Metodické listy

Interkulturní setkání

Autor: Ema Hrešanová

V rámci simulace prožijí účastníci interkulturní setkání. Budou rozděleni do dvou skupin – 1. “domorodí” Flérové a 2. cestovatelé. Cílem je zjistit, jak může probíhat první kontakt s jinou kulturou. 

Čas

45 min

Velikost skupiny

8 a více

Potřeby, pomůcky

Fotoaparát (i nefunkční) , pastelky, PET lahve nebo sklenice, papíry, nůžky, nálepky, vyrobená mapa podle prostředí ,v kterém se hra odehrává; obrázky keramiky; jakékoliv jiné zbytečnosti dle fantazie atd.

Cíle

Účastníci “prožijí” interkulturní setkání, které může probíhat různými způsoby. Cílem je zjistit, jak je možné navázat kontakt s jinou kulturou a jaké důsledky či úskalí ten který způsob má. Mimo jiné, hra rozvíjí kreativitu a týmovou spolupráci.

Popis, postup

1) Evokace:
Studenti si vybaví jednu konkrétní situaci, v které vystupovali jako turisti (kdy a kde to bylo, co v této situaci dělali, co si mysleli o místních lidech, jaký byl jejich kontakt s nimi atd.)

2) rozdělení do skupin – studenti se sami rozdělí do skupin podle toho, kdy vybranou turistickou zkušenost prožili;

1. skupina – nejčerstvější turistická zkušenost,
2. skupina – nejstarší turistická zkušenost

3) skupiny se v oddělených prostorech seznámí se svými charakteristikami a pečlivě je prostudují.

4) skupiny obdrží instrukce (v příloze) a mají cca 10 minut na splnění zadaných úkolů

5) Cestovatelé přicházejí do země Fléria – setkání obou skupin (15 minut, dle potřeby)

6) reflexe ve skupině – jak se při kontaktu cítili? Jak kontakt proběhl? Co si mysleli o druhé skupině?

7) skupiny prezentují, k jakým závěrům došly

8) diskuze nad aktivitou:
- Dokážou si představit, že by tento kontakt mohl probíhat i jiným způsobem? Jak?
- Mohou nějak tuto zkušensot srovnat s vlastní turistickou zkušeností?

Charakteristiky skupin:

Domorodci:
Jste Flérové ze země Floria. Vaše země je rozlehlá a oplývá neskutečně krásnou a rozmanitou přírodou. Vaše vesnice je z jedné strany chráněna vysokými horami a z druhé hustým lesem, v kterých rostou vzácné orchideje se silně pronikavou vůní. V okolí se vyskytuje zvláštní jílcovitá půda, kterou používáte k výrobě keramiky.

V širokém okolí jste známí jako zruční výrobci flakónků, které prodáváte. Vaše flakónky jsou považovány za cenné zboží. Pro Vás však nejsou jen zdrojem obživy. Určitý druh flakónků, který byste ale za žádnou cenu neprodali, má pro Vás symbolický význam.

Každoročně pořádáte proslulou “flakónkovou slavnost”, na které nejkrásnější výrobky právě tohoto druhu předvádáte ostatním. Ten, kdo vyrobil nejkrásnější flakónek, se stává “králem” ceremonie. O tom, který výrobek je nejkrásnější, rozhoduje stařešina (nejstarší z Vás).
Tento flakónek je během ceremonie “posvěcen”. Symbolizuje Vaše společenství – spojení generace současné i minulé, kontinuitu Vašeho lidu. Věříte, že během ceremonie, se do tohoto vybraného flakónku přesídlí duchové Vašich předků, kteří Vás budou po celý následující rok ochraňovat.
Ceremonie je posvátným okamžikem. Jakékoliv závažné narušení této vzácné chvíle by mohlo “rozzlobit” duchy Vašich předků, kteří by si ho mohli vykládat jako neúctu z Vaší strany. Pravděpodobně by následoval rok plný neúrody a přírodních katastrof, o flakónky určené na vývoz by nebyl zájem. Nic by se Vám nedařilo.

Ostatně tuto situace jste už zažili, pamatujete? Přesně před 15 lety se stal králem ceremonie zručný Flérka Flériah, který rozhodl uspořádat slavnost i přes fakt, že se blížila bouřka. Hromy, ale zvláště pak blesky, osvětlující nejposvátnější místo s flakónkem, duchy předků rozlítily tak, že jste měli co dělat, abyste přežili pohromy, které stihly Váš lid následující rok. (Byl to ten rok, kdy přišly ty hrozné povodně. Voda vyplavila veškerou kvalitní hlínu, z které vyrábíte flakónky. V zimě jste málem umrzli kvůli extrémně nízkým teplotám..!).
Vemte si z toho ponaučení a snažte se zabránit jakémukoliv nestoudnému narušení flakónkové slavnosti, zejména pak bleskům!

Cestovatelé:
Chystáte se na cestu do daleké exotické země Fléria. Tato oblast Vás již dlouhou dobu zajímá, takže jste velmi rádi, že Vám mediální společnost OrchiCom poskytla finanční podporu a umožnila Vám tuto cestu realizovat. Na oplátku po Vás tato společnost požaduje co nejvíce fotografického materiálu, který dopodrobna Vaši cestu dokumentuje.

Z různých zdrojů víte, že Fléria je vcelku rozlehlá země s neskutečně krásnou a rozmanitou přírodou. Husté lesy se střídají s poměrně rozsáhlými planinami, které jsou lemované vysokými horami. Flóra i fauna jsou tam pestré jako nikde na světě. Velmi známé jsou vzácné orchideje se silně pronikavou vůní. Oblast je zajímavá i pro geology. V určitých oblastech této země se vyskytuje zvláštní jílcovitá půda, kterou využívají místní lidé k výrobě keramiky.
Místní lidé Vás ostatně také velmi zajímají, i když – či možná právě protože o nich není známo příliš. Jediné, co jste zatím zjistili, je, že v této oblasti sídlí národ Flérů. Flérové jsou poměrně malé etnikum známé svým hrnčířským uměním.
Jak asi vypadají?
Jste plní enthusiasmu a očekávání z dobrodružství, která na cestě zažijete…Instrukce:
A. Domorodci
1. Slavní řemeslníci, vyrobte si flakónky.
2. Připravte si průběh flakónkové slavnosti
3. Jako známí výrobci flakónků jste zvyklí, že k Vám sem tam nějaký ten cizinec pro flakónky “zabloudí”. Jak obvykle vítáte cizince? (shodněte se na tomto aktu ve skupině).

B.Cestovatelé
1. Chystáte se na dalekou cestu – připravte si vše potřebné; vyrobte si veškeré vybavení, které budete pravděpodobně potřebovat- např. baťohy, zápisníky, průvodce, pasy atd.
2. Přejete si setkat s Fléry. Jak s těmito neznámými lidmi navážete první kontakt? Přemýšlejte o tom, co asi budete muset udělat a co se asi odehraje.
3. Až budete připraveni, vydejte se podle mapy na cestu.

Přílohy:

Mapa - na mapě přizpůsobené prostředí, v kterém se hra odehrává, je vyznačeno několik zastavení. Na nich cestovatelé dostanou další informace o Flérech:

Hospoda v oblasti sousedící s Flérií:
1. Flérové vyrábějí velmi nádhernou keramiku. Takové nádobky, říkají jim flakónky. Dokonce snad pořádají i nějakou přehlídku, na které prý vystavují ty nejkrásnější výrobky. No povídá se to. Prý je to velká sláva.Ale nikdo moc přesně neví, jak to vypadá .Víte, oni žijou právě u těch hor, člověk musí projít ještě tím pralesem, to je dost náročný, aby se tam náš člověk dostal…Takže nikdo moc neví, jak ta sláva vypadá…No třeba jsou to povídačky…Ale chtělo by to zjistit, přece jenom, třeba nám prodávají ňáký kšunty a sami mají to nejlepší, ne? Chacha
No, to jenom žertuju.

No, ty flakónky jsou opravdu nádherné, takže není divu, že je po nich velká sháňka. A dost lidí za ně ochotně zaplatí nemalou částku… k nim přímo moc lidí nechodí, i když někdy tam někdo zajde, spíš se “prodere”, aby nějaké ty flakónky koupil. Ale kdo to Vám neřeknu…
Já bych tam teda určitě netrefil. Zabloudit v hustým lese není sranda pro člověka, který celý život žil tady.


Muzeum
2. Expozice domorodé keramiky.
Nejcennější artefakty z 19.století pocházejí z dílen nepočetného národa Flérů. Kvalitu svých výrobků Flérové udržovali pořádáním pravidelných výstav, na kterých byly oceňovány nejkrásnější výrobky.
(Od velkých povodní v roce 1990 není situace zmapována, nejsou známé žádné zprávy o tom, že by Flérové v těchto uměleckých soutěžích pokračovali. Jakoukoliv informaci by naši badatelé uvítali.)

Další metodické listy

FILM S PŘEDVÍDÁNÍM - KRAJINA V TÍSNI

Žáci pomocí upravené metody „film s předvídáním“ pracují s dokumentárním...

100 let českých zemí v pohybu

Žáci se zabývají problémem migrace v českých zemích v průběhu 100 let od vzniku...

Kam zmizela voda

Témata: voda, životní prostředí Zařazená průřezová téma: Výchova k myšlení v evropských...

Přehrada

Hlavní myšlenkou textu Přehrada je otázka vlastnictví vody a střet zájmů o využívání vody....

Nový svět

Nový svět je grafický román (obrazový komiks), jehož autorem je světově proslulý grafik, autor...

Růže z Afriky

Vybraný komiksový příběh z publikace Bohouš a Dáša na stopě hladu otevírá téma, jak...

Vačice

Akvitia metody filozofie pro děti....

Svět, který není

Aktivita u žáků rozvíjí argumentaci, schopnost dialogu se spolužáky a umění naslouchat ostatním....

Migrace v čase

Aktivita slouží ke získání povědomí o migraci, důvodech, jež lidi k migraci vedou, a jednotlivých...

Spravedlivý učitel

Aktivita u žáků rozvíjí argumentaci, schopnost dialogu se spolužáky a umění naslouchat ostatním....

Novodobé otroctví aneb kdo kope za mistrovství světa ve fotbale

Aktivita slouží k získání povědomí o souvislostech mezi migrací, vykořisťováním migrantů...

Migrace v čase

Aktivita k získání povědomí o miračních tocích a jejich proměnách v historii....

Práce s třídním kolektivem ve společném vzdělávání, sada 2

Druhá sada metodických listů pro práci se třídou obsahuje zajímavé aktivity, které mohou učitelé...

Práce s třídním kolektivem ve společném vzdělávání, sada 1

Tato sada metodických listů pro práci se třídou obsahuje zajímavé aktivity, které mohou učitelé...

(Ne)viditelná pomoc

Aktivita k získání povědomí o humanitárních krizích, jejich řešeních, cílech humanitární...

Jak se žije v Dimukače

Aktivita na pochopení podmínek života obyvatel ve slumech v rozvojových zemích....

Odpovědná turistika

Aktivita na pochopení dopadů turismu na život místních obyvatel a uvědomění si zásad odpovědné...

Proč je globální dimenze důležitá ve vzdělávání?

Krátka aktivita na pochopení významu globální dimenze ve vzdělávání....

Kdo je globálním občanem?

Krátká aktivita na uvědomení si globální dimenze....

I pomoc má svá pravidla

Aktivita pro pochopení principů rozvojové spolupráce....

Cesta k vodě

Aktivita k pochopení problému souvisejících s vodou a jejím nedostatkem....

Hon na pastevce

Aktivita na uvědomění si problému obživy v rozvojových zemích a...

Rozvoj = spokojený život?

Aktivita z oblasti globálního rozvojového vzdělávání věnovaná problematice rozvojových zemí....

Ženy odjinud

Jedním z nejlepších možných zdrojů pro práci s rozmanitostí jsou příběhy těch, kteří rozmanitost...

Vezmi si chlebíček

V této aktivitě se zaměříme na pochopení různosti vnímání a jednání pomocí tvorby příběhů....

Vánoce stokrát jinak

Jednotlivé ritualizované svátky a slavnosti nám mohou sloužit k zamyšlení nad rozdíly nejen...

Tohle není spravedlivé

Zde uvádíme jeden příklad, jak je možné využít metodický materiál www.czechkid.cz. V této...

Když se ztratí kouzelná hůlka

V pohádkách jde většinou o souboj dobra se zlem, a to ve dvou dimenzích. Ty mají vést jednak...

Co (z)může jedinec?

Aktivita vedoucí k zamyšlení studentů nad úlohou jedinců v boji za lidská práva...

Rozvoj v diamantovém impériu

Aktivita vedoucí studenty k zamyšlení nad povahou rozvoje....

Zasáhnout, či ne?

Aktivita vedoucí studenty k zamyšlení nad právem zasáhnout vně území svého státu....

Terorismus vs. lidská práva

Aktivita vedoucí studenty k tomu, aby se zamysleli nad souvislostí terorismu a ochranou lidských...

Válka nezná pravidla

Student vysvětlí propojenost lidských práv, humanitárního a mezinárodního trestního práva....

Stejná práva pro každého?

Student se seznámí s různými formami diskriminace a umí diskriminaci rozeznat....

Znáte svá práva?

Studenti se seznámí podrobněji se Všeobecnou deklarací lidských práv....

Začněme u sebe

Aktivita o zodpovědném osobním přístupu ke změně klimat...

Nelze přehlížet dnešní hrozby

Studenti se zamyslí nad dnešními hrozbami klimatické povahy ....

Války z tepla

Simulační hra o možném dopadu klimatických změn na rozvojové země...

Za vším hledej emise

Studenti prozkoumají vliv činnosti lidské společnosti na zvyšující se množství skleníkových...

Zvolte si budoucnost

Aktivita zaměřená na dva hlavní přístupy k roli státu v ekonomice...

Změníme pravidla hry?

Studenti se seznámí s fungováním základních pilířů tzv. nové ekonomiky....

Za každým rohem globalizace

Aktivita zaměřená na soudobé globalizační procesy...

Rychle, levně, virtuálně

Aktivita zaměřená na roli nových technologií v současné globální ekonomice....

Dobrá nebo špatná?

Aktivita zaměřená na definování pojmu globalizace a různé pohledy na globalizaci....

Dětský svět

Studenti uvedou souvislosti mezi životem dětí v různých zemích a naplňováním dětských práv....

Znáte svého spolužáka?

Žáci se dozvědí, jak se tvoří vietnamské jméno, co znamená. Naučí se správně vyslovovat...

Vietnamské Drápky

Tradiční vietnamská dětská hra na cvičení postřehu, zručnosti a rychlosti....

Co se stalo ve Vsetíně?

Díky aktivitě se studenti částečně vžijí do role novinářů, jejichž úkolem je na základě...

Univerzální hodnoty

Existují univerzální hodnoty, které platí pro všechny lidi? Máme právo tyto hodnoty šířit...

Bohoušovy džíny

Studenti na populárním produktu odhalí propojenost a závislosti ve světovém obchodě....

Světýlka

Účastníci prožijí krátký běh života coby anonymní světelné tečky, přičemž část z nich...

I vy jste v tom

Krátká aktivita na jejímž základě lze společně pokračovat v uvědomění si, jak těžké může...

Sociální exkluze (vyloučení) Romů

Evokace k tématu sociální exkluze (výroky, představy a rozšířené názory na situaci romské...

Ne-řádi

Cílem této aktivity je, aby si žáci uvědomili libovolnost, umělost, a tudíž relativnost každého...

Pohodlně se usaďte!

- Studenti porozumí nerovnému rozdělení bohatství ve světě. - Studenti zažijí pocit nerovnosti...

Globální vesnice

Studenti uvažují o světě jako celku a o tom, co v něm považují za problematické....

Chci, ale nemohu, protože nerozumím

Popisovaná aktivita je součástí semináře pro učitele a školské manažery všech typů a stupňů...

Multikulturní scrable

Zábavná aktivita vhodná jak pro děti, tak dospělé. ...

Komunitní vzdělávání

Cílem aktivity prezentace je seznámit účastníky/studenty s problematikou komunitního vzdělávání....

Konstruktivismus a Multikulturní společnost

Společně se dobrat vymezení obsahu pojmů Konstruktivismus (K) a Multikulturní společnost (MKS)...

Jiný kraj, jiný mrav

Účastníci si osvojí chápání pojmů etnocentrismus, kulturní relativismus na příkladě konkrétních...

Zrození fámy

Aktivita vhodná pro kteroukoliv věkovou skupinu (záleží na výběru obrázku podle tématu a vhodném...

Rozdílné vidění světa

Aktivita na uvědomění si rozdílnosti lidí, jejich pohledů na svět a toho, jak naše jednání...

Sítě krychle

Aktivita seznámí studenty s pojmem sítě krychle prostřednictvím metod a technik vycházejících...

Jak my vidíme ostatní, jak nás vidí ostatní

Tato aktivita je zaměřena na poznání kořenů kulturně podmíněného vnímání a vzniku stereotypů,...

Homosexualita

Aktivita na otevření diskuse o homosexualitě a homofobii....

Interkulturní setkání

V rámci simulace prožijí účastníci interkulturní setkání. Budou rozděleni do dvou skupin –...

Náš balón

Zábavná názorná pomůcka, která slouží k analýze problému (ve třídě, pracovním kolektivu,...

Abigail

Aktivita na procvičení komunikačních schopností (vyjednávání)....

Šikanování

Tato aktivita umožní žákům 2. stupně ZŠ otevřít diskusi o šikanování. Uvědomit si relativní...

Večírek

Aktivita zaměřená na otázku integrace svěřenců z ústavní výchovy do odlišného sociokulturního...

Neverbální komunikace

Na základě této aktivity si studenti mohou uvědomit důležité komponenty lidské komunikace ovlivňující...

Matematika a sníh

Aktivita má seznámit studenty se zajímavým případem vlivu prostředí na konkrétní dovednosti...

Vzdělávání terénních sociálních pracovníků

Lekce je určena pro stávající i potenciální zaměstnavatele terénních sociálních pracovníků...

Otevřená hranice

Aktivita na objasnění procesu, jak vznikají předsudky....

Země v časové konzervě

Aktivita zaměřená na úvahy studentů o nejznámějších aspektech historického a kulturního dědictví...

Obrazy v médiích

Aktivita zaměřující se na výskyt stereotypů a negativních obrazů v médiích.  ...

Kategorie bezpráví

Aktivita zaměřená na poznání a analýzu různých forem diskriminace. ...

Konflikt práv

Aktivita zabývající se konfliktem mezi právy jednotlivce a zájmem společnosti, řešení konfliktů. ...

Společný strom

Aktivita zaměřená na nenásilné seznamování se a poznávání společných charakteristik jednotlivých...

Je libo mongolocentrismus?

Aktivita zabývající se tématem evropocentrismu, rovnocennosti všech lidských kultur spojená s...

Občané druhé kategorie

Aktivita zabývající se vznikem veřejného mínění, vlivy působící na postavení jedince ve...

Identita má mnoho podob

Pohybová aktivita zabývající se tématem občanství, vztahů ve společnosti, identity. ...

Uprchlíci ze Zachrelu

Brainstorming a následná diskuse na téma uprchlictví, konflikt mezi sociokulturními skupinami....

Děti - uprchlíci

Aktivita zabývající se tématem dětských uprchlíků. ...

Cestující

Hraní rolí a diskuse na téma stereotypy. ...

Portréty

Výtvarná aktivita zabývající se stereotypní představy o různých typech lidí. ...

Uprchlíci

Aktivita zabývající se tématem uprchlíků....

Uspokojování potřeb

Aktivita zaměřená na vnímání a uvědomování si ostatních a sebe sama. Zaměřená popř. na...

Jsi...

Aktivita zaměřená především na vnímání ostatních členů skupiny, na rozvoj empatie a citlivosti,...

Tečkovaná

Aktivita zaměřená na kooperaci třídy (úkol řešitelný pouze spoluprací) a na význam neverbální...

Vidět věci rozdílně

Aktivita zaměřená na rozdílné vnímání, výklad a přisuzování významu určitým jevům jednotlivými...

Člověk ze sáčku

Tvořivá aktivita zaměřená na pochopení rozdílného vnímání...

Rituál těla u kmene Nacirema

Aktivita analyzující zvláštní magické praktiky severoamerického kmene. ...

Stačí řeč ke komunikaci?

Výtvarná aktivita zaměřená na verbální komunikaci. ...

Typické obyčejnosti

Aktivita na téma kultura a stereotypy. ...

Zulema

Aktivita zabývající se tématem kulturních hodnot, existencí...

Co mám rád

Aktivita zabývající se tématem osobních a kulturních hodnot....

Kulturní samozřejmosti

Aktivita zaměřená na seznámení se s kulturními prvky různých kulturních skupin.  ...

Obraz kultury

Výtvarná aktivita zaměřená na téma vlastní kultury a etnocentrismu. ...

Co vidíte?

Říká se, že dobrá fotografie vydá za tisíc slov.........

Pozdravy

Seznamovací aktivita, jak také může docházet ke střetu různých kultur. ...

Balónky

Hra, jejímž cílem je navození přátelské atmosféry ve skupině,...

Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři