Metodické listy

Nový svět

Autor: Nina Rutová

Nový svět je grafický román (obrazový komiks), jehož autorem je světově proslulý grafik, autor animovaných filmů a obrazových knih Shaun Tan. V knize, která získala kromě jiných ocenění také Cenu Astrid Lindgrenové, vypráví bez jediného slova příběh člověka hledajícího nový domov pro svou rodinu. Odlišnost nové země a strasti, které jinakost přináší, se časem mění. Důležité je potkat přátelské lidi – díky jejich pomoci se hrdina v novém světě zabydlí.

Obrazová nadsázka umožňuje přenos příběhu do kteréhokoliv času a místa, vedlejší příběhové linie zachycují další postavy, které z rozmanitých důvodů také opustily svůj domov a vydaly se do neznáma. „…zjistil jsem, kolik toho obdivuji, kolik toho sdílím, a jak moc bych si přál, aby někdo vysvětlil „mým“ lidem, jaké to je být přesídlencem, odchodlíkem, znovučlověkem bez toho zamatlaného slova ‚emigrant´,“ napsal k Tanově knize spisovatel Petr Sís.

Poznámka: Kniha je zvláště vhodná pro ty žáky, kterým dělá potíže četba psaných textů. 

Témata: emigrace, jinakost, přátelství, strach z neznáma

Zařazená průřezová téma: Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Předmět: Český jazyk a literatura, Výchova k občanství

Čas

45 minut

Potřeby, pomůcky

obrázky z knihy Nový svět: titulní strana knihy – muž s kufrem a zvláštní zvíře (příloha 1), obrázek města s podivnými stíny chapadel, otec odjel, matka s dcerou se vracejí z nádraží (příloha 2), obrázek Nové země s mrakodrapy, na němž mají věci a zvířata jiné rozměry, než na jaké jsme zvyklí + situace při vyloďování, fronta mnoha lidí se zavazadly (příloha 3), 3 obrázky s přijímacími procedurami: 1. lékařská prohlídka – olepování lístky; 2. série otcových nechápajících či nešťastných gest; 3. psaní na stroji a vydání dokladu s razítkem (příloha 4), otec ukazuje člověku se zvláštní pokrývkou hlavy a zvláštním zvířetem na zádech, co hledá: pokoj s oknem a postelí (příloha 5); kniha – Shaun Tan. Nový svět, Praha: Labyrint 2012, ISBN 978-80-86803-21-0

Přílohy 1 až 5 jsou ke stažení zde na stranách 51 až 58.

Při větším počtu žáků je ideální promítat ukázky z knihy na plátno (interaktivní tabuli), videoprojekce dostupná z https://www.youtube.com/watch?v=1nJKse-UCFM

Cíle

Cíle pro žáky:

 • Používají čtenářské strategie – vyjasňování, vytváření představ, hledání souvislostí, předvídání, (kladení otázek).
 • Promítají do volného psaní své zkušenosti či znalosti k tématu migrace.
 • Oceňují písemné práce svých spolužáků.

 

Cíle pro učitele českého jazyka:

 • Představí žákům grafický román Nový svět.
 • Motivuje žáky k četbě – zvláště ty žáky, kteří čtou neradi.

 

Cíl pro učitele výchovy k občanství:

 • Použije knihu Nový svět pro evokaci k tématu migrace.
 • Vychovává žáky ke globálnímu občanství. 

Popis, postup

EVOKACE

 • Řekněte žákům, že jedním z cílů této hodiny je představit jim grafický román, v němž se vypráví příběh beze slov.
 • Ukažte žákům obálku knihy Nový svět (příloha 1) a požádejte je, aby předvídali, o čem asi kniha bude a své předpovědi opírali o grafické zpracování, ilustraci na titulní straně a název Nový svět.
 • Připravte žáky na to, že jim ukážete několik ilustrací – situací, do nichž se hrdina z obálky dostává.

UVĚDOMĚNÍ SI VÝZNAMU INFORMACÍ

 • Místo, ze kterého hrdina odešel (příloha 2)

Komentář učitele: Vidíte město a situaci, kdy se matka s dcerou vracejí z nádraží. Doprovodily otce, který se vydal hledat jiné místo k životu.

Otázky:

Jakými slovy (přívlastky) bys vyjádřil/a atmosféru tohoto obrazu?

Čím vším mohou být stíny nad městem (chapadla) ve tvých představách? – Co všechno jimi autor ve tvých představách vyjadřuje?

Jaké důvody mohou vést otce k odchodu z domova / ze země?

 • Nová země (příloha 3)

Komentář učitele: Otec se po dlouhé plavbě dostává do nové země.

Otázky:

Jak na tebe působí nová země? – Přátelsky, nebo nepřátelsky? Bezpečně, nebo nebezpečně?

Čím bys svůj pocit mohl/a doložit?

Z čeho mohou mít lidé ve frontě obavy?

Žáci myslí nahlas – zdůvodňují svůj názor.

Názory sdílejí nejprve ve dvojici, pak teprve v celé skupině.

 • Přijímací procedury (příloha 4)

Otázky:

Co se děje na těchto ilustracích?

Jaké jsou asi v této chvíli pocity otce?

Co asi bude ve stostránkovém grafickém románu následovat?

S jakými potížemi se asi bude otec potýkat a proč?

Zažije otec také nějaké radosti? – Jaké?

Žáci myslí nahlas – zdůvodňují svůj názor. Zvažte, zda budou své myšlenky sdílet nejprve ve dvojici, nebo rovnou v celé skupině.

Varianta:

Promítejte obrázky a požádejte žáky, aby k nim tvořili co nejvíce otázek.

Otázky mohou zůstat bez odpovědí nebo na ně může kdokoliv z žáků odpovídat.

 • Hledání střechy nad hlavou (příloha 5)

Tyto obrázky nekomentujte, jen zadejte písemný úkol.

 

REFLEXE

 • Zadejte žákům, aby šest minut volně psali, jak asi bude příběh pokračovat, a pokusili se svou verzi pokračování zdůvodnit.

 

Pravidla volného psaní

1. Piš po celou stanovenou dobu vše, co tě k tématu napadá.

2. Piš souvislý text, nejen jednotlivá hesla nebo body.

3. Nevracej se k napsanému, neopravuj, nevylepšuj, co jsi napsal/a.

4. Pokračuj v psaní, i když tě nic nenapadá, zapisuj i pomocné věty („Teď mne nic nenapadá...“), ale snaž se vrátit k tématu.

5. Nenech se ve svých nápadech brzdit pravopisem.

 • Vyzvěte žáky, aby si vzájemně své texty přečetli ve dvojicích nahlas a vzájemně ocenili, co se jim na volném psaní spolužáka líbí, na závěr vyzvěte dobrovolníky, aby své volné psaní přečetli všem, případně mohou spolužáci něčí text doporučit.
 • Na závěr hodiny nabídněte knihu k zapůjčení tomu, koho zaujala. Můžete také zadat přípravu referátu o knize.

 

Otázky k tvorbě referátu

Odpovědi by měl žák zdůvodnit – doložit ilustracemi z knihy.

HODNOCENÍ KNIHY

Co se mi na knize líbí? – V čem spočívá největší síla (účinek) knihy?

Co se mi na knize nelíbí?

Jak se mi kniha četla? Nač jsem při četbě myslel/a?

Jak kniha začíná?

Jak kniha končí?

 

Zajímalo mě, jak to dopadne? Proč?

Která místa jsou zvlášť působivá? V jakém smyslu?

Jak docílil autor toho, že jsem během četby neztratil/a zájem o knihu?

Opakuje autor některé situace, obrazy? – Jaký vliv to má na mě – čtenáře?

Jaké otázky mě nad knihou napadají?

 

Co jsem se naučil/a z toho, jak postavy v této knize jednají a jak myslí?

Chovaly se postavy věrohodně? Proč ano, proč ne?

 

Co řekl autor touto knihou o životě?

Co z toho má smysl právě pro mě?

Jaké nové názory mám teď, když jsem knihu přečetl/a? Co nového nyní vím?

V jakém smyslu je ze mě po přečtení této knihy lepší čtenář?

Poznámky, komentáře...

Lekce vyšla jako součást metodické příručky Bohouš a Dáša mění svět: Jak vyzrát na komiks?!

Fanoušci knihy Nový svět (The Arrival, 2006) jednotlivé obrazy digitálně rozpohybovali a své výtvory poté zveřejnili na YouTube, dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=1nJKse-UCFM. Knihu lze doporučit také jako zdroj pro metodu FILOZOFIE PRO DĚTI.

 

Další metodické listy

FILM S PŘEDVÍDÁNÍM - KRAJINA V TÍSNI

Žáci pomocí upravené metody „film s předvídáním“ pracují s dokumentárním...

100 let českých zemí v pohybu

Žáci se zabývají problémem migrace v českých zemích v průběhu 100 let od vzniku...

Kam zmizela voda

Témata: voda, životní prostředí Zařazená průřezová téma: Výchova k myšlení v evropských...

Přehrada

Hlavní myšlenkou textu Přehrada je otázka vlastnictví vody a střet zájmů o využívání vody....

Nový svět

Nový svět je grafický román (obrazový komiks), jehož autorem je světově proslulý grafik, autor...

Růže z Afriky

Vybraný komiksový příběh z publikace Bohouš a Dáša na stopě hladu otevírá téma, jak...

Vačice

Akvitia metody filozofie pro děti....

Svět, který není

Aktivita u žáků rozvíjí argumentaci, schopnost dialogu se spolužáky a umění naslouchat ostatním....

Migrace v čase

Aktivita slouží ke získání povědomí o migraci, důvodech, jež lidi k migraci vedou, a jednotlivých...

Spravedlivý učitel

Aktivita u žáků rozvíjí argumentaci, schopnost dialogu se spolužáky a umění naslouchat ostatním....

Novodobé otroctví aneb kdo kope za mistrovství světa ve fotbale

Aktivita slouží k získání povědomí o souvislostech mezi migrací, vykořisťováním migrantů...

Migrace v čase

Aktivita k získání povědomí o miračních tocích a jejich proměnách v historii....

Práce s třídním kolektivem ve společném vzdělávání, sada 2

Druhá sada metodických listů pro práci se třídou obsahuje zajímavé aktivity, které mohou učitelé...

Práce s třídním kolektivem ve společném vzdělávání, sada 1

Tato sada metodických listů pro práci se třídou obsahuje zajímavé aktivity, které mohou učitelé...

(Ne)viditelná pomoc

Aktivita k získání povědomí o humanitárních krizích, jejich řešeních, cílech humanitární...

Jak se žije v Dimukače

Aktivita na pochopení podmínek života obyvatel ve slumech v rozvojových zemích....

Odpovědná turistika

Aktivita na pochopení dopadů turismu na život místních obyvatel a uvědomění si zásad odpovědné...

Proč je globální dimenze důležitá ve vzdělávání?

Krátka aktivita na pochopení významu globální dimenze ve vzdělávání....

Kdo je globálním občanem?

Krátká aktivita na uvědomení si globální dimenze....

I pomoc má svá pravidla

Aktivita pro pochopení principů rozvojové spolupráce....

Cesta k vodě

Aktivita k pochopení problému souvisejících s vodou a jejím nedostatkem....

Hon na pastevce

Aktivita na uvědomění si problému obživy v rozvojových zemích a...

Rozvoj = spokojený život?

Aktivita z oblasti globálního rozvojového vzdělávání věnovaná problematice rozvojových zemí....

Ženy odjinud

Jedním z nejlepších možných zdrojů pro práci s rozmanitostí jsou příběhy těch, kteří rozmanitost...

Vezmi si chlebíček

V této aktivitě se zaměříme na pochopení různosti vnímání a jednání pomocí tvorby příběhů....

Vánoce stokrát jinak

Jednotlivé ritualizované svátky a slavnosti nám mohou sloužit k zamyšlení nad rozdíly nejen...

Tohle není spravedlivé

Zde uvádíme jeden příklad, jak je možné využít metodický materiál www.czechkid.cz. V této...

Když se ztratí kouzelná hůlka

V pohádkách jde většinou o souboj dobra se zlem, a to ve dvou dimenzích. Ty mají vést jednak...

Co (z)může jedinec?

Aktivita vedoucí k zamyšlení studentů nad úlohou jedinců v boji za lidská práva...

Rozvoj v diamantovém impériu

Aktivita vedoucí studenty k zamyšlení nad povahou rozvoje....

Zasáhnout, či ne?

Aktivita vedoucí studenty k zamyšlení nad právem zasáhnout vně území svého státu....

Terorismus vs. lidská práva

Aktivita vedoucí studenty k tomu, aby se zamysleli nad souvislostí terorismu a ochranou lidských...

Válka nezná pravidla

Student vysvětlí propojenost lidských práv, humanitárního a mezinárodního trestního práva....

Stejná práva pro každého?

Student se seznámí s různými formami diskriminace a umí diskriminaci rozeznat....

Znáte svá práva?

Studenti se seznámí podrobněji se Všeobecnou deklarací lidských práv....

Začněme u sebe

Aktivita o zodpovědném osobním přístupu ke změně klimat...

Nelze přehlížet dnešní hrozby

Studenti se zamyslí nad dnešními hrozbami klimatické povahy ....

Války z tepla

Simulační hra o možném dopadu klimatických změn na rozvojové země...

Za vším hledej emise

Studenti prozkoumají vliv činnosti lidské společnosti na zvyšující se množství skleníkových...

Zvolte si budoucnost

Aktivita zaměřená na dva hlavní přístupy k roli státu v ekonomice...

Změníme pravidla hry?

Studenti se seznámí s fungováním základních pilířů tzv. nové ekonomiky....

Za každým rohem globalizace

Aktivita zaměřená na soudobé globalizační procesy...

Rychle, levně, virtuálně

Aktivita zaměřená na roli nových technologií v současné globální ekonomice....

Dobrá nebo špatná?

Aktivita zaměřená na definování pojmu globalizace a různé pohledy na globalizaci....

Dětský svět

Studenti uvedou souvislosti mezi životem dětí v různých zemích a naplňováním dětských práv....

Znáte svého spolužáka?

Žáci se dozvědí, jak se tvoří vietnamské jméno, co znamená. Naučí se správně vyslovovat...

Vietnamské Drápky

Tradiční vietnamská dětská hra na cvičení postřehu, zručnosti a rychlosti....

Co se stalo ve Vsetíně?

Díky aktivitě se studenti částečně vžijí do role novinářů, jejichž úkolem je na základě...

Univerzální hodnoty

Existují univerzální hodnoty, které platí pro všechny lidi? Máme právo tyto hodnoty šířit...

Bohoušovy džíny

Studenti na populárním produktu odhalí propojenost a závislosti ve světovém obchodě....

Světýlka

Účastníci prožijí krátký běh života coby anonymní světelné tečky, přičemž část z nich...

I vy jste v tom

Krátká aktivita na jejímž základě lze společně pokračovat v uvědomění si, jak těžké může...

Sociální exkluze (vyloučení) Romů

Evokace k tématu sociální exkluze (výroky, představy a rozšířené názory na situaci romské...

Ne-řádi

Cílem této aktivity je, aby si žáci uvědomili libovolnost, umělost, a tudíž relativnost každého...

Pohodlně se usaďte!

- Studenti porozumí nerovnému rozdělení bohatství ve světě. - Studenti zažijí pocit nerovnosti...

Globální vesnice

Studenti uvažují o světě jako celku a o tom, co v něm považují za problematické....

Chci, ale nemohu, protože nerozumím

Popisovaná aktivita je součástí semináře pro učitele a školské manažery všech typů a stupňů...

Multikulturní scrable

Zábavná aktivita vhodná jak pro děti, tak dospělé. ...

Komunitní vzdělávání

Cílem aktivity prezentace je seznámit účastníky/studenty s problematikou komunitního vzdělávání....

Konstruktivismus a Multikulturní společnost

Společně se dobrat vymezení obsahu pojmů Konstruktivismus (K) a Multikulturní společnost (MKS)...

Jiný kraj, jiný mrav

Účastníci si osvojí chápání pojmů etnocentrismus, kulturní relativismus na příkladě konkrétních...

Zrození fámy

Aktivita vhodná pro kteroukoliv věkovou skupinu (záleží na výběru obrázku podle tématu a vhodném...

Rozdílné vidění světa

Aktivita na uvědomění si rozdílnosti lidí, jejich pohledů na svět a toho, jak naše jednání...

Sítě krychle

Aktivita seznámí studenty s pojmem sítě krychle prostřednictvím metod a technik vycházejících...

Jak my vidíme ostatní, jak nás vidí ostatní

Tato aktivita je zaměřena na poznání kořenů kulturně podmíněného vnímání a vzniku stereotypů,...

Homosexualita

Aktivita na otevření diskuse o homosexualitě a homofobii....

Interkulturní setkání

V rámci simulace prožijí účastníci interkulturní setkání. Budou rozděleni do dvou skupin –...

Náš balón

Zábavná názorná pomůcka, která slouží k analýze problému (ve třídě, pracovním kolektivu,...

Abigail

Aktivita na procvičení komunikačních schopností (vyjednávání)....

Šikanování

Tato aktivita umožní žákům 2. stupně ZŠ otevřít diskusi o šikanování. Uvědomit si relativní...

Večírek

Aktivita zaměřená na otázku integrace svěřenců z ústavní výchovy do odlišného sociokulturního...

Neverbální komunikace

Na základě této aktivity si studenti mohou uvědomit důležité komponenty lidské komunikace ovlivňující...

Matematika a sníh

Aktivita má seznámit studenty se zajímavým případem vlivu prostředí na konkrétní dovednosti...

Vzdělávání terénních sociálních pracovníků

Lekce je určena pro stávající i potenciální zaměstnavatele terénních sociálních pracovníků...

Otevřená hranice

Aktivita na objasnění procesu, jak vznikají předsudky....

Země v časové konzervě

Aktivita zaměřená na úvahy studentů o nejznámějších aspektech historického a kulturního dědictví...

Obrazy v médiích

Aktivita zaměřující se na výskyt stereotypů a negativních obrazů v médiích.  ...

Kategorie bezpráví

Aktivita zaměřená na poznání a analýzu různých forem diskriminace. ...

Konflikt práv

Aktivita zabývající se konfliktem mezi právy jednotlivce a zájmem společnosti, řešení konfliktů. ...

Společný strom

Aktivita zaměřená na nenásilné seznamování se a poznávání společných charakteristik jednotlivých...

Je libo mongolocentrismus?

Aktivita zabývající se tématem evropocentrismu, rovnocennosti všech lidských kultur spojená s...

Občané druhé kategorie

Aktivita zabývající se vznikem veřejného mínění, vlivy působící na postavení jedince ve...

Identita má mnoho podob

Pohybová aktivita zabývající se tématem občanství, vztahů ve společnosti, identity. ...

Uprchlíci ze Zachrelu

Brainstorming a následná diskuse na téma uprchlictví, konflikt mezi sociokulturními skupinami....

Děti - uprchlíci

Aktivita zabývající se tématem dětských uprchlíků. ...

Cestující

Hraní rolí a diskuse na téma stereotypy. ...

Portréty

Výtvarná aktivita zabývající se stereotypní představy o různých typech lidí. ...

Uprchlíci

Aktivita zabývající se tématem uprchlíků....

Uspokojování potřeb

Aktivita zaměřená na vnímání a uvědomování si ostatních a sebe sama. Zaměřená popř. na...

Jsi...

Aktivita zaměřená především na vnímání ostatních členů skupiny, na rozvoj empatie a citlivosti,...

Tečkovaná

Aktivita zaměřená na kooperaci třídy (úkol řešitelný pouze spoluprací) a na význam neverbální...

Vidět věci rozdílně

Aktivita zaměřená na rozdílné vnímání, výklad a přisuzování významu určitým jevům jednotlivými...

Člověk ze sáčku

Tvořivá aktivita zaměřená na pochopení rozdílného vnímání...

Rituál těla u kmene Nacirema

Aktivita analyzující zvláštní magické praktiky severoamerického kmene. ...

Stačí řeč ke komunikaci?

Výtvarná aktivita zaměřená na verbální komunikaci. ...

Typické obyčejnosti

Aktivita na téma kultura a stereotypy. ...

Zulema

Aktivita zabývající se tématem kulturních hodnot, existencí...

Co mám rád

Aktivita zabývající se tématem osobních a kulturních hodnot....

Kulturní samozřejmosti

Aktivita zaměřená na seznámení se s kulturními prvky různých kulturních skupin.  ...

Obraz kultury

Výtvarná aktivita zaměřená na téma vlastní kultury a etnocentrismu. ...

Co vidíte?

Říká se, že dobrá fotografie vydá za tisíc slov.........

Pozdravy

Seznamovací aktivita, jak také může docházet ke střetu různých kultur. ...

Balónky

Hra, jejímž cílem je navození přátelské atmosféry ve skupině,...

Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři