Metodické listy

Nelze přehlížet dnešní hrozby

Autor: Petra Skalická, Bohouš a Dáša: Klima v tísni, 2009

Studenti se zamyslí nad dnešními hrozbami klimatické povahy .

Čas

45 minut

Potřeby, pomůcky

kopie článku "Nelze přehlížet dnešní hrozby"

Cíle

Studenti vyjádří a zdůvodní svůj názor na hrozby v dnešním světě.
Studenti okomentují vybranou pasáž z textu.
Studenti zvažují důvody svých spolužáků pro výběr konkrétní pasáže z textu.
Studenti diskutují nad otázkou hrozeb v dnešním světě a respektují při tom stanovená pravidla.

Popis, postup

10 min

• Pomocí názorové škály zjistěte názory studentů na otázku:

Jsou události a změny v dnešním světě skutečnou hrozbou?

Vymezte v prostoru třídy pomyslnou čáru, podél které se studenti rozmístí na základě svých odpovědí. Na úroveň jednoho jejího konce si stoupnou ti studenti, jejichž odpověď je „rozhodně ano“, na opačný konec se postaví ti, jejichž odpověď je „rozhodně ne“. Do prostoru mezi oběma póly se studenti staví do toho místa, které podle vzdálenosti od středu či pólů znázorňuje, zda a jak hodně jejich názor tíhne k pozitivní nebo negativní odpovědi.

Požádejte vybrané studenty z různých míst názorové škály, aby zdůvodnili svoji pozici.

15 min

• Rozdejte všem studentům kopii článku „Nelze přehlížet dnešní hrozby“ od Václava Havla. Řekněte jim, aby si během čtení článku vybrali dvě až tři pasáže, které je buď něčím zaujaly nebo s nimiž nesouhlasí, případě v nich vyvolávají nějaký pocit apod. Každou vybranou pasáž nechť zapíší doslovně na samostatnou kartičku. Na opačnou stranu kartičky, ať napíší svůj vlastní komentář k citátu.

20 min

• Veďte společně se studenty diskusi nad textem pomocí metody Poslední slovo patří mně. Sedněte si všichni do kruhu a vyzvěte dobrovolníka/nici z řad studentů, aby přečetl/a svůj vybraný citát. Po přečtení citátu se k němu nejprve ostatní studenti vyjadřují a snaží se odhadovat, proč si dotyčný/á student/ka vybral/a právě tento citát. Ve chvíli, kdy už studenti mají pocit, že se k citátu dostatečně vyjádřili, uzavřete diskusi a dejte slovo tomu, kdo danou pasáž vybral. Ten přečte ostatním svůj komentář k citátu z druhé strany kartičky. V tuto chvíli už nikdo (ani Vy jako učitel) nesmí nic dodávat nebo komentovat, neboť poslední slovo patří tomu, kdo citát přečetl.

Vyzvěte postupně další studenty k přečtení vybrané pasáže a opět nad citátem diskutujte s ostatními, jako poslední dostane slovo student, který citát vybral.


Nelze přehlížet dnešní hrozby
Článek Václava Havla
International Herald Tribune/New York Times 25./27. září 2007
Hospodářské noviny 1. října 2007

S rostoucím důrazem si v posledních letech klademe otázky, zda globální klimatické změny probíhají podle přirozených cyklů či nikoli, jakým dílem k nim přispíváme my, lidé, jaká případná ohrožení z nich plynou a co lze proti nim dělat.

Jsme-li na počátku vážných globálních klimatických změn, jak prokazují vědecké studie, hrozí-li změny teploty a celoplanetárních energetických koloběhů, může to znamenat všeobecnou hrozbu bez ohledu na to, k jakému civilizačnímu okruhu kdo patří a na jakém kontinentě žije. Podle zveřejněných výzkumů je rovněž zřejmé, že příčinou změn je i lidská činnost, nevíme pouze, jaký je její konkrétní podíl. Musíme ho ale nutně znát do poslední desetiny procenta? Nepřipraví nás čekání na jeho potvrzení, na onu nevyvratitelnou přesnost jen o čas, potřebný k relativně bezbolestným opatřením oproti těm, která bychom museli podstoupit v případě dalších odkladů?

Možná bychom se na svůj pobyt na této Zemi měli začít dívat jako na půjčku. Je nepochybné, že si euro-americký svět přinejmenším posledních sto let půjčoval na dluh a nyní se přidávají a následují ho i další části světa. Vstoupili jsme však do éry, v níž nás příroda varuje a žádá dluh nejen dále nezvyšovat, ale naopak jej začít splácet. Nemá valného smyslu se ptát, zda jsme si nepůjčili příliš mnoho, či co by se stalo, kdybychom splátky odložili. To si může snadno představit každý, kdo má hypotéku či bankovní úvěr.

Odhady následků možných klimatických změn lze ale určit obtížně. Naše planeta není a nikdy nebyla ve stavu rovnováhy, z něhož by se lidským či jiným působením mohla pouze vychýlit a po nějaké době znovu vrátit do původního stavu. Planetární organismus nelze považovat za jakési kyvadlo, které se po nějaké době znovu ustálí v původní poloze. Klimatický systém se bouřlivě vyvíjel miliardy let a proudění energií představuje gigantické, složitě propojené síťové struktury a sítě uvnitř těchto sítí, kde vše je rozmanitě propojeno a jedno na druhém závisí. Jednou z jejich vlastností je, že se nikdy nevrátí do přesně stejného stavu, v němž byly před padesáti či třeba pěti tisíci lety. Přejdou pravděpodobně do nějakého nového, který nemusí představovat žádnou existenční hrozbu, pokud se bude lišit jen nepatrně. Větší klimatické změny však mohou mít v globálním ekosystému zcela neodhadnutelné následky. V takovém případě a v případě naplnění pesimistických prognóz si musíme položit otázku, zda by ony nové podmínky byly vůbec k životu. A právě proto, že existuje tolik nejasností, je na místě nesmírná pokora a obezřetnost. Nemůžeme se donekonečna obelhávat, že se nic neděje a že svým konzumním způsobem života můžeme žít vesele dál, klimatické hrozby přehlížet a řešení odkládat. Možná žádná větší katastrofa nehrozí v nejbližších letech či desítiletích. Kdo ví. Ale to nás nezbavuje odpovědnosti za generace budoucí.

Nesouhlasím s těmi, kteří možná ohrožení zjednodušují na varování před omezováním občanských svobod. Pokud by se měly naplnit předpoklady některých klimatologů, pak by naše svobody byly spíš srovnatelné se svobodou člověka visícího z římsy dvacátého patra.

Žijeme ve světě, který obepíná jediná globální civilizace složená z různých civilizačních okruhů. Většina z nich má dnes jedno společné: technokratičnost. Přednost má vše spočitatelné, kvantifikovatelné, ocenitelné. To je ovšem velmi materialistické pojetí, které nás přivádí na vážnou civilizační křižovatku.

Přemýšlím-li o rozmanitých problémech současného světa, ať ekonomických, sociálních, kulturních, bezpečnostních, ekologických či obecně civilizačních, vždycky nakonec narazím na otázku mravní, na otázku, zda to či ono je či není odpovědné a přípustné. Mravní řád a jeho zdroje, naše svědomí a odpovědnost, lidská práva a práva na lidská práva, jsou asi ta nejdůležitější témata počátku třetího tisíciletí. Je třeba se neustále vracet ke kořenům lidské existence, konfrontovat svůj pobyt na této planetě s pohledem na staletí dopředu. Nepředpojatě, s rozmyslem, neideologicky a bez posedlosti vše analyzovat a své vědomosti promítat do praktické politiky. Nejde možná už pouze o prosazení úsporných technologií, ale především o zavedení technologií ekologicky čistých, zakomponovatelných do přírodního koloběhu, o diverzifikaci zdrojů a nespoléhání na jeden jediný samospásný vynález.

Jsem rovněž skeptický k tomu, že by takto komplexní problémy mohla vyřešit jedna jediná vědní disciplína. Nelze se spolehnout na to, že odpovědnost lze obejít či nahradit pouhými technickými opatřeními a nařízeními. Ekonomické nástroje či zákonem stanovené limity, to vše je jistě důležité a je třeba je využívat a uplatňovat. Právě tak důležitá je ovšem podpora vzdělání, ekologická výchova a etika, to jest vědomí sounáležitosti všech živých bytostí a důraz na naši spoluodpovědnost.

Buď si jako lidský rod dokážeme uvědomit své místo v živém a životodárném organismu naší planety, anebo hrozí, že můžeme naši evoluční cestu vrátit o tisíce či dokonce milióny let nazpátek. Proto je třeba brát toto téma velmi vážně a přijímat jej jako výzvu k odpovědnému chování, nikoli jako očekávání konce světa. Konec světa byl v historii očekáván mnohokrát a nikdy samozřejmě nenastal. Nenastane jistě ani tentokrát. O planetu jako takovou se nemusíme obávat. Byla před námi a bude nejspíš i po nás. Ale to neznamená, že nemůže nastat vážné ohrožení existence lidského rodu. Klimatický systém na této Zemi může naším přičiněním a zásluhou naší neodpovědnosti dospět do stavu, v němž tu pro nás nebude místo. Budeme-li otálet, pak mohou možnosti našeho rozhodování a tím i naše individuální svobody značně klesnout.

Poznámky, komentáře...

Zdroje:

Temple Charles, Steelová Jeannie L., Meredith Kurt. Čtení, psaní a diskuze ve všech předmětech. Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Příručka III, Praha: Kritické myšlení, 2002

Další metodické listy

FILM S PŘEDVÍDÁNÍM - KRAJINA V TÍSNI

Žáci pomocí upravené metody „film s předvídáním“ pracují s dokumentárním...

100 let českých zemí v pohybu

Žáci se zabývají problémem migrace v českých zemích v průběhu 100 let od vzniku...

Kam zmizela voda

Témata: voda, životní prostředí Zařazená průřezová téma: Výchova k myšlení v evropských...

Přehrada

Hlavní myšlenkou textu Přehrada je otázka vlastnictví vody a střet zájmů o využívání vody....

Nový svět

Nový svět je grafický román (obrazový komiks), jehož autorem je světově proslulý grafik, autor...

Růže z Afriky

Vybraný komiksový příběh z publikace Bohouš a Dáša na stopě hladu otevírá téma, jak...

Vačice

Akvitia metody filozofie pro děti....

Svět, který není

Aktivita u žáků rozvíjí argumentaci, schopnost dialogu se spolužáky a umění naslouchat ostatním....

Migrace v čase

Aktivita slouží ke získání povědomí o migraci, důvodech, jež lidi k migraci vedou, a jednotlivých...

Spravedlivý učitel

Aktivita u žáků rozvíjí argumentaci, schopnost dialogu se spolužáky a umění naslouchat ostatním....

Novodobé otroctví aneb kdo kope za mistrovství světa ve fotbale

Aktivita slouží k získání povědomí o souvislostech mezi migrací, vykořisťováním migrantů...

Migrace v čase

Aktivita k získání povědomí o miračních tocích a jejich proměnách v historii....

Práce s třídním kolektivem ve společném vzdělávání, sada 2

Druhá sada metodických listů pro práci se třídou obsahuje zajímavé aktivity, které mohou učitelé...

Práce s třídním kolektivem ve společném vzdělávání, sada 1

Tato sada metodických listů pro práci se třídou obsahuje zajímavé aktivity, které mohou učitelé...

(Ne)viditelná pomoc

Aktivita k získání povědomí o humanitárních krizích, jejich řešeních, cílech humanitární...

Jak se žije v Dimukače

Aktivita na pochopení podmínek života obyvatel ve slumech v rozvojových zemích....

Odpovědná turistika

Aktivita na pochopení dopadů turismu na život místních obyvatel a uvědomění si zásad odpovědné...

Proč je globální dimenze důležitá ve vzdělávání?

Krátka aktivita na pochopení významu globální dimenze ve vzdělávání....

Kdo je globálním občanem?

Krátká aktivita na uvědomení si globální dimenze....

I pomoc má svá pravidla

Aktivita pro pochopení principů rozvojové spolupráce....

Cesta k vodě

Aktivita k pochopení problému souvisejících s vodou a jejím nedostatkem....

Hon na pastevce

Aktivita na uvědomění si problému obživy v rozvojových zemích a...

Rozvoj = spokojený život?

Aktivita z oblasti globálního rozvojového vzdělávání věnovaná problematice rozvojových zemí....

Ženy odjinud

Jedním z nejlepších možných zdrojů pro práci s rozmanitostí jsou příběhy těch, kteří rozmanitost...

Vezmi si chlebíček

V této aktivitě se zaměříme na pochopení různosti vnímání a jednání pomocí tvorby příběhů....

Vánoce stokrát jinak

Jednotlivé ritualizované svátky a slavnosti nám mohou sloužit k zamyšlení nad rozdíly nejen...

Tohle není spravedlivé

Zde uvádíme jeden příklad, jak je možné využít metodický materiál www.czechkid.cz. V této...

Když se ztratí kouzelná hůlka

V pohádkách jde většinou o souboj dobra se zlem, a to ve dvou dimenzích. Ty mají vést jednak...

Co (z)může jedinec?

Aktivita vedoucí k zamyšlení studentů nad úlohou jedinců v boji za lidská práva...

Rozvoj v diamantovém impériu

Aktivita vedoucí studenty k zamyšlení nad povahou rozvoje....

Zasáhnout, či ne?

Aktivita vedoucí studenty k zamyšlení nad právem zasáhnout vně území svého státu....

Terorismus vs. lidská práva

Aktivita vedoucí studenty k tomu, aby se zamysleli nad souvislostí terorismu a ochranou lidských...

Válka nezná pravidla

Student vysvětlí propojenost lidských práv, humanitárního a mezinárodního trestního práva....

Stejná práva pro každého?

Student se seznámí s různými formami diskriminace a umí diskriminaci rozeznat....

Znáte svá práva?

Studenti se seznámí podrobněji se Všeobecnou deklarací lidských práv....

Začněme u sebe

Aktivita o zodpovědném osobním přístupu ke změně klimat...

Nelze přehlížet dnešní hrozby

Studenti se zamyslí nad dnešními hrozbami klimatické povahy ....

Války z tepla

Simulační hra o možném dopadu klimatických změn na rozvojové země...

Za vším hledej emise

Studenti prozkoumají vliv činnosti lidské společnosti na zvyšující se množství skleníkových...

Zvolte si budoucnost

Aktivita zaměřená na dva hlavní přístupy k roli státu v ekonomice...

Změníme pravidla hry?

Studenti se seznámí s fungováním základních pilířů tzv. nové ekonomiky....

Za každým rohem globalizace

Aktivita zaměřená na soudobé globalizační procesy...

Rychle, levně, virtuálně

Aktivita zaměřená na roli nových technologií v současné globální ekonomice....

Dobrá nebo špatná?

Aktivita zaměřená na definování pojmu globalizace a různé pohledy na globalizaci....

Dětský svět

Studenti uvedou souvislosti mezi životem dětí v různých zemích a naplňováním dětských práv....

Znáte svého spolužáka?

Žáci se dozvědí, jak se tvoří vietnamské jméno, co znamená. Naučí se správně vyslovovat...

Vietnamské Drápky

Tradiční vietnamská dětská hra na cvičení postřehu, zručnosti a rychlosti....

Co se stalo ve Vsetíně?

Díky aktivitě se studenti částečně vžijí do role novinářů, jejichž úkolem je na základě...

Univerzální hodnoty

Existují univerzální hodnoty, které platí pro všechny lidi? Máme právo tyto hodnoty šířit...

Bohoušovy džíny

Studenti na populárním produktu odhalí propojenost a závislosti ve světovém obchodě....

Světýlka

Účastníci prožijí krátký běh života coby anonymní světelné tečky, přičemž část z nich...

I vy jste v tom

Krátká aktivita na jejímž základě lze společně pokračovat v uvědomění si, jak těžké může...

Sociální exkluze (vyloučení) Romů

Evokace k tématu sociální exkluze (výroky, představy a rozšířené názory na situaci romské...

Ne-řádi

Cílem této aktivity je, aby si žáci uvědomili libovolnost, umělost, a tudíž relativnost každého...

Pohodlně se usaďte!

- Studenti porozumí nerovnému rozdělení bohatství ve světě. - Studenti zažijí pocit nerovnosti...

Globální vesnice

Studenti uvažují o světě jako celku a o tom, co v něm považují za problematické....

Chci, ale nemohu, protože nerozumím

Popisovaná aktivita je součástí semináře pro učitele a školské manažery všech typů a stupňů...

Multikulturní scrable

Zábavná aktivita vhodná jak pro děti, tak dospělé. ...

Komunitní vzdělávání

Cílem aktivity prezentace je seznámit účastníky/studenty s problematikou komunitního vzdělávání....

Konstruktivismus a Multikulturní společnost

Společně se dobrat vymezení obsahu pojmů Konstruktivismus (K) a Multikulturní společnost (MKS)...

Jiný kraj, jiný mrav

Účastníci si osvojí chápání pojmů etnocentrismus, kulturní relativismus na příkladě konkrétních...

Zrození fámy

Aktivita vhodná pro kteroukoliv věkovou skupinu (záleží na výběru obrázku podle tématu a vhodném...

Rozdílné vidění světa

Aktivita na uvědomění si rozdílnosti lidí, jejich pohledů na svět a toho, jak naše jednání...

Sítě krychle

Aktivita seznámí studenty s pojmem sítě krychle prostřednictvím metod a technik vycházejících...

Jak my vidíme ostatní, jak nás vidí ostatní

Tato aktivita je zaměřena na poznání kořenů kulturně podmíněného vnímání a vzniku stereotypů,...

Homosexualita

Aktivita na otevření diskuse o homosexualitě a homofobii....

Interkulturní setkání

V rámci simulace prožijí účastníci interkulturní setkání. Budou rozděleni do dvou skupin –...

Náš balón

Zábavná názorná pomůcka, která slouží k analýze problému (ve třídě, pracovním kolektivu,...

Abigail

Aktivita na procvičení komunikačních schopností (vyjednávání)....

Šikanování

Tato aktivita umožní žákům 2. stupně ZŠ otevřít diskusi o šikanování. Uvědomit si relativní...

Večírek

Aktivita zaměřená na otázku integrace svěřenců z ústavní výchovy do odlišného sociokulturního...

Neverbální komunikace

Na základě této aktivity si studenti mohou uvědomit důležité komponenty lidské komunikace ovlivňující...

Matematika a sníh

Aktivita má seznámit studenty se zajímavým případem vlivu prostředí na konkrétní dovednosti...

Vzdělávání terénních sociálních pracovníků

Lekce je určena pro stávající i potenciální zaměstnavatele terénních sociálních pracovníků...

Otevřená hranice

Aktivita na objasnění procesu, jak vznikají předsudky....

Země v časové konzervě

Aktivita zaměřená na úvahy studentů o nejznámějších aspektech historického a kulturního dědictví...

Obrazy v médiích

Aktivita zaměřující se na výskyt stereotypů a negativních obrazů v médiích.  ...

Kategorie bezpráví

Aktivita zaměřená na poznání a analýzu různých forem diskriminace. ...

Konflikt práv

Aktivita zabývající se konfliktem mezi právy jednotlivce a zájmem společnosti, řešení konfliktů. ...

Společný strom

Aktivita zaměřená na nenásilné seznamování se a poznávání společných charakteristik jednotlivých...

Je libo mongolocentrismus?

Aktivita zabývající se tématem evropocentrismu, rovnocennosti všech lidských kultur spojená s...

Občané druhé kategorie

Aktivita zabývající se vznikem veřejného mínění, vlivy působící na postavení jedince ve...

Identita má mnoho podob

Pohybová aktivita zabývající se tématem občanství, vztahů ve společnosti, identity. ...

Uprchlíci ze Zachrelu

Brainstorming a následná diskuse na téma uprchlictví, konflikt mezi sociokulturními skupinami....

Děti - uprchlíci

Aktivita zabývající se tématem dětských uprchlíků. ...

Cestující

Hraní rolí a diskuse na téma stereotypy. ...

Portréty

Výtvarná aktivita zabývající se stereotypní představy o různých typech lidí. ...

Uprchlíci

Aktivita zabývající se tématem uprchlíků....

Uspokojování potřeb

Aktivita zaměřená na vnímání a uvědomování si ostatních a sebe sama. Zaměřená popř. na...

Jsi...

Aktivita zaměřená především na vnímání ostatních členů skupiny, na rozvoj empatie a citlivosti,...

Tečkovaná

Aktivita zaměřená na kooperaci třídy (úkol řešitelný pouze spoluprací) a na význam neverbální...

Vidět věci rozdílně

Aktivita zaměřená na rozdílné vnímání, výklad a přisuzování významu určitým jevům jednotlivými...

Člověk ze sáčku

Tvořivá aktivita zaměřená na pochopení rozdílného vnímání...

Rituál těla u kmene Nacirema

Aktivita analyzující zvláštní magické praktiky severoamerického kmene. ...

Stačí řeč ke komunikaci?

Výtvarná aktivita zaměřená na verbální komunikaci. ...

Typické obyčejnosti

Aktivita na téma kultura a stereotypy. ...

Zulema

Aktivita zabývající se tématem kulturních hodnot, existencí...

Co mám rád

Aktivita zabývající se tématem osobních a kulturních hodnot....

Kulturní samozřejmosti

Aktivita zaměřená na seznámení se s kulturními prvky různých kulturních skupin.  ...

Obraz kultury

Výtvarná aktivita zaměřená na téma vlastní kultury a etnocentrismu. ...

Co vidíte?

Říká se, že dobrá fotografie vydá za tisíc slov.........

Pozdravy

Seznamovací aktivita, jak také může docházet ke střetu různých kultur. ...

Balónky

Hra, jejímž cílem je navození přátelské atmosféry ve skupině,...

Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři