Metodické listy

Novodobé otroctví aneb kdo kope za mistrovství světa ve fotbale

Autor: Veronika Endrštová

Aktivita slouží k získání povědomí o souvislostech mezi migrací, vykořisťováním migrantů a obchodem s lidmi.

Čas

90 minut

Potřeby, pomůcky

tabule/flipchart, fixy, 1x vytištěné obrázky s logy (viz příloha 1), pracovní list Odvrácená strana sportovních vítězství (příloha 2), pracovní texty 1–4 pro jednotlivé expertní skupiny (příloha 3), tabulku s otázkami souvisejícími s novodobým otroctvím (příloha 4) do každé domovské skupiny

Cíle

Cíle:

 • Žáci vysvětlí pojem novodobé otroctví a uvedou, jak tento fenomén souvisí s migrací.
 • Žáci uvedou příčiny, důsledky a možná řešení novodobého otroctví.
 • Žáci sepíší zprávu/text související s tématem hodiny (sami si zvolí jeho formu a adresáta).

Popis, postup

EVOKACE

 • Vysvětlete žákům, že nejprve prozkoumáte téma, kterým se budete v hodině hlouběji zabývat. Společně přitom vytvoříte v prostoru pomyslnou síť pojmů (tzv. pojmovou mapu) tak, že se budete postupně napojovat jeden na druhého. Pokud aktivitu zkoušíte poprvé, nasimulujte postup nejdříve na jednodušším příkladu.
 • Jako ústřední pojem představte otroctví. Požádejte dobrovolníka, aby zastupoval tento pojem a to tak, že si stoupne doprostřed místnosti. Další se na něj může napojit tím, že vymyslí příbuzný pojem (např. bezpráví) a položí mu ruku na rameno. Jiného žáka může napadnout opačný pojem lidská práva a postaví se zády k bezpráví (fyzicky tak vyjádří vztah k předchozímu pojmu). Další se pomocí nesvobody může propojit jak s otroctvím, tak s bezprávím (chytí se obou) nebo jiným pojmem vytvoří další linii. Je dobré, když se žáci pokusí vyjádřit vztah mezi pojmy postojem, který zaujmou. Pokaždé, když se do sítě zapojuje další žák, požádejte ho, aby vyjadřovaný vztah k předchozímu pojmu popsal. Občas pro lepší orientaci zbývajících žáků zopakujte, kdo je kdo (jaké pojmy jsou ve hře). Pozn. Při vyšším počtu žáků je možné vytvořit dvě paralelní sítě, popř. slevit z nároku na zapojení všech. Současně je dobré středovému žáku nabídnout možnost vystřídání, pokud by sám chtěl přispět k vytváření sítě.
 • Po určité chvíli požádejte někoho z žáků, kteří se ještě nezapojili, zda by mohl zastupovat pojem novodobé a připojit se k pojmu otroctví do středu sítě. Ústřední pojem nyní zní novodobé otroctví. Obraťte se na žáky, zda mají potřebu síť v důsledku této změny nějak upravit (odpojit či připojit další pojmy). Nechte je změnu/y provést a zdůvodnit.
 • Jakmile je síť hotová, či vás již nenapadají další pojmy, nechte žáky zopakovat, jaké pojmy zastupují. Poté je vyzvěte, zda mohou vlastními slovy doplnit větu: „Novodobé otroctví je…“ Navržené odpovědi zapište na tabuli.   

 

EVOKACE 2. část (možno vynechat, nebo naopak nahradit pojmovou mapu)

 • Ukažte žákům obrázek (viz příloha 1) karikující logo plánovaného mistrovství světa ve fotbale 2022 v Kataru. Tuto informaci žákům nesdělujte, pouze je upozorněte, že jde o odkaz k reálné události ze současného světa, a nechte je volně popisovat, co vidí a co si myslí, že obrázek symbolizuje. Pro rozšíření nápadů můžete doplnit i druhý obrázek.
 • Poté si společně přečtěte úryvek Odvrácená strana sportovních vítězství (viz příloha 2) a nechte žáky ve dvojicích sdílet, jak příběh souvisí s pojmem novodobé otroctví.

 

UVĚDOMĚNÍ SI VÝZNAMU INFORMACÍ

 • Rozdělte žáky do skupin po 4 a požádejte je, ať se mezi sebou rozpočítají od jedné do čtyř a zapamatují si složení své domovské skupiny.
 • Poté vyzvěte žáky k vytvoření nových, tzv. expertních skupin, ve kterých se sejdou s těmi, kteří mají stejné číslo jako oni (skupina samých jedniček, dvojek atd.).
 • Jednotlivým expertním skupinám rozdejte texty 1–4 (vždy jeden podle odpovídajícího čísla skupiny; viz příloha 3) a dejte prostor pro jejich přečtení.
 • Nechte žáky, aby uvnitř expertních skupin sdíleli své postřehy, otázky či dojmy, které v nich text vyvolal. Ponechte čas na krátkou diskusi a shrnutí nejdůležitějších informací a faktů.
 • Následně požádejte žáky, aby se vrátili zpět do domovských skupin a sdíleli s ostatními, co se dozvěděli ze své části textu.
 • Poté mají žáci za úkol, aby jako tým složený z expertů na různé oblasti novodobého otroctví vyřešili následující otázky a odpovědi zapsali vlastními slovy do připravené tabulky (viz příloha 4).
 • Ověřte, zda žáci našli odpovědi na všechny otázky. Pokud máte dostatek času, sdílejte v celé třídě, jaké další otázky v žácích texty vzbudily a jaká vlastní řešení mohou nabídnout.

 

Alternativní postup:

 • Místo tabulky s otázkami, nechte žáky nejprve sdílet ve skupině, co se prostřednictvím textu dozvěděli. Následně jim zadejte úkol, aby jako výzkumný tým vymysleli sami určitý počet otázek, na které by rádi nalezli odpověď, aby ještě lépe ozřejmili problematiku novodobého otroctví. Otázky mohou směřovat do textu (či za text), který si právě přečetli.
 • Následně vyzvěte skupiny žáků, aby si vytvořené otázky vyměnili (např. po směru kruhu) a pokusili se na ně odpovědět. Otázky také můžete sepsat na tabuli, pomocí hlasování vybrat ty nejzajímavější a o těch následně diskutovat, či je ponechat k vyřešení do příští hodiny.

REFLEXE

 • Na závěr hodiny sdělte žákům, že nyní mají možnost reagovat pomocí vlastního textu na informace, které se dozvěděli. A to tak, že si mohou vybrat ROLI, tedy člověka nebo věc, z jehož/z jejíž perspektivy budou psát. Mohou si také vybrat ADRESÁTA, tedy ke komu budou text směřovat. Dále FORMÁT – zda raději napíšou dopis, inzerát, novinový článek, fejeton, žádost, stížnost, SMSku nebo třeba báseň. Poslední, co si mohou vybrat, je Téma, o kterém budou psát, tedy na co konkrétně chtějí z dané problematiky upozornit.
 • Pro snadnější orientaci se pokuste nejprve společně pojmenovat veškeré živé i neživé aktéry, kteří jsou nějak spojeni s problematikou novodobého otroctví (pro konkrétnější uchopení se můžete vrátit k textu Odvrácená strana sportovních vítězství). Pojmenování aktérů by mělo žákům pomoci ve výběru role i adresáta, z jejichž pozice budou psát text. Podobně proveďte brainstorming nad možnými formáty.
 • Poté požádejte žáky, ať si každý za sebe vybere roli, adresáta, formát a téma. Následně nechte několik žáků stručně představit jejich volbu.
 • Ponechte čas na tvorbu textu. Po uplynutí času požádejte dobrovolníky, zda chtějí text přečíst nahlas.
Ke stažení
Další metodické listy

FILM S PŘEDVÍDÁNÍM - KRAJINA V TÍSNI

Žáci pomocí upravené metody „film s předvídáním“ pracují s dokumentárním...

100 let českých zemí v pohybu

Žáci se zabývají problémem migrace v českých zemích v průběhu 100 let od vzniku...

Kam zmizela voda

Témata: voda, životní prostředí Zařazená průřezová téma: Výchova k myšlení v evropských...

Přehrada

Hlavní myšlenkou textu Přehrada je otázka vlastnictví vody a střet zájmů o využívání vody....

Nový svět

Nový svět je grafický román (obrazový komiks), jehož autorem je světově proslulý grafik, autor...

Růže z Afriky

Vybraný komiksový příběh z publikace Bohouš a Dáša na stopě hladu otevírá téma, jak...

Vačice

Akvitia metody filozofie pro děti....

Svět, který není

Aktivita u žáků rozvíjí argumentaci, schopnost dialogu se spolužáky a umění naslouchat ostatním....

Migrace v čase

Aktivita slouží ke získání povědomí o migraci, důvodech, jež lidi k migraci vedou, a jednotlivých...

Spravedlivý učitel

Aktivita u žáků rozvíjí argumentaci, schopnost dialogu se spolužáky a umění naslouchat ostatním....

Novodobé otroctví aneb kdo kope za mistrovství světa ve fotbale

Aktivita slouží k získání povědomí o souvislostech mezi migrací, vykořisťováním migrantů...

Migrace v čase

Aktivita k získání povědomí o miračních tocích a jejich proměnách v historii....

Práce s třídním kolektivem ve společném vzdělávání, sada 2

Druhá sada metodických listů pro práci se třídou obsahuje zajímavé aktivity, které mohou učitelé...

Práce s třídním kolektivem ve společném vzdělávání, sada 1

Tato sada metodických listů pro práci se třídou obsahuje zajímavé aktivity, které mohou učitelé...

(Ne)viditelná pomoc

Aktivita k získání povědomí o humanitárních krizích, jejich řešeních, cílech humanitární...

Jak se žije v Dimukače

Aktivita na pochopení podmínek života obyvatel ve slumech v rozvojových zemích....

Odpovědná turistika

Aktivita na pochopení dopadů turismu na život místních obyvatel a uvědomění si zásad odpovědné...

Proč je globální dimenze důležitá ve vzdělávání?

Krátka aktivita na pochopení významu globální dimenze ve vzdělávání....

Kdo je globálním občanem?

Krátká aktivita na uvědomení si globální dimenze....

I pomoc má svá pravidla

Aktivita pro pochopení principů rozvojové spolupráce....

Cesta k vodě

Aktivita k pochopení problému souvisejících s vodou a jejím nedostatkem....

Hon na pastevce

Aktivita na uvědomění si problému obživy v rozvojových zemích a...

Rozvoj = spokojený život?

Aktivita z oblasti globálního rozvojového vzdělávání věnovaná problematice rozvojových zemí....

Ženy odjinud

Jedním z nejlepších možných zdrojů pro práci s rozmanitostí jsou příběhy těch, kteří rozmanitost...

Vezmi si chlebíček

V této aktivitě se zaměříme na pochopení různosti vnímání a jednání pomocí tvorby příběhů....

Vánoce stokrát jinak

Jednotlivé ritualizované svátky a slavnosti nám mohou sloužit k zamyšlení nad rozdíly nejen...

Tohle není spravedlivé

Zde uvádíme jeden příklad, jak je možné využít metodický materiál www.czechkid.cz. V této...

Když se ztratí kouzelná hůlka

V pohádkách jde většinou o souboj dobra se zlem, a to ve dvou dimenzích. Ty mají vést jednak...

Co (z)může jedinec?

Aktivita vedoucí k zamyšlení studentů nad úlohou jedinců v boji za lidská práva...

Rozvoj v diamantovém impériu

Aktivita vedoucí studenty k zamyšlení nad povahou rozvoje....

Zasáhnout, či ne?

Aktivita vedoucí studenty k zamyšlení nad právem zasáhnout vně území svého státu....

Terorismus vs. lidská práva

Aktivita vedoucí studenty k tomu, aby se zamysleli nad souvislostí terorismu a ochranou lidských...

Válka nezná pravidla

Student vysvětlí propojenost lidských práv, humanitárního a mezinárodního trestního práva....

Stejná práva pro každého?

Student se seznámí s různými formami diskriminace a umí diskriminaci rozeznat....

Znáte svá práva?

Studenti se seznámí podrobněji se Všeobecnou deklarací lidských práv....

Začněme u sebe

Aktivita o zodpovědném osobním přístupu ke změně klimat...

Nelze přehlížet dnešní hrozby

Studenti se zamyslí nad dnešními hrozbami klimatické povahy ....

Války z tepla

Simulační hra o možném dopadu klimatických změn na rozvojové země...

Za vším hledej emise

Studenti prozkoumají vliv činnosti lidské společnosti na zvyšující se množství skleníkových...

Zvolte si budoucnost

Aktivita zaměřená na dva hlavní přístupy k roli státu v ekonomice...

Změníme pravidla hry?

Studenti se seznámí s fungováním základních pilířů tzv. nové ekonomiky....

Za každým rohem globalizace

Aktivita zaměřená na soudobé globalizační procesy...

Rychle, levně, virtuálně

Aktivita zaměřená na roli nových technologií v současné globální ekonomice....

Dobrá nebo špatná?

Aktivita zaměřená na definování pojmu globalizace a různé pohledy na globalizaci....

Dětský svět

Studenti uvedou souvislosti mezi životem dětí v různých zemích a naplňováním dětských práv....

Znáte svého spolužáka?

Žáci se dozvědí, jak se tvoří vietnamské jméno, co znamená. Naučí se správně vyslovovat...

Vietnamské Drápky

Tradiční vietnamská dětská hra na cvičení postřehu, zručnosti a rychlosti....

Co se stalo ve Vsetíně?

Díky aktivitě se studenti částečně vžijí do role novinářů, jejichž úkolem je na základě...

Univerzální hodnoty

Existují univerzální hodnoty, které platí pro všechny lidi? Máme právo tyto hodnoty šířit...

Bohoušovy džíny

Studenti na populárním produktu odhalí propojenost a závislosti ve světovém obchodě....

Světýlka

Účastníci prožijí krátký běh života coby anonymní světelné tečky, přičemž část z nich...

I vy jste v tom

Krátká aktivita na jejímž základě lze společně pokračovat v uvědomění si, jak těžké může...

Sociální exkluze (vyloučení) Romů

Evokace k tématu sociální exkluze (výroky, představy a rozšířené názory na situaci romské...

Ne-řádi

Cílem této aktivity je, aby si žáci uvědomili libovolnost, umělost, a tudíž relativnost každého...

Pohodlně se usaďte!

- Studenti porozumí nerovnému rozdělení bohatství ve světě. - Studenti zažijí pocit nerovnosti...

Globální vesnice

Studenti uvažují o světě jako celku a o tom, co v něm považují za problematické....

Chci, ale nemohu, protože nerozumím

Popisovaná aktivita je součástí semináře pro učitele a školské manažery všech typů a stupňů...

Multikulturní scrable

Zábavná aktivita vhodná jak pro děti, tak dospělé. ...

Komunitní vzdělávání

Cílem aktivity prezentace je seznámit účastníky/studenty s problematikou komunitního vzdělávání....

Konstruktivismus a Multikulturní společnost

Společně se dobrat vymezení obsahu pojmů Konstruktivismus (K) a Multikulturní společnost (MKS)...

Jiný kraj, jiný mrav

Účastníci si osvojí chápání pojmů etnocentrismus, kulturní relativismus na příkladě konkrétních...

Zrození fámy

Aktivita vhodná pro kteroukoliv věkovou skupinu (záleží na výběru obrázku podle tématu a vhodném...

Rozdílné vidění světa

Aktivita na uvědomění si rozdílnosti lidí, jejich pohledů na svět a toho, jak naše jednání...

Sítě krychle

Aktivita seznámí studenty s pojmem sítě krychle prostřednictvím metod a technik vycházejících...

Jak my vidíme ostatní, jak nás vidí ostatní

Tato aktivita je zaměřena na poznání kořenů kulturně podmíněného vnímání a vzniku stereotypů,...

Homosexualita

Aktivita na otevření diskuse o homosexualitě a homofobii....

Interkulturní setkání

V rámci simulace prožijí účastníci interkulturní setkání. Budou rozděleni do dvou skupin –...

Náš balón

Zábavná názorná pomůcka, která slouží k analýze problému (ve třídě, pracovním kolektivu,...

Abigail

Aktivita na procvičení komunikačních schopností (vyjednávání)....

Šikanování

Tato aktivita umožní žákům 2. stupně ZŠ otevřít diskusi o šikanování. Uvědomit si relativní...

Večírek

Aktivita zaměřená na otázku integrace svěřenců z ústavní výchovy do odlišného sociokulturního...

Neverbální komunikace

Na základě této aktivity si studenti mohou uvědomit důležité komponenty lidské komunikace ovlivňující...

Matematika a sníh

Aktivita má seznámit studenty se zajímavým případem vlivu prostředí na konkrétní dovednosti...

Vzdělávání terénních sociálních pracovníků

Lekce je určena pro stávající i potenciální zaměstnavatele terénních sociálních pracovníků...

Otevřená hranice

Aktivita na objasnění procesu, jak vznikají předsudky....

Země v časové konzervě

Aktivita zaměřená na úvahy studentů o nejznámějších aspektech historického a kulturního dědictví...

Obrazy v médiích

Aktivita zaměřující se na výskyt stereotypů a negativních obrazů v médiích.  ...

Kategorie bezpráví

Aktivita zaměřená na poznání a analýzu různých forem diskriminace. ...

Konflikt práv

Aktivita zabývající se konfliktem mezi právy jednotlivce a zájmem společnosti, řešení konfliktů. ...

Společný strom

Aktivita zaměřená na nenásilné seznamování se a poznávání společných charakteristik jednotlivých...

Je libo mongolocentrismus?

Aktivita zabývající se tématem evropocentrismu, rovnocennosti všech lidských kultur spojená s...

Občané druhé kategorie

Aktivita zabývající se vznikem veřejného mínění, vlivy působící na postavení jedince ve...

Identita má mnoho podob

Pohybová aktivita zabývající se tématem občanství, vztahů ve společnosti, identity. ...

Uprchlíci ze Zachrelu

Brainstorming a následná diskuse na téma uprchlictví, konflikt mezi sociokulturními skupinami....

Děti - uprchlíci

Aktivita zabývající se tématem dětských uprchlíků. ...

Cestující

Hraní rolí a diskuse na téma stereotypy. ...

Portréty

Výtvarná aktivita zabývající se stereotypní představy o různých typech lidí. ...

Uprchlíci

Aktivita zabývající se tématem uprchlíků....

Uspokojování potřeb

Aktivita zaměřená na vnímání a uvědomování si ostatních a sebe sama. Zaměřená popř. na...

Jsi...

Aktivita zaměřená především na vnímání ostatních členů skupiny, na rozvoj empatie a citlivosti,...

Tečkovaná

Aktivita zaměřená na kooperaci třídy (úkol řešitelný pouze spoluprací) a na význam neverbální...

Vidět věci rozdílně

Aktivita zaměřená na rozdílné vnímání, výklad a přisuzování významu určitým jevům jednotlivými...

Člověk ze sáčku

Tvořivá aktivita zaměřená na pochopení rozdílného vnímání...

Rituál těla u kmene Nacirema

Aktivita analyzující zvláštní magické praktiky severoamerického kmene. ...

Stačí řeč ke komunikaci?

Výtvarná aktivita zaměřená na verbální komunikaci. ...

Typické obyčejnosti

Aktivita na téma kultura a stereotypy. ...

Zulema

Aktivita zabývající se tématem kulturních hodnot, existencí...

Co mám rád

Aktivita zabývající se tématem osobních a kulturních hodnot....

Kulturní samozřejmosti

Aktivita zaměřená na seznámení se s kulturními prvky různých kulturních skupin.  ...

Obraz kultury

Výtvarná aktivita zaměřená na téma vlastní kultury a etnocentrismu. ...

Co vidíte?

Říká se, že dobrá fotografie vydá za tisíc slov.........

Pozdravy

Seznamovací aktivita, jak také může docházet ke střetu různých kultur. ...

Balónky

Hra, jejímž cílem je navození přátelské atmosféry ve skupině,...

Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři