Metodické listy

Zasáhnout, či ne?

Autor: Martina Novotná, Bohouš a Dáša za lidská práva, 2008

Aktivita vedoucí studenty k zamyšlení nad právem zasáhnout vně území svého státu.

Čas

60 minut

Potřeby, pomůcky

tabule/flipchart, papíry, film Hotel Rwanda (pokud možno) nebo jiný dokumentární snímek o rwandské genocidě (viz např. nabídka projektu Jeden svět na školách)

Cíle

Studenti vysvětlí, co to znamená ochrana lidských práv mimo území státu, a uvede příklady, kdy k této potřebě dochází.
Studenti analyzují příklad humanitární intervence.
Studenti obhájí nebo vyvrátí stanovisko, že v případě vzniku humanitární krize je nutné, aby zasáhlo mezinárodní společenství.
Studenti si vytvoří postoj k zásahu vně svého státu.
Studenti diskutují o humanitární intervenci.

Popis, postup

1) 5 minut
Zeptejte se studentů, jestli je napadají nějaké situace, kdy může dojít k tomu, že stát by měl ochránit práva vlastního občana v zahraničí nebo práva cizích občanů. Napište jejich odpovědi ve zkrácené formě na tabuli, můžete klást návodné otázky (viz text).

2) 20 minut
Budeme se nyní zabývat jedním z těchto případů, tzv. humanitárních intervencí, kdy mezinárodní společenství má zasáhnout na území daného státu a ochránit tamější občany před násilím, často konaným vládou tohoto státu. V těchto situacích proti sobě stojí dva základní principy mezinárodního práva. Na jedné straně jsou masově a hrubě porušována lidská práva jako právo na život, zákaz mučení a další. Na druhé straně je základní pravidlo mezinárodního práva, které zakazuje použití vojenské síly mezi státy, s výjimkou schválení použití síly Radou OSN. Ta ale velmi často obtížně dospívá ke shodě. Pro ukázku problémů spojených s humanitární intervencí se podíváme na příklad rwandské genocidy.

• Zeptejte se studentů, zda vědí, k čemu došlo ve Rwandě v roce 1994. Viděli film Hotel Rwanda? V případě dostupnosti je možné studentům pustit ukázku z tohoto filmu, případně dokumentu na stejné téma. Vyložte studentům základní informace o tom, co se stalo ve Rwandě, a o roli OSN v tomto konfliktu (viz rámeček).


Hutuové (84%) a Tutsiové (15%) jsou dvě hlavní etnické skupiny ve Rwandě. Po desetiletí dominovala zemi tutsiovská menšina, zvláště pod belgickou koloniální nadvládou. Po obdržení nezávislosti v roce 1962 se k moci dostali Hutuové, kteří Tutsie začali systematicky utlačovat. Výsledkem byl útěk více než 200 tisíc Tutsiů do okolních států. Část z nich vytvořila guerillovou armádu. Etnické napětí se značně zvýšilo v říjnu 1993 po zavraždění Melchiora Ndadaye, burundského prezidenta hutuovského původu. OSN rozhodla o rozmístění 2500 vojáků, kteří měli dozírat na dodržování křehkého příměří, uzavřeného mezi hutuovskou vládou a rebely ze strany Tutsiů. V dubnu 1994 bylo sestřeleno letadlo nesoucí na palubě rwandského prezidenta Juvenala Habylimana a jeho burundský protějšek, kteří se vraceli z mírových rozhovorů s rebely. Po jejich smrti se Rwanda propadla do politického násilí, když hutuovští extremisté začali zabíjet politickou opozici, včetně vedoucích Tutsiů a umírněných Hutů. Hutuovské milice vyzbrojené klacky, mačetami, pistolemi a granáty vtrhly na venkov a vraždily tutsijské civilisty bez rozdílu. Karta s označením etnickému původu, kterou museli nosit všichni lidé ve Rwandě, znamenala rozsudek života či smrti. Vojáci OSN situaci přirozeně nezvládali. Poté, co bylo uneseno a umučeno deset Belgičanů, začala evakuace vojáků ze Rwandy. OSN se úzkostlivě vyhýbá označit situaci ve Rwandě za genocidu, která by vyžadovala reakci (zásah) mezinárodního společenství, a mluví o „porušení příměří“. Po zprávě Červeného kříže o masakrech OSN jednotně hlasuje pro stažení vojáků, zůstává jich pouze dvě stě. Hutuové nyní již zcela bez odporu vraždí bezbranné rodiny Tutsiů za podpory místního státního rádia, které bez přestávky vybízí k dalšímu vraždění. Mezinárodní média mluví o jatkách, všude se povalují mrtvoly. OSN pod nátlakem světového veřejného mínění hlasuje o vyslání vojáků, kteří by pomohli nastolit pořádek a mír, nicméně k jejich vyslání nikdy nedojde. Zabíjení přestává až poté, co se Tutsiům z okolních států podařilo Huty porazit v červenci 1994. Do té doby byla během sta dní zabita jedna desetina populace, cca 800 000 lidí.3) 25 minut

Akademická kontroverze

• Studenty rozdělte do dvou skupin. Jedna skupina zastává názor, že mezinárodní společenství má právo zasáhnout v případě vzniku humanitární krize na území jakéhokoli státu, druhá skupina sdružuje zastánce absolutní státní suverenity a toto právo popírá (tato skupina možná bude potřebovat pomoc v podobě návodné otázky: Jak by se možnost zasáhnout dala zneužít?). Skupiny mají 5-8 minut na přípravu svých argumentů pro následující diskuzi.

• Studenti diskutují o nastoleném problému. Každá skupina si zvolí mluvčího, který může být během diskuze obměňován. Mluvčí se v argumentování střídají, každý má právo mluvit 2 minuty. Skupiny mají právo na poradu mezi jednotlivými koly diskuze v délce jedné minuty. Tehdy mohou změnit i mluvčího. Pokud někdo během diskuze změnil názor, může přejít po skončení kola k druhé straně. K výměně argumentů postačí tři kola.

4) 10 minut

• Nechte studenty metodou volného psaní (popis postupu viz aktivita Válka nezná pravidla) doplnit následující větu. Dobrovolníci mohou ostatním přečíst svůj názor.

Myslím si, že mezinárodní společenství má/nemá právo zasáhnout v případě vzniku humanitární krize na území daného státu, protože ….

Poznámky, komentáře...

Zdroje:
http://www.unitedhumanrights.org/Genocide/genocide_in_rwanda.htm
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/rw.html
Temple, Charles, Steelová Jeannie L., Meredith Kurt. Čtení, psaní a diskuze ve všech předmětech. Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Příručka III. Praha: Kritické myšlení. 2002

Další metodické listy

FILM S PŘEDVÍDÁNÍM - KRAJINA V TÍSNI

Žáci pomocí upravené metody „film s předvídáním“ pracují s dokumentárním...

100 let českých zemí v pohybu

Žáci se zabývají problémem migrace v českých zemích v průběhu 100 let od vzniku...

Kam zmizela voda

Témata: voda, životní prostředí Zařazená průřezová téma: Výchova k myšlení v evropských...

Přehrada

Hlavní myšlenkou textu Přehrada je otázka vlastnictví vody a střet zájmů o využívání vody....

Nový svět

Nový svět je grafický román (obrazový komiks), jehož autorem je světově proslulý grafik, autor...

Růže z Afriky

Vybraný komiksový příběh z publikace Bohouš a Dáša na stopě hladu otevírá téma, jak...

Vačice

Akvitia metody filozofie pro děti....

Svět, který není

Aktivita u žáků rozvíjí argumentaci, schopnost dialogu se spolužáky a umění naslouchat ostatním....

Migrace v čase

Aktivita slouží ke získání povědomí o migraci, důvodech, jež lidi k migraci vedou, a jednotlivých...

Spravedlivý učitel

Aktivita u žáků rozvíjí argumentaci, schopnost dialogu se spolužáky a umění naslouchat ostatním....

Novodobé otroctví aneb kdo kope za mistrovství světa ve fotbale

Aktivita slouží k získání povědomí o souvislostech mezi migrací, vykořisťováním migrantů...

Migrace v čase

Aktivita k získání povědomí o miračních tocích a jejich proměnách v historii....

Práce s třídním kolektivem ve společném vzdělávání, sada 2

Druhá sada metodických listů pro práci se třídou obsahuje zajímavé aktivity, které mohou učitelé...

Práce s třídním kolektivem ve společném vzdělávání, sada 1

Tato sada metodických listů pro práci se třídou obsahuje zajímavé aktivity, které mohou učitelé...

(Ne)viditelná pomoc

Aktivita k získání povědomí o humanitárních krizích, jejich řešeních, cílech humanitární...

Jak se žije v Dimukače

Aktivita na pochopení podmínek života obyvatel ve slumech v rozvojových zemích....

Odpovědná turistika

Aktivita na pochopení dopadů turismu na život místních obyvatel a uvědomění si zásad odpovědné...

Proč je globální dimenze důležitá ve vzdělávání?

Krátka aktivita na pochopení významu globální dimenze ve vzdělávání....

Kdo je globálním občanem?

Krátká aktivita na uvědomení si globální dimenze....

I pomoc má svá pravidla

Aktivita pro pochopení principů rozvojové spolupráce....

Cesta k vodě

Aktivita k pochopení problému souvisejících s vodou a jejím nedostatkem....

Hon na pastevce

Aktivita na uvědomění si problému obživy v rozvojových zemích a...

Rozvoj = spokojený život?

Aktivita z oblasti globálního rozvojového vzdělávání věnovaná problematice rozvojových zemí....

Ženy odjinud

Jedním z nejlepších možných zdrojů pro práci s rozmanitostí jsou příběhy těch, kteří rozmanitost...

Vezmi si chlebíček

V této aktivitě se zaměříme na pochopení různosti vnímání a jednání pomocí tvorby příběhů....

Vánoce stokrát jinak

Jednotlivé ritualizované svátky a slavnosti nám mohou sloužit k zamyšlení nad rozdíly nejen...

Tohle není spravedlivé

Zde uvádíme jeden příklad, jak je možné využít metodický materiál www.czechkid.cz. V této...

Když se ztratí kouzelná hůlka

V pohádkách jde většinou o souboj dobra se zlem, a to ve dvou dimenzích. Ty mají vést jednak...

Co (z)může jedinec?

Aktivita vedoucí k zamyšlení studentů nad úlohou jedinců v boji za lidská práva...

Rozvoj v diamantovém impériu

Aktivita vedoucí studenty k zamyšlení nad povahou rozvoje....

Zasáhnout, či ne?

Aktivita vedoucí studenty k zamyšlení nad právem zasáhnout vně území svého státu....

Terorismus vs. lidská práva

Aktivita vedoucí studenty k tomu, aby se zamysleli nad souvislostí terorismu a ochranou lidských...

Válka nezná pravidla

Student vysvětlí propojenost lidských práv, humanitárního a mezinárodního trestního práva....

Stejná práva pro každého?

Student se seznámí s různými formami diskriminace a umí diskriminaci rozeznat....

Znáte svá práva?

Studenti se seznámí podrobněji se Všeobecnou deklarací lidských práv....

Začněme u sebe

Aktivita o zodpovědném osobním přístupu ke změně klimat...

Nelze přehlížet dnešní hrozby

Studenti se zamyslí nad dnešními hrozbami klimatické povahy ....

Války z tepla

Simulační hra o možném dopadu klimatických změn na rozvojové země...

Za vším hledej emise

Studenti prozkoumají vliv činnosti lidské společnosti na zvyšující se množství skleníkových...

Zvolte si budoucnost

Aktivita zaměřená na dva hlavní přístupy k roli státu v ekonomice...

Změníme pravidla hry?

Studenti se seznámí s fungováním základních pilířů tzv. nové ekonomiky....

Za každým rohem globalizace

Aktivita zaměřená na soudobé globalizační procesy...

Rychle, levně, virtuálně

Aktivita zaměřená na roli nových technologií v současné globální ekonomice....

Dobrá nebo špatná?

Aktivita zaměřená na definování pojmu globalizace a různé pohledy na globalizaci....

Dětský svět

Studenti uvedou souvislosti mezi životem dětí v různých zemích a naplňováním dětských práv....

Znáte svého spolužáka?

Žáci se dozvědí, jak se tvoří vietnamské jméno, co znamená. Naučí se správně vyslovovat...

Vietnamské Drápky

Tradiční vietnamská dětská hra na cvičení postřehu, zručnosti a rychlosti....

Co se stalo ve Vsetíně?

Díky aktivitě se studenti částečně vžijí do role novinářů, jejichž úkolem je na základě...

Univerzální hodnoty

Existují univerzální hodnoty, které platí pro všechny lidi? Máme právo tyto hodnoty šířit...

Bohoušovy džíny

Studenti na populárním produktu odhalí propojenost a závislosti ve světovém obchodě....

Světýlka

Účastníci prožijí krátký běh života coby anonymní světelné tečky, přičemž část z nich...

I vy jste v tom

Krátká aktivita na jejímž základě lze společně pokračovat v uvědomění si, jak těžké může...

Sociální exkluze (vyloučení) Romů

Evokace k tématu sociální exkluze (výroky, představy a rozšířené názory na situaci romské...

Ne-řádi

Cílem této aktivity je, aby si žáci uvědomili libovolnost, umělost, a tudíž relativnost každého...

Pohodlně se usaďte!

- Studenti porozumí nerovnému rozdělení bohatství ve světě. - Studenti zažijí pocit nerovnosti...

Globální vesnice

Studenti uvažují o světě jako celku a o tom, co v něm považují za problematické....

Chci, ale nemohu, protože nerozumím

Popisovaná aktivita je součástí semináře pro učitele a školské manažery všech typů a stupňů...

Multikulturní scrable

Zábavná aktivita vhodná jak pro děti, tak dospělé. ...

Komunitní vzdělávání

Cílem aktivity prezentace je seznámit účastníky/studenty s problematikou komunitního vzdělávání....

Konstruktivismus a Multikulturní společnost

Společně se dobrat vymezení obsahu pojmů Konstruktivismus (K) a Multikulturní společnost (MKS)...

Jiný kraj, jiný mrav

Účastníci si osvojí chápání pojmů etnocentrismus, kulturní relativismus na příkladě konkrétních...

Zrození fámy

Aktivita vhodná pro kteroukoliv věkovou skupinu (záleží na výběru obrázku podle tématu a vhodném...

Rozdílné vidění světa

Aktivita na uvědomění si rozdílnosti lidí, jejich pohledů na svět a toho, jak naše jednání...

Sítě krychle

Aktivita seznámí studenty s pojmem sítě krychle prostřednictvím metod a technik vycházejících...

Jak my vidíme ostatní, jak nás vidí ostatní

Tato aktivita je zaměřena na poznání kořenů kulturně podmíněného vnímání a vzniku stereotypů,...

Homosexualita

Aktivita na otevření diskuse o homosexualitě a homofobii....

Interkulturní setkání

V rámci simulace prožijí účastníci interkulturní setkání. Budou rozděleni do dvou skupin –...

Náš balón

Zábavná názorná pomůcka, která slouží k analýze problému (ve třídě, pracovním kolektivu,...

Abigail

Aktivita na procvičení komunikačních schopností (vyjednávání)....

Šikanování

Tato aktivita umožní žákům 2. stupně ZŠ otevřít diskusi o šikanování. Uvědomit si relativní...

Večírek

Aktivita zaměřená na otázku integrace svěřenců z ústavní výchovy do odlišného sociokulturního...

Neverbální komunikace

Na základě této aktivity si studenti mohou uvědomit důležité komponenty lidské komunikace ovlivňující...

Matematika a sníh

Aktivita má seznámit studenty se zajímavým případem vlivu prostředí na konkrétní dovednosti...

Vzdělávání terénních sociálních pracovníků

Lekce je určena pro stávající i potenciální zaměstnavatele terénních sociálních pracovníků...

Otevřená hranice

Aktivita na objasnění procesu, jak vznikají předsudky....

Země v časové konzervě

Aktivita zaměřená na úvahy studentů o nejznámějších aspektech historického a kulturního dědictví...

Obrazy v médiích

Aktivita zaměřující se na výskyt stereotypů a negativních obrazů v médiích.  ...

Kategorie bezpráví

Aktivita zaměřená na poznání a analýzu různých forem diskriminace. ...

Konflikt práv

Aktivita zabývající se konfliktem mezi právy jednotlivce a zájmem společnosti, řešení konfliktů. ...

Společný strom

Aktivita zaměřená na nenásilné seznamování se a poznávání společných charakteristik jednotlivých...

Je libo mongolocentrismus?

Aktivita zabývající se tématem evropocentrismu, rovnocennosti všech lidských kultur spojená s...

Občané druhé kategorie

Aktivita zabývající se vznikem veřejného mínění, vlivy působící na postavení jedince ve...

Identita má mnoho podob

Pohybová aktivita zabývající se tématem občanství, vztahů ve společnosti, identity. ...

Uprchlíci ze Zachrelu

Brainstorming a následná diskuse na téma uprchlictví, konflikt mezi sociokulturními skupinami....

Děti - uprchlíci

Aktivita zabývající se tématem dětských uprchlíků. ...

Cestující

Hraní rolí a diskuse na téma stereotypy. ...

Portréty

Výtvarná aktivita zabývající se stereotypní představy o různých typech lidí. ...

Uprchlíci

Aktivita zabývající se tématem uprchlíků....

Uspokojování potřeb

Aktivita zaměřená na vnímání a uvědomování si ostatních a sebe sama. Zaměřená popř. na...

Jsi...

Aktivita zaměřená především na vnímání ostatních členů skupiny, na rozvoj empatie a citlivosti,...

Tečkovaná

Aktivita zaměřená na kooperaci třídy (úkol řešitelný pouze spoluprací) a na význam neverbální...

Vidět věci rozdílně

Aktivita zaměřená na rozdílné vnímání, výklad a přisuzování významu určitým jevům jednotlivými...

Člověk ze sáčku

Tvořivá aktivita zaměřená na pochopení rozdílného vnímání...

Rituál těla u kmene Nacirema

Aktivita analyzující zvláštní magické praktiky severoamerického kmene. ...

Stačí řeč ke komunikaci?

Výtvarná aktivita zaměřená na verbální komunikaci. ...

Typické obyčejnosti

Aktivita na téma kultura a stereotypy. ...

Zulema

Aktivita zabývající se tématem kulturních hodnot, existencí...

Co mám rád

Aktivita zabývající se tématem osobních a kulturních hodnot....

Kulturní samozřejmosti

Aktivita zaměřená na seznámení se s kulturními prvky různých kulturních skupin.  ...

Obraz kultury

Výtvarná aktivita zaměřená na téma vlastní kultury a etnocentrismu. ...

Co vidíte?

Říká se, že dobrá fotografie vydá za tisíc slov.........

Pozdravy

Seznamovací aktivita, jak také může docházet ke střetu různých kultur. ...

Balónky

Hra, jejímž cílem je navození přátelské atmosféry ve skupině,...

Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři