince a přejíc si, aby tento jejich status trval navždy. Někdy bylo přidělené území obehnáno zdmi či dokonce ještě účinnějšími bariérami, kterými byly zákonně uplatňovány zákazy, a lidé nesměli opustit oblast, v níž jim bylo dovoleno žít. Pokud vzhled a vystupování lidí počítaných mezi cizince neposkytovaly dostatek znaků, jež by je jasně odlišovaly od domácího obyvatelstva, často se jim předpisoval specifický oděv či jiné stigmatizující znaky, aby se jejich odlišnost zviditelnila.

Tam, kde je teritoriální separace nedokonalá nebo v praxi neuskutečnitelná, roste význam separace duchovní. Kontakt s cizinci se redukuje na nejnutnější, přísně obchodní směnu. Společenským stykům s nimi se místní lidé vyhýbají. Dělá se všechno možné, aby se nevyhnutelné fyzické blízkosti zabránilo přerůst v blízkost duchovní. Tyto preventivní snahy mají nejčastěji charakter nelibosti a otevřeného nepřátelství. Bariéra vytvořená z předpojatosti a odporu se většinou ukazuje být účinnější než ty nejtlustší kamenné zdi. Aktivnímu vyhýbání se kontaktu vytrvale napomáhá strach, že se člověk nakazí a znečistí, a to doslova i metaforicky: cizinci prý buď přenášejí nakažlivé nemoci, jsou zamořeni všelijakými parazity, nedodržují hygienická pravidla, a jsou tedy nebezpečím pro zdraví; nebo šíří patologické ideje a návyky, praktikují černá umění nebo ponuré a krvavé kulty, zasévají mravní zkaženost a uvolňují mravy. Nad vším, co se s nimi dá spojovat, je pak pociťován hnus: nad jejich způsobem mluvy, oblékání, náboženskými rituály, nad tím, jak si organizují rodinný život, a dokonce i nad pachem jejich oblíbeného jídla. 


Kulturní relativismus:
Kulturní relativismus je koncepce, v jejímž jádru stojí předpoklad, že neexistují lepší nebo horší kultury. Každá kultura je z pohledu kulturního relativismu jedinečná a kulturní zvyky jejích nositelů, přestože se z pohledu jiných kultur mohou zdát nesmyslné, iracionální či bizarní, mají v kontextu dané kultury smysl. Kulturní relativismus stojí v protikladu k takzvanému etnocentrismu. Etnocentrismus je tendence posuzovat jiné kultury z hlediska kultury vlastní, jejíž hodnoty, ideje, normy a vzorce chování jsou považovány za jediné správné a racionální. Zastánci kulturního relativismu nahlížejí jiné kultury s patřičnou úctou, respektem a tolerancí a jsou lépe připraveni žít bez konfliktů ve společnosti s rozmanitými kulturami.


Po zamyšlení se nad textem Zygmunta Baumana by si studenti měli uvědomit, že každá kultura je umělým řádem, jehož pravidla a hranice nejsou dány od přírody, nejsou tedy přirozené ani jediné správné. Naopak, je možné je zpochybnit, přestoupit, ukázat je v „křivém zrcadle“, odhalit jejich svévolnost a libovolnost. Tak, jak to dělají někteří cizinci. A proto nám také vadí.
 

Možné odpovědi na otázky:
a) Například: Lidem na cizincích může vadit, že: problematizují naše způsoby chování, ukazují, že naše chování nemusí být jediné správné, kladou všetečné otázky – ptají se na to, co považujeme za samozřejmé, ukazují, že hranice, které považujeme za přirozené, jsou ve skutečnosti umělé a je možné je překročit, zpochybňují náš kulturní řád, ukazují jeho alternativy, čímž působí ztrátu naší jistoty atd.

b) Lidská kultura je usilovná práce na umělém řádu – viz citát. Principem kultury je rýsování pomyslných hranic, které mají zavést řád tam, kde dříve byl chaos. Hranice mají zajistit, aby náš svět byl přehledný a předvídatelný, abychom se v něm snáze orientovali. Aby se zvýšila pravděpodobnost, že v určitém kontextu nastane určité chování a jiné se v něm naopak nevyskytne. Lidé si většinou neuvědomují, že řád, kterým se řídí, je umělý konstrukt, a považují jej za přirozený a jediný správný. Cizinci takový řád zpochybňují a narušují, ukazují jeho umělost a svévolnost, načež lidé reagují snahou znovu jej nastolit. Znovu určit hranice, například mezi MY a ONI. Snaží se znovu vnutit jasnost situaci.

c) Ve snaze znovu nastolit či uhájit vlastní kulturní řád se lidé pokoušejí cizince posílat zpátky, odkud přišli, donutit je k odchodu, teritoriálně či duchovně separovat, fyzicky vyhladit, vytvářet bariéry, stigmatizovat je apod.

d) Odpovědí by mělo být např.: Uvědomili jsme si umělost každého kulturního řádu a hranic, které tento řád tvoří. A jsou-li hranice umělé, jistě existuje více možností, kde a jak je vést, přičemž žádná z nich není jediná správná. Proto bychom měli být tolerantní k nositelům jiných kultur.

 

Další metodické listy

FILM S PŘEDVÍDÁNÍM - KRAJINA V TÍSNI

Žáci pomocí upravené metody „film s předvídáním“ pracují s dokumentárním...

100 let českých zemí v pohybu

Žáci se zabývají problémem migrace v českých zemích v průběhu 100 let od vzniku...

Kam zmizela voda

Témata: voda, životní prostředí Zařazená průřezová téma: Výchova k myšlení v evropských...

Přehrada

Hlavní myšlenkou textu Přehrada je otázka vlastnictví vody a střet zájmů o využívání vody....

Nový svět

Nový svět je grafický román (obrazový komiks), jehož autorem je světově proslulý grafik, autor...

Růže z Afriky

Vybraný komiksový příběh z publikace Bohouš a Dáša na stopě hladu otevírá téma, jak...

Vačice

Akvitia metody filozofie pro děti....

Svět, který není

Aktivita u žáků rozvíjí argumentaci, schopnost dialogu se spolužáky a umění naslouchat ostatním....

Migrace v čase

Aktivita slouží ke získání povědomí o migraci, důvodech, jež lidi k migraci vedou, a jednotlivých...

Spravedlivý učitel

Aktivita u žáků rozvíjí argumentaci, schopnost dialogu se spolužáky a umění naslouchat ostatním....

Novodobé otroctví aneb kdo kope za mistrovství světa ve fotbale

Aktivita slouží k získání povědomí o souvislostech mezi migrací, vykořisťováním migrantů...

Migrace v čase

Aktivita k získání povědomí o miračních tocích a jejich proměnách v historii....

Práce s třídním kolektivem ve společném vzdělávání, sada 2

Druhá sada metodických listů pro práci se třídou obsahuje zajímavé aktivity, které mohou učitelé...

Práce s třídním kolektivem ve společném vzdělávání, sada 1

Tato sada metodických listů pro práci se třídou obsahuje zajímavé aktivity, které mohou učitelé...

(Ne)viditelná pomoc

Aktivita k získání povědomí o humanitárních krizích, jejich řešeních, cílech humanitární...

Jak se žije v Dimukače

Aktivita na pochopení podmínek života obyvatel ve slumech v rozvojových zemích....

Odpovědná turistika

Aktivita na pochopení dopadů turismu na život místních obyvatel a uvědomění si zásad odpovědné...

Proč je globální dimenze důležitá ve vzdělávání?

Krátka aktivita na pochopení významu globální dimenze ve vzdělávání....

Kdo je globálním občanem?

Krátká aktivita na uvědomení si globální dimenze....

I pomoc má svá pravidla

Aktivita pro pochopení principů rozvojové spolupráce....

Cesta k vodě

Aktivita k pochopení problému souvisejících s vodou a jejím nedostatkem....

Hon na pastevce

Aktivita na uvědomění si problému obživy v rozvojových zemích a...

Rozvoj = spokojený život?

Aktivita z oblasti globálního rozvojového vzdělávání věnovaná problematice rozvojových zemí....

Ženy odjinud

Jedním z nejlepších možných zdrojů pro práci s rozmanitostí jsou příběhy těch, kteří rozmanitost...

Vezmi si chlebíček

V této aktivitě se zaměříme na pochopení různosti vnímání a jednání pomocí tvorby příběhů....

Vánoce stokrát jinak

Jednotlivé ritualizované svátky a slavnosti nám mohou sloužit k zamyšlení nad rozdíly nejen...

Tohle není spravedlivé

Zde uvádíme jeden příklad, jak je možné využít metodický materiál www.czechkid.cz. V této...

Když se ztratí kouzelná hůlka

V pohádkách jde většinou o souboj dobra se zlem, a to ve dvou dimenzích. Ty mají vést jednak...

Co (z)může jedinec?

Aktivita vedoucí k zamyšlení studentů nad úlohou jedinců v boji za lidská práva...

Rozvoj v diamantovém impériu

Aktivita vedoucí studenty k zamyšlení nad povahou rozvoje....

Zasáhnout, či ne?

Aktivita vedoucí studenty k zamyšlení nad právem zasáhnout vně území svého státu....

Terorismus vs. lidská práva

Aktivita vedoucí studenty k tomu, aby se zamysleli nad souvislostí terorismu a ochranou lidských...

Válka nezná pravidla

Student vysvětlí propojenost lidských práv, humanitárního a mezinárodního trestního práva....

Stejná práva pro každého?

Student se seznámí s různými formami diskriminace a umí diskriminaci rozeznat....

Znáte svá práva?

Studenti se seznámí podrobněji se Všeobecnou deklarací lidských práv....

Začněme u sebe

Aktivita o zodpovědném osobním přístupu ke změně klimat...

Nelze přehlížet dnešní hrozby

Studenti se zamyslí nad dnešními hrozbami klimatické povahy ....

Války z tepla

Simulační hra o možném dopadu klimatických změn na rozvojové země...

Za vším hledej emise

Studenti prozkoumají vliv činnosti lidské společnosti na zvyšující se množství skleníkových...

Zvolte si budoucnost

Aktivita zaměřená na dva hlavní přístupy k roli státu v ekonomice...

Změníme pravidla hry?

Studenti se seznámí s fungováním základních pilířů tzv. nové ekonomiky....

Za každým rohem globalizace

Aktivita zaměřená na soudobé globalizační procesy...

Rychle, levně, virtuálně

Aktivita zaměřená na roli nových technologií v současné globální ekonomice....

Dobrá nebo špatná?

Aktivita zaměřená na definování pojmu globalizace a různé pohledy na globalizaci....

Dětský svět

Studenti uvedou souvislosti mezi životem dětí v různých zemích a naplňováním dětských práv....

Znáte svého spolužáka?

Žáci se dozvědí, jak se tvoří vietnamské jméno, co znamená. Naučí se správně vyslovovat...

Vietnamské Drápky

Tradiční vietnamská dětská hra na cvičení postřehu, zručnosti a rychlosti....

Co se stalo ve Vsetíně?

Díky aktivitě se studenti částečně vžijí do role novinářů, jejichž úkolem je na základě...

Univerzální hodnoty

Existují univerzální hodnoty, které platí pro všechny lidi? Máme právo tyto hodnoty šířit...

Bohoušovy džíny

Studenti na populárním produktu odhalí propojenost a závislosti ve světovém obchodě....

Světýlka

Účastníci prožijí krátký běh života coby anonymní světelné tečky, přičemž část z nich...

I vy jste v tom

Krátká aktivita na jejímž základě lze společně pokračovat v uvědomění si, jak těžké může...

Sociální exkluze (vyloučení) Romů

Evokace k tématu sociální exkluze (výroky, představy a rozšířené názory na situaci romské...

Ne-řádi

Cílem této aktivity je, aby si žáci uvědomili libovolnost, umělost, a tudíž relativnost každého...

Pohodlně se usaďte!

- Studenti porozumí nerovnému rozdělení bohatství ve světě. - Studenti zažijí pocit nerovnosti...

Globální vesnice

Studenti uvažují o světě jako celku a o tom, co v něm považují za problematické....

Chci, ale nemohu, protože nerozumím

Popisovaná aktivita je součástí semináře pro učitele a školské manažery všech typů a stupňů...

Multikulturní scrable

Zábavná aktivita vhodná jak pro děti, tak dospělé. ...

Komunitní vzdělávání

Cílem aktivity prezentace je seznámit účastníky/studenty s problematikou komunitního vzdělávání....

Konstruktivismus a Multikulturní společnost

Společně se dobrat vymezení obsahu pojmů Konstruktivismus (K) a Multikulturní společnost (MKS)...

Jiný kraj, jiný mrav

Účastníci si osvojí chápání pojmů etnocentrismus, kulturní relativismus na příkladě konkrétních...

Zrození fámy

Aktivita vhodná pro kteroukoliv věkovou skupinu (záleží na výběru obrázku podle tématu a vhodném...

Rozdílné vidění světa

Aktivita na uvědomění si rozdílnosti lidí, jejich pohledů na svět a toho, jak naše jednání...

Sítě krychle

Aktivita seznámí studenty s pojmem sítě krychle prostřednictvím metod a technik vycházejících...

Jak my vidíme ostatní, jak nás vidí ostatní

Tato aktivita je zaměřena na poznání kořenů kulturně podmíněného vnímání a vzniku stereotypů,...

Homosexualita

Aktivita na otevření diskuse o homosexualitě a homofobii....

Interkulturní setkání

V rámci simulace prožijí účastníci interkulturní setkání. Budou rozděleni do dvou skupin –...

Náš balón

Zábavná názorná pomůcka, která slouží k analýze problému (ve třídě, pracovním kolektivu,...

Abigail

Aktivita na procvičení komunikačních schopností (vyjednávání)....

Šikanování

Tato aktivita umožní žákům 2. stupně ZŠ otevřít diskusi o šikanování. Uvědomit si relativní...

Večírek

Aktivita zaměřená na otázku integrace svěřenců z ústavní výchovy do odlišného sociokulturního...

Neverbální komunikace

Na základě této aktivity si studenti mohou uvědomit důležité komponenty lidské komunikace ovlivňující...

Matematika a sníh

Aktivita má seznámit studenty se zajímavým případem vlivu prostředí na konkrétní dovednosti...

Vzdělávání terénních sociálních pracovníků

Lekce je určena pro stávající i potenciální zaměstnavatele terénních sociálních pracovníků...

Otevřená hranice

Aktivita na objasnění procesu, jak vznikají předsudky....

Země v časové konzervě

Aktivita zaměřená na úvahy studentů o nejznámějších aspektech historického a kulturního dědictví...

Obrazy v médiích

Aktivita zaměřující se na výskyt stereotypů a negativních obrazů v médiích.  ...

Kategorie bezpráví

Aktivita zaměřená na poznání a analýzu různých forem diskriminace. ...

Konflikt práv

Aktivita zabývající se konfliktem mezi právy jednotlivce a zájmem společnosti, řešení konfliktů. ...

Společný strom

Aktivita zaměřená na nenásilné seznamování se a poznávání společných charakteristik jednotlivých...

Je libo mongolocentrismus?

Aktivita zabývající se tématem evropocentrismu, rovnocennosti všech lidských kultur spojená s...

Občané druhé kategorie

Aktivita zabývající se vznikem veřejného mínění, vlivy působící na postavení jedince ve...

Identita má mnoho podob

Pohybová aktivita zabývající se tématem občanství, vztahů ve společnosti, identity. ...

Uprchlíci ze Zachrelu

Brainstorming a následná diskuse na téma uprchlictví, konflikt mezi sociokulturními skupinami....

Děti - uprchlíci

Aktivita zabývající se tématem dětských uprchlíků. ...

Cestující

Hraní rolí a diskuse na téma stereotypy. ...

Portréty

Výtvarná aktivita zabývající se stereotypní představy o různých typech lidí. ...

Uprchlíci

Aktivita zabývající se tématem uprchlíků....

Uspokojování potřeb

Aktivita zaměřená na vnímání a uvědomování si ostatních a sebe sama. Zaměřená popř. na...

Jsi...

Aktivita zaměřená především na vnímání ostatních členů skupiny, na rozvoj empatie a citlivosti,...

Tečkovaná

Aktivita zaměřená na kooperaci třídy (úkol řešitelný pouze spoluprací) a na význam neverbální...

Vidět věci rozdílně

Aktivita zaměřená na rozdílné vnímání, výklad a přisuzování významu určitým jevům jednotlivými...

Člověk ze sáčku

Tvořivá aktivita zaměřená na pochopení rozdílného vnímání...

Rituál těla u kmene Nacirema

Aktivita analyzující zvláštní magické praktiky severoamerického kmene. ...

Stačí řeč ke komunikaci?

Výtvarná aktivita zaměřená na verbální komunikaci. ...

Typické obyčejnosti

Aktivita na téma kultura a stereotypy. ...

Zulema

Aktivita zabývající se tématem kulturních hodnot, existencí...

Co mám rád

Aktivita zabývající se tématem osobních a kulturních hodnot....

Kulturní samozřejmosti

Aktivita zaměřená na seznámení se s kulturními prvky různých kulturních skupin.  ...

Obraz kultury

Výtvarná aktivita zaměřená na téma vlastní kultury a etnocentrismu. ...

Co vidíte?

Říká se, že dobrá fotografie vydá za tisíc slov.........

Pozdravy

Seznamovací aktivita, jak také může docházet ke střetu různých kultur. ...

Balónky

Hra, jejímž cílem je navození přátelské atmosféry ve skupině,...

Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři