Metodické listy

Růže z Afriky

Autor: Petra Skalická

Vybraný komiksový příběh z publikace Bohouš a Dáša na stopě hladu otevírá téma, jak je potravinová bezpečnost ovlivňována politickými a ekonomickými zásahy. Konkrétně se snaží na příkladu květinového průmyslu v rozvojových zemích upozornit na nešetrné využívání přírodních zdrojů zahraničními společnostmi a pracovní podmínky na plantážích. 

Témata: zemědělství (pěstování květin), voda, potravinová bezpečnost, lidská práva, světový obchod, životní prostředí, udržitelný rozvoj

Zařazená průřezová témata: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Environmentální výchova, Mediální výchova

Předmět: Zeměpis, Výchova k občanství, Český jazyk

Metody a formy práce: klíčová slova, brainstorming, práce s komiksovým příběhem, práce s audioreportáží, tvorba letáku

Čas

90 minut

Potřeby, pomůcky

Kopie komiksového příběhu z publikace Bohouš a Dáša na stopě hladu (příloha č. 1); počítač s připojením na internet; reproduktory; kopie článku Pěstování růží v Keni? Zamořené prostředí a zdravotní problémy (příloha č. 2); tabule nebo flipchart (příp. dataprojektor); papíry; fixy/pastelky.

Přílohy 1 a 2 jsou ke stažení zde na stranách 46 až 47.

Cíle

 • Žáci si propojí souvislosti mezi pěstováním květin a problematikou hladu ve světě.
 • Žáci z komiksových obrázků vyvozují informace a formulují domněnku týkající se závěru příběhu.
 • Žáci analyzují mediální sdělení týkající se pěstování růží a obchodu s nimi.
 • Žáci pojmenují aktéry, jejich zájmy a možnosti, jak lze ovlivňovat negativní dopady květinového průmyslu.
 • Žáci navrhnou leták, kterým by mohli oslovit veřejnost či vybranou cílovou skupinu.

Popis, postup

EVOKACE

 • Vyzvěte žáky, aby vytvořili skupiny po třech. Každý v trojici dostane lísteček s jedním z těchto slov a související otázkou:

RŮŽE – Co se Ti vybaví, když se řekne RŮŽE?

HLAD – Co může být důvodem, když má někdo HLAD?

AKTIVISTA – Kdo a proč bývá označován za AKTIVISTU?

Každý v trojici bude mít jiné z těchto slov. Bylo by dobré, kdyby žáci v této chvíli ještě nevěděli, jaká jiná slova mají jejich spolužáci. (Není to však podmínka, pro zjednodušení je i možné zadání napsat na tabuli nebo promítnout.)

 • Řekněte žákům, aby se individuálně zamysleli nad zadanou otázkou a zapsali si všechno, co je k tomu napadne.
 • Ať si ve skupině nejprve vzájemně představí otázky a svoje myšlenky k nim. Poté je nechte diskutovat nad otázkou: Jak spolu mohou slova růže, hlad a aktivista souviset?
 • Rozdejte žákům kopie komiksového příběhu z publikace Bohouš a Dáša na stopě hladu, případně ho zároveň promítněte. Dejte žákům chvíli na individuální přečtení příběhu.
 • Zeptejte se žáků:

Podobají se v něčem vaše nápady, o kterých jste předtím diskutovali, příběhu? Pokud ano, v čem?  

 • Ať si žáci projdou komiks ještě jednou a soustředí se na všechny detaily v každém poli:

Popište, co se v jednotlivých polích odehrává. Co autor komiksu oznamuje čtenářům, aniž by to komiksové postavy vyslovily? Co sdělují výrazy ve tvářích postav? Jakým způsobem jsou všechny tyto informace vyjádřeny? Jak rozumíte spojení „hladové růže“ nebo „krvavé květiny“?

 • Vyzvěte žáky, aby přemýšleli nad tím, co by mohlo být napsáno na letáku, který si Bohouš odnáší s sebou. Každý si může své nápady zapsat, nebo je společně sepište na tabuli.
 • Diskutujte se žáky nad následujícími otázkami (mohou diskutovat ve trojicích):

Kdo všechno může být zainteresovaný v obchodování s květinami? Jaké mohou být zájmy jednotlivých aktérů?

UVĚDOMĚNÍ SI VÝZNAMU INFORMACÍ

 • Přehrajte žákům záznam audioreportáže Jaromíra Marka Pěstování růží v Keni? Zamořené prostředí a zdravotní problémy, která trvá 4:40 min a byla vysílána na stanici ČRo Radiožurnál (http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/reportaze/_zprava/961950).  Na uvedené internetové adrese je zároveň celá reportáž v podobě textu, který je k lekci přiložen jako příloha č. 2.
 • Dejte žákům k dispozici kopie textu reportáže (příloha č. 2) a vyzvěte je, aby se zamysleli nad následujícími otázkami a odpověděli na ně:

Jaký je záměr sdělení reportáže?

Na jaké informace se autor ve své reportáži zaměřuje?

Jakým způsobem se snaží autor reportáže své posluchače zaujmout?

Jací aktéři jsou v reportáži zastoupeni nebo zmíněni? Jaké jsou jejich zájmy, názory či postoje?

Nejprve ať nad otázkami diskutují ve skupinách a posléze sdílejte odpovědi v celé třídě.

 • Zeptejte se žáků:

Co dalšího vás k tématu zajímá? Potřebujete se dozvědět ještě nějaké jiné informace, abyste k problematice pěstování růží mohli zaujmout vlastní postoj? (Žáci mohou případně takové informace zkusit dohledat.)

UVĚDOMĚNÍ SI VÝZNAMU INFORMACÍ - alternativa

 • Žákům rozdejte texty věnované tématu pěstování růží tak, aby se každý ve trojici seznámil s tématem z jiného úhlu pohledu. Někdo obdrží text, jehož autory jsou pracovníci jedné neziskové organizace (Voda pro růže, ne pro lidi), jiný žák bude mít článek psaný novinářem (Pravá cena kytice růží) a další dostane text prezentovaný z pohledu internetového obchodu s květinami (Čerstvě řezané růže z Keni a Prodej květin s označením Fairtrade v ČR).
 • Pro práci s texty využijte metody skládankového učení (podrobný popis najdete zde: http://www.respektneboli.eu/pedagogove/archiv-metod/skladankove-uceni). Nechte žáky vytvořit nové skupiny po třech až pěti členech (podle toho, jaký je celkový počet žáků) takovým způsobem, aby všichni v jedné skupině měli stejný text. Tyto skupiny označujte dále jako expertní a původní trojice nazývejte jako domovské. Vysvětlete žákům další postup:

REFLEXE

 • Zadejte žákům, aby na základě získaných poznatků navrhli ve skupinách leták zaměřený na problematiku pěstování květin. Než se žáci pustí do tvorby letáku, pobavte se společně, k jakému účelu letáky obecně slouží, čeho chtějí jejich tvůrci dosáhnout.

Jako vodítko pro vytvoření letáku můžete napsat na tabuli (či promítnout na plochu) následující body, které by žáci měli zvažovat:

 • Komu má být leták určen?
 • Co má sdělovat a s jakým cílem (čeho má dosáhnout)?
 • Stručně a srozumitelně vyjádřit podstatné informace.
 • Vizuálně atraktivní podoba.
 • Odkazy na informační zdroje či kontakty.

 

 • Uspořádejte ve třídě galerii z vytvořených letáků, kterou si následně žáci projdou.
 • Diskutujte všichni společně, co byste na jednotlivých letácích ocenili, co vás zaujalo a co byste doporučili vylepšit.

Poznámky, komentáře...

Lekce vyšla jako součást metodické příručky Bohouš a Dáša mění svět: Jak vyzrát na komiks?!

Další metodické listy

FILM S PŘEDVÍDÁNÍM - KRAJINA V TÍSNI

Žáci pomocí upravené metody „film s předvídáním“ pracují s dokumentárním...

100 let českých zemí v pohybu

Žáci se zabývají problémem migrace v českých zemích v průběhu 100 let od vzniku...

Kam zmizela voda

Témata: voda, životní prostředí Zařazená průřezová téma: Výchova k myšlení v evropských...

Přehrada

Hlavní myšlenkou textu Přehrada je otázka vlastnictví vody a střet zájmů o využívání vody....

Nový svět

Nový svět je grafický román (obrazový komiks), jehož autorem je světově proslulý grafik, autor...

Růže z Afriky

Vybraný komiksový příběh z publikace Bohouš a Dáša na stopě hladu otevírá téma, jak...

Vačice

Akvitia metody filozofie pro děti....

Svět, který není

Aktivita u žáků rozvíjí argumentaci, schopnost dialogu se spolužáky a umění naslouchat ostatním....

Migrace v čase

Aktivita slouží ke získání povědomí o migraci, důvodech, jež lidi k migraci vedou, a jednotlivých...

Spravedlivý učitel

Aktivita u žáků rozvíjí argumentaci, schopnost dialogu se spolužáky a umění naslouchat ostatním....

Novodobé otroctví aneb kdo kope za mistrovství světa ve fotbale

Aktivita slouží k získání povědomí o souvislostech mezi migrací, vykořisťováním migrantů...

Migrace v čase

Aktivita k získání povědomí o miračních tocích a jejich proměnách v historii....

Práce s třídním kolektivem ve společném vzdělávání, sada 2

Druhá sada metodických listů pro práci se třídou obsahuje zajímavé aktivity, které mohou učitelé...

Práce s třídním kolektivem ve společném vzdělávání, sada 1

Tato sada metodických listů pro práci se třídou obsahuje zajímavé aktivity, které mohou učitelé...

(Ne)viditelná pomoc

Aktivita k získání povědomí o humanitárních krizích, jejich řešeních, cílech humanitární...

Jak se žije v Dimukače

Aktivita na pochopení podmínek života obyvatel ve slumech v rozvojových zemích....

Odpovědná turistika

Aktivita na pochopení dopadů turismu na život místních obyvatel a uvědomění si zásad odpovědné...

Proč je globální dimenze důležitá ve vzdělávání?

Krátka aktivita na pochopení významu globální dimenze ve vzdělávání....

Kdo je globálním občanem?

Krátká aktivita na uvědomení si globální dimenze....

I pomoc má svá pravidla

Aktivita pro pochopení principů rozvojové spolupráce....

Cesta k vodě

Aktivita k pochopení problému souvisejících s vodou a jejím nedostatkem....

Hon na pastevce

Aktivita na uvědomění si problému obživy v rozvojových zemích a...

Rozvoj = spokojený život?

Aktivita z oblasti globálního rozvojového vzdělávání věnovaná problematice rozvojových zemí....

Ženy odjinud

Jedním z nejlepších možných zdrojů pro práci s rozmanitostí jsou příběhy těch, kteří rozmanitost...

Vezmi si chlebíček

V této aktivitě se zaměříme na pochopení různosti vnímání a jednání pomocí tvorby příběhů....

Vánoce stokrát jinak

Jednotlivé ritualizované svátky a slavnosti nám mohou sloužit k zamyšlení nad rozdíly nejen...

Tohle není spravedlivé

Zde uvádíme jeden příklad, jak je možné využít metodický materiál www.czechkid.cz. V této...

Když se ztratí kouzelná hůlka

V pohádkách jde většinou o souboj dobra se zlem, a to ve dvou dimenzích. Ty mají vést jednak...

Co (z)může jedinec?

Aktivita vedoucí k zamyšlení studentů nad úlohou jedinců v boji za lidská práva...

Rozvoj v diamantovém impériu

Aktivita vedoucí studenty k zamyšlení nad povahou rozvoje....

Zasáhnout, či ne?

Aktivita vedoucí studenty k zamyšlení nad právem zasáhnout vně území svého státu....

Terorismus vs. lidská práva

Aktivita vedoucí studenty k tomu, aby se zamysleli nad souvislostí terorismu a ochranou lidských...

Válka nezná pravidla

Student vysvětlí propojenost lidských práv, humanitárního a mezinárodního trestního práva....

Stejná práva pro každého?

Student se seznámí s různými formami diskriminace a umí diskriminaci rozeznat....

Znáte svá práva?

Studenti se seznámí podrobněji se Všeobecnou deklarací lidských práv....

Začněme u sebe

Aktivita o zodpovědném osobním přístupu ke změně klimat...

Nelze přehlížet dnešní hrozby

Studenti se zamyslí nad dnešními hrozbami klimatické povahy ....

Války z tepla

Simulační hra o možném dopadu klimatických změn na rozvojové země...

Za vším hledej emise

Studenti prozkoumají vliv činnosti lidské společnosti na zvyšující se množství skleníkových...

Zvolte si budoucnost

Aktivita zaměřená na dva hlavní přístupy k roli státu v ekonomice...

Změníme pravidla hry?

Studenti se seznámí s fungováním základních pilířů tzv. nové ekonomiky....

Za každým rohem globalizace

Aktivita zaměřená na soudobé globalizační procesy...

Rychle, levně, virtuálně

Aktivita zaměřená na roli nových technologií v současné globální ekonomice....

Dobrá nebo špatná?

Aktivita zaměřená na definování pojmu globalizace a různé pohledy na globalizaci....

Dětský svět

Studenti uvedou souvislosti mezi životem dětí v různých zemích a naplňováním dětských práv....

Znáte svého spolužáka?

Žáci se dozvědí, jak se tvoří vietnamské jméno, co znamená. Naučí se správně vyslovovat...

Vietnamské Drápky

Tradiční vietnamská dětská hra na cvičení postřehu, zručnosti a rychlosti....

Co se stalo ve Vsetíně?

Díky aktivitě se studenti částečně vžijí do role novinářů, jejichž úkolem je na základě...

Univerzální hodnoty

Existují univerzální hodnoty, které platí pro všechny lidi? Máme právo tyto hodnoty šířit...

Bohoušovy džíny

Studenti na populárním produktu odhalí propojenost a závislosti ve světovém obchodě....

Světýlka

Účastníci prožijí krátký běh života coby anonymní světelné tečky, přičemž část z nich...

I vy jste v tom

Krátká aktivita na jejímž základě lze společně pokračovat v uvědomění si, jak těžké může...

Sociální exkluze (vyloučení) Romů

Evokace k tématu sociální exkluze (výroky, představy a rozšířené názory na situaci romské...

Ne-řádi

Cílem této aktivity je, aby si žáci uvědomili libovolnost, umělost, a tudíž relativnost každého...

Pohodlně se usaďte!

- Studenti porozumí nerovnému rozdělení bohatství ve světě. - Studenti zažijí pocit nerovnosti...

Globální vesnice

Studenti uvažují o světě jako celku a o tom, co v něm považují za problematické....

Chci, ale nemohu, protože nerozumím

Popisovaná aktivita je součástí semináře pro učitele a školské manažery všech typů a stupňů...

Multikulturní scrable

Zábavná aktivita vhodná jak pro děti, tak dospělé. ...

Komunitní vzdělávání

Cílem aktivity prezentace je seznámit účastníky/studenty s problematikou komunitního vzdělávání....

Konstruktivismus a Multikulturní společnost

Společně se dobrat vymezení obsahu pojmů Konstruktivismus (K) a Multikulturní společnost (MKS)...

Jiný kraj, jiný mrav

Účastníci si osvojí chápání pojmů etnocentrismus, kulturní relativismus na příkladě konkrétních...

Zrození fámy

Aktivita vhodná pro kteroukoliv věkovou skupinu (záleží na výběru obrázku podle tématu a vhodném...

Rozdílné vidění světa

Aktivita na uvědomění si rozdílnosti lidí, jejich pohledů na svět a toho, jak naše jednání...

Sítě krychle

Aktivita seznámí studenty s pojmem sítě krychle prostřednictvím metod a technik vycházejících...

Jak my vidíme ostatní, jak nás vidí ostatní

Tato aktivita je zaměřena na poznání kořenů kulturně podmíněného vnímání a vzniku stereotypů,...

Homosexualita

Aktivita na otevření diskuse o homosexualitě a homofobii....

Interkulturní setkání

V rámci simulace prožijí účastníci interkulturní setkání. Budou rozděleni do dvou skupin –...

Náš balón

Zábavná názorná pomůcka, která slouží k analýze problému (ve třídě, pracovním kolektivu,...

Abigail

Aktivita na procvičení komunikačních schopností (vyjednávání)....

Šikanování

Tato aktivita umožní žákům 2. stupně ZŠ otevřít diskusi o šikanování. Uvědomit si relativní...

Večírek

Aktivita zaměřená na otázku integrace svěřenců z ústavní výchovy do odlišného sociokulturního...

Neverbální komunikace

Na základě této aktivity si studenti mohou uvědomit důležité komponenty lidské komunikace ovlivňující...

Matematika a sníh

Aktivita má seznámit studenty se zajímavým případem vlivu prostředí na konkrétní dovednosti...

Vzdělávání terénních sociálních pracovníků

Lekce je určena pro stávající i potenciální zaměstnavatele terénních sociálních pracovníků...

Otevřená hranice

Aktivita na objasnění procesu, jak vznikají předsudky....

Země v časové konzervě

Aktivita zaměřená na úvahy studentů o nejznámějších aspektech historického a kulturního dědictví...

Obrazy v médiích

Aktivita zaměřující se na výskyt stereotypů a negativních obrazů v médiích.  ...

Kategorie bezpráví

Aktivita zaměřená na poznání a analýzu různých forem diskriminace. ...

Konflikt práv

Aktivita zabývající se konfliktem mezi právy jednotlivce a zájmem společnosti, řešení konfliktů. ...

Společný strom

Aktivita zaměřená na nenásilné seznamování se a poznávání společných charakteristik jednotlivých...

Je libo mongolocentrismus?

Aktivita zabývající se tématem evropocentrismu, rovnocennosti všech lidských kultur spojená s...

Občané druhé kategorie

Aktivita zabývající se vznikem veřejného mínění, vlivy působící na postavení jedince ve...

Identita má mnoho podob

Pohybová aktivita zabývající se tématem občanství, vztahů ve společnosti, identity. ...

Uprchlíci ze Zachrelu

Brainstorming a následná diskuse na téma uprchlictví, konflikt mezi sociokulturními skupinami....

Děti - uprchlíci

Aktivita zabývající se tématem dětských uprchlíků. ...

Cestující

Hraní rolí a diskuse na téma stereotypy. ...

Portréty

Výtvarná aktivita zabývající se stereotypní představy o různých typech lidí. ...

Uprchlíci

Aktivita zabývající se tématem uprchlíků....

Uspokojování potřeb

Aktivita zaměřená na vnímání a uvědomování si ostatních a sebe sama. Zaměřená popř. na...

Jsi...

Aktivita zaměřená především na vnímání ostatních členů skupiny, na rozvoj empatie a citlivosti,...

Tečkovaná

Aktivita zaměřená na kooperaci třídy (úkol řešitelný pouze spoluprací) a na význam neverbální...

Vidět věci rozdílně

Aktivita zaměřená na rozdílné vnímání, výklad a přisuzování významu určitým jevům jednotlivými...

Člověk ze sáčku

Tvořivá aktivita zaměřená na pochopení rozdílného vnímání...

Rituál těla u kmene Nacirema

Aktivita analyzující zvláštní magické praktiky severoamerického kmene. ...

Stačí řeč ke komunikaci?

Výtvarná aktivita zaměřená na verbální komunikaci. ...

Typické obyčejnosti

Aktivita na téma kultura a stereotypy. ...

Zulema

Aktivita zabývající se tématem kulturních hodnot, existencí...

Co mám rád

Aktivita zabývající se tématem osobních a kulturních hodnot....

Kulturní samozřejmosti

Aktivita zaměřená na seznámení se s kulturními prvky různých kulturních skupin.  ...

Obraz kultury

Výtvarná aktivita zaměřená na téma vlastní kultury a etnocentrismu. ...

Co vidíte?

Říká se, že dobrá fotografie vydá za tisíc slov.........

Pozdravy

Seznamovací aktivita, jak také může docházet ke střetu různých kultur. ...

Balónky

Hra, jejímž cílem je navození přátelské atmosféry ve skupině,...

Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři