Metodické listy

Jiný kraj, jiný mrav

Autor: Ondřej Nádvorník

Účastníci si osvojí chápání pojmů etnocentrismus, kulturní relativismus na příkladě konkrétních postojů vůči různým tématům.

Čas

45 min

Velikost skupiny

8 - 20 osob

Potřeby, pomůcky

Kopie výroků a definic pro studenty.

Cíle

1. Kognitivní - účastníci vlastními slovy definují etnocentrický a kulturně relativistický přístup. Účastníci uvedou příklady výroků vztahujících se ke každému přístupu.

2. Komunikativní/Kooperativní - účastníci aktivně naslouchají, jsou schopni, ochotni upravit, změnit svůj názor na základě vyslechnutých argumentů.

3. Postojové - účastníci reflektují, analyzují, případně upraví své postoje k diskutovaným výrokům.

Popis, postup

1. Rozdejte studentům výroky (viz níže).

2. Úkol pro studenty

a) Vyjádřete se k jednotlivým výrokům na ose (umístěte jejich čísla na osu):

Absolutně souhlasím                                        Absolutně nesouhlasím

•--------------------------------------------------------------------------------------•

b) Porovnejte ve dvojicích umístění svých výroků a diskutujte ve dvojicích své závěry.

3. Shromážděte názory a zapište na tabuli. (Zatím nekomentujte!!!)

4. Rozdejte studentům texty

5. Vyzvěte studenty, aby prostudovali texty a přiřadili výroky k odpovídající koncepci (samostatně).

6. Shromážděte výsledky samostatné práce:
a) Přečtěte výrok
b) Nechte vyjádřit studenty
c) Zapište na tabuli


Otázky pro závěrečnou diskusi:
• Jak byste vlastními slovy definovali oba přístupy?
• Který z těchto přístupů myslíte, že je správný? Podívejte se zpět na škálu, se kterými výroky Účastníci souhlasili, a se kterými nikoli (Žádný, oba extrémy můžou být škodlivé)
• Proč jsme se těmito dvěma přístupy zabývali?
• Dokázali byste najít další příklady výroků dokumentujících tyto dva přístupy?
• Jak by se dal charakterizovat etnocentrický/ kulturně relativistický přístup k problematice mezikulturního soužití?
• Změnil se Váš postoj k některým výrokům během diskuse? Který a proč?
• Co ovlivnilo vaše názory?


Výroky
1. Je správné, že Francie zakázala nosit muslimským dívkám šátky do školy.
2. Nemůžu hodnotit činnost nacistů, protože jsem v té době nežil a nemohu rozumět příčinám a důvodům jejich chování.
3. Ženská obřízka je trestuhodná zrůdnost.
4. Moderní evropská medicína je vrcholem lidského poznání.
5. Pojídání lidského masa není nemorální.
6. Obřady, při nichž jsou obětována zvířata jsou nepřípustné.
7. Obezita může být ideálem krásy.
8. Čtrnáctileté děti by měly chodit do školy a ne pracovat.


Klíč:
etnocentrismus: 1., 3., 4.,6., 8
Kulturní relativismus: 2.(příklad extrémního pojetí- naprostá relativizace hodnot), 5., 7.

Studentům předložte vždy pouze první odstavce z definic. Ostatní rozviňte při diskusi.

Etnocentrismus
Pojem etnocentrismus představuje tendenci posuzovat odlišné kultury, jejich zvyky, tradice a hodnoty z perspektivy kultury vlastní. Jinými slovy, nositelé všech kultur jsou přesvědčeni, že jedině normy, obyčeje a pravidla jejich kultury jsou správné, platné a pravdivé. Taková perspektiva je však k nositelům odlišných kultur výrazně netolerantní, neboť jiné kultury jsou posuzovány podle standardů, které jim nejsou vlastní, a proto jim namnoze nevyhovují. Navíc je takový způsob pohlížení na jiné kultury hodnotově zatížený, takže ostatní kultury nejsou chápány pouze jako jiné, ale rovnou jako horší než kultura vlastní. V tomto smyslu slouží vlastní kultura kulturám ostatním jako samozřejmý vzor a model, který mohou pouze následovat, neboť jim je takto rozuměno jako odchylkám od optimálního stavu (představovaného kulturou vlastní) či rovnou jako obskurním anomáliím. Tato tendence je primárně vlastní všem kulturám, jedná se tedy o kulturní univerzálii (tzn. skutečnost, která je vlastní všem kulturám světa).

Etnocentrismus je sice mechanizmem, který podporuje integritu skupiny, resp. kultury, podporuje identifikaci jedince s hodnotami a normami skupiny, jíž je členem, a usnadňuje proces enkulturace (osvojování si standardů, hodnot a tradic vlastní kultury), zároveň však výrazně znesnadňuje kontakt s nositeli kultur jiných, vůči nimž je netolerantní a v mnoha ohledech až agresívní (etnocentrismzs je v tomto smyslu základní složkou všech forem nacionalizmu či rasizmu.)

Jako programová opozice etnocentrismu byl vytvořen koncept kulturního relativismu, jehož základem je rozumění všem kulturám jako jedinečným a neopakovatelným. Z tohoto důvodu nemohou být poměřovány měřítky kultury jiné (tedy etnocentricky). Naopak, veškeré prvky určité kultury (např. infanticida, upalování manželky spolu se zemřelým manželem či kanibalismus) mohou být posuzovány výhradně v jejím vlastním kontextu, tedy pouze v souvislosti jejích vlastních norem, regulativů, idejí, zvyků a pravidel (s nimiž mohou být v naprostém souladu, přestože těm našim nevyhovují).Kulturní relativismus
Jádrem koncepce kulturního relativismu je předpoklad, že jednotlivé kultury jsou jedinečnými a neopakovatelnými entitami. Z tohoto důvodu je nutné posuzovat každou kulturu pouze v jejím vlastním kontextu, v souvislostech jejích vlastních hodnot, idejí, norem a tradic. Je totiž zřejmé, že mnoho kulturních prvků, které jsou v souladu s hodnotami a obyčeji kultur, jejichž jsou součástí (kanibalismus, infanticida či kynofagie). nevyhovuje normám a zvykům kultur jiných (např té naší, evropské). Opačnou pozici - tedy posuzování odlišných kultur měřítky kultury vlastní označujeme jako etnocentrismus (viz).

Kromě etnocenrismu (viz) se kulturní relativismus vymezuje i vůči evolucionismu, který je založen na představě, že dějiny lidstva jsou unilineární (tedy představě, že dějiny lidstva celého světa jsou v zásadě jedny, mají všude na světě shodná vývojová stadia, a tak jsou kultury odlišné od kultury euroamerické pouhými nedovyvinutými stadii vývoje směřujícími tímtéž směrem, pouze jaksi opožděnými.) Vůči tomuto pojetí staví kulturní relativismus pluralistickou koncepci dějin, jejíž páteří je myšlenka, že se jednotlivé kultury mohou vyvíjet libovolným směrem, a krystalizovat tak do podob vzájemně nesrovnatelných (zatímco evolucionismus umožňoval poměřování všech kultur měřítky kultury euroamerické, neboť právě ona byla nejvyšším vývojovým stadiem obecné kultury lidstva, ke kterému všechny ostatní kultury směřují)

Vzhledem ke skutečnosti, že kulturní relativismus nabízí perspektivu, v níž je možné nahlížet jiné kultury s patřičnou úctou, respektem a tolerancí (a je tak v tomto smyslu koncepcí opoziční ke všem formám nacionalizmu, rasismu, fašismu apod.) vytváří teoretické podloží téměř všech koncepcí multikulturalismu. Je však třeba říci, že na rozdíl od etnocentrismu, který je kulturám vlastní, je kulturní relativismus doposud spíše programem a ideou, než popisem reálného stavu.

Poznámky, komentáře...

upraveno dle aktivity v příručce Interkulturního vzdělávání nejen pro SŠ pedagogy

Další metodické listy

FILM S PŘEDVÍDÁNÍM - KRAJINA V TÍSNI

Žáci pomocí upravené metody „film s předvídáním“ pracují s dokumentárním...

100 let českých zemí v pohybu

Žáci se zabývají problémem migrace v českých zemích v průběhu 100 let od vzniku...

Kam zmizela voda

Témata: voda, životní prostředí Zařazená průřezová téma: Výchova k myšlení v evropských...

Přehrada

Hlavní myšlenkou textu Přehrada je otázka vlastnictví vody a střet zájmů o využívání vody....

Nový svět

Nový svět je grafický román (obrazový komiks), jehož autorem je světově proslulý grafik, autor...

Růže z Afriky

Vybraný komiksový příběh z publikace Bohouš a Dáša na stopě hladu otevírá téma, jak...

Vačice

Akvitia metody filozofie pro děti....

Svět, který není

Aktivita u žáků rozvíjí argumentaci, schopnost dialogu se spolužáky a umění naslouchat ostatním....

Migrace v čase

Aktivita slouží ke získání povědomí o migraci, důvodech, jež lidi k migraci vedou, a jednotlivých...

Spravedlivý učitel

Aktivita u žáků rozvíjí argumentaci, schopnost dialogu se spolužáky a umění naslouchat ostatním....

Novodobé otroctví aneb kdo kope za mistrovství světa ve fotbale

Aktivita slouží k získání povědomí o souvislostech mezi migrací, vykořisťováním migrantů...

Migrace v čase

Aktivita k získání povědomí o miračních tocích a jejich proměnách v historii....

Práce s třídním kolektivem ve společném vzdělávání, sada 2

Druhá sada metodických listů pro práci se třídou obsahuje zajímavé aktivity, které mohou učitelé...

Práce s třídním kolektivem ve společném vzdělávání, sada 1

Tato sada metodických listů pro práci se třídou obsahuje zajímavé aktivity, které mohou učitelé...

(Ne)viditelná pomoc

Aktivita k získání povědomí o humanitárních krizích, jejich řešeních, cílech humanitární...

Jak se žije v Dimukače

Aktivita na pochopení podmínek života obyvatel ve slumech v rozvojových zemích....

Odpovědná turistika

Aktivita na pochopení dopadů turismu na život místních obyvatel a uvědomění si zásad odpovědné...

Proč je globální dimenze důležitá ve vzdělávání?

Krátka aktivita na pochopení významu globální dimenze ve vzdělávání....

Kdo je globálním občanem?

Krátká aktivita na uvědomení si globální dimenze....

I pomoc má svá pravidla

Aktivita pro pochopení principů rozvojové spolupráce....

Cesta k vodě

Aktivita k pochopení problému souvisejících s vodou a jejím nedostatkem....

Hon na pastevce

Aktivita na uvědomění si problému obživy v rozvojových zemích a...

Rozvoj = spokojený život?

Aktivita z oblasti globálního rozvojového vzdělávání věnovaná problematice rozvojových zemí....

Ženy odjinud

Jedním z nejlepších možných zdrojů pro práci s rozmanitostí jsou příběhy těch, kteří rozmanitost...

Vezmi si chlebíček

V této aktivitě se zaměříme na pochopení různosti vnímání a jednání pomocí tvorby příběhů....

Vánoce stokrát jinak

Jednotlivé ritualizované svátky a slavnosti nám mohou sloužit k zamyšlení nad rozdíly nejen...

Tohle není spravedlivé

Zde uvádíme jeden příklad, jak je možné využít metodický materiál www.czechkid.cz. V této...

Když se ztratí kouzelná hůlka

V pohádkách jde většinou o souboj dobra se zlem, a to ve dvou dimenzích. Ty mají vést jednak...

Co (z)může jedinec?

Aktivita vedoucí k zamyšlení studentů nad úlohou jedinců v boji za lidská práva...

Rozvoj v diamantovém impériu

Aktivita vedoucí studenty k zamyšlení nad povahou rozvoje....

Zasáhnout, či ne?

Aktivita vedoucí studenty k zamyšlení nad právem zasáhnout vně území svého státu....

Terorismus vs. lidská práva

Aktivita vedoucí studenty k tomu, aby se zamysleli nad souvislostí terorismu a ochranou lidských...

Válka nezná pravidla

Student vysvětlí propojenost lidských práv, humanitárního a mezinárodního trestního práva....

Stejná práva pro každého?

Student se seznámí s různými formami diskriminace a umí diskriminaci rozeznat....

Znáte svá práva?

Studenti se seznámí podrobněji se Všeobecnou deklarací lidských práv....

Začněme u sebe

Aktivita o zodpovědném osobním přístupu ke změně klimat...

Nelze přehlížet dnešní hrozby

Studenti se zamyslí nad dnešními hrozbami klimatické povahy ....

Války z tepla

Simulační hra o možném dopadu klimatických změn na rozvojové země...

Za vším hledej emise

Studenti prozkoumají vliv činnosti lidské společnosti na zvyšující se množství skleníkových...

Zvolte si budoucnost

Aktivita zaměřená na dva hlavní přístupy k roli státu v ekonomice...

Změníme pravidla hry?

Studenti se seznámí s fungováním základních pilířů tzv. nové ekonomiky....

Za každým rohem globalizace

Aktivita zaměřená na soudobé globalizační procesy...

Rychle, levně, virtuálně

Aktivita zaměřená na roli nových technologií v současné globální ekonomice....

Dobrá nebo špatná?

Aktivita zaměřená na definování pojmu globalizace a různé pohledy na globalizaci....

Dětský svět

Studenti uvedou souvislosti mezi životem dětí v různých zemích a naplňováním dětských práv....

Znáte svého spolužáka?

Žáci se dozvědí, jak se tvoří vietnamské jméno, co znamená. Naučí se správně vyslovovat...

Vietnamské Drápky

Tradiční vietnamská dětská hra na cvičení postřehu, zručnosti a rychlosti....

Co se stalo ve Vsetíně?

Díky aktivitě se studenti částečně vžijí do role novinářů, jejichž úkolem je na základě...

Univerzální hodnoty

Existují univerzální hodnoty, které platí pro všechny lidi? Máme právo tyto hodnoty šířit...

Bohoušovy džíny

Studenti na populárním produktu odhalí propojenost a závislosti ve světovém obchodě....

Světýlka

Účastníci prožijí krátký běh života coby anonymní světelné tečky, přičemž část z nich...

I vy jste v tom

Krátká aktivita na jejímž základě lze společně pokračovat v uvědomění si, jak těžké může...

Sociální exkluze (vyloučení) Romů

Evokace k tématu sociální exkluze (výroky, představy a rozšířené názory na situaci romské...

Ne-řádi

Cílem této aktivity je, aby si žáci uvědomili libovolnost, umělost, a tudíž relativnost každého...

Pohodlně se usaďte!

- Studenti porozumí nerovnému rozdělení bohatství ve světě. - Studenti zažijí pocit nerovnosti...

Globální vesnice

Studenti uvažují o světě jako celku a o tom, co v něm považují za problematické....

Chci, ale nemohu, protože nerozumím

Popisovaná aktivita je součástí semináře pro učitele a školské manažery všech typů a stupňů...

Multikulturní scrable

Zábavná aktivita vhodná jak pro děti, tak dospělé. ...

Komunitní vzdělávání

Cílem aktivity prezentace je seznámit účastníky/studenty s problematikou komunitního vzdělávání....

Konstruktivismus a Multikulturní společnost

Společně se dobrat vymezení obsahu pojmů Konstruktivismus (K) a Multikulturní společnost (MKS)...

Jiný kraj, jiný mrav

Účastníci si osvojí chápání pojmů etnocentrismus, kulturní relativismus na příkladě konkrétních...

Zrození fámy

Aktivita vhodná pro kteroukoliv věkovou skupinu (záleží na výběru obrázku podle tématu a vhodném...

Rozdílné vidění světa

Aktivita na uvědomění si rozdílnosti lidí, jejich pohledů na svět a toho, jak naše jednání...

Sítě krychle

Aktivita seznámí studenty s pojmem sítě krychle prostřednictvím metod a technik vycházejících...

Jak my vidíme ostatní, jak nás vidí ostatní

Tato aktivita je zaměřena na poznání kořenů kulturně podmíněného vnímání a vzniku stereotypů,...

Homosexualita

Aktivita na otevření diskuse o homosexualitě a homofobii....

Interkulturní setkání

V rámci simulace prožijí účastníci interkulturní setkání. Budou rozděleni do dvou skupin –...

Náš balón

Zábavná názorná pomůcka, která slouží k analýze problému (ve třídě, pracovním kolektivu,...

Abigail

Aktivita na procvičení komunikačních schopností (vyjednávání)....

Šikanování

Tato aktivita umožní žákům 2. stupně ZŠ otevřít diskusi o šikanování. Uvědomit si relativní...

Večírek

Aktivita zaměřená na otázku integrace svěřenců z ústavní výchovy do odlišného sociokulturního...

Neverbální komunikace

Na základě této aktivity si studenti mohou uvědomit důležité komponenty lidské komunikace ovlivňující...

Matematika a sníh

Aktivita má seznámit studenty se zajímavým případem vlivu prostředí na konkrétní dovednosti...

Vzdělávání terénních sociálních pracovníků

Lekce je určena pro stávající i potenciální zaměstnavatele terénních sociálních pracovníků...

Otevřená hranice

Aktivita na objasnění procesu, jak vznikají předsudky....

Země v časové konzervě

Aktivita zaměřená na úvahy studentů o nejznámějších aspektech historického a kulturního dědictví...

Obrazy v médiích

Aktivita zaměřující se na výskyt stereotypů a negativních obrazů v médiích.  ...

Kategorie bezpráví

Aktivita zaměřená na poznání a analýzu různých forem diskriminace. ...

Konflikt práv

Aktivita zabývající se konfliktem mezi právy jednotlivce a zájmem společnosti, řešení konfliktů. ...

Společný strom

Aktivita zaměřená na nenásilné seznamování se a poznávání společných charakteristik jednotlivých...

Je libo mongolocentrismus?

Aktivita zabývající se tématem evropocentrismu, rovnocennosti všech lidských kultur spojená s...

Občané druhé kategorie

Aktivita zabývající se vznikem veřejného mínění, vlivy působící na postavení jedince ve...

Identita má mnoho podob

Pohybová aktivita zabývající se tématem občanství, vztahů ve společnosti, identity. ...

Uprchlíci ze Zachrelu

Brainstorming a následná diskuse na téma uprchlictví, konflikt mezi sociokulturními skupinami....

Děti - uprchlíci

Aktivita zabývající se tématem dětských uprchlíků. ...

Cestující

Hraní rolí a diskuse na téma stereotypy. ...

Portréty

Výtvarná aktivita zabývající se stereotypní představy o různých typech lidí. ...

Uprchlíci

Aktivita zabývající se tématem uprchlíků....

Uspokojování potřeb

Aktivita zaměřená na vnímání a uvědomování si ostatních a sebe sama. Zaměřená popř. na...

Jsi...

Aktivita zaměřená především na vnímání ostatních členů skupiny, na rozvoj empatie a citlivosti,...

Tečkovaná

Aktivita zaměřená na kooperaci třídy (úkol řešitelný pouze spoluprací) a na význam neverbální...

Vidět věci rozdílně

Aktivita zaměřená na rozdílné vnímání, výklad a přisuzování významu určitým jevům jednotlivými...

Člověk ze sáčku

Tvořivá aktivita zaměřená na pochopení rozdílného vnímání...

Rituál těla u kmene Nacirema

Aktivita analyzující zvláštní magické praktiky severoamerického kmene. ...

Stačí řeč ke komunikaci?

Výtvarná aktivita zaměřená na verbální komunikaci. ...

Typické obyčejnosti

Aktivita na téma kultura a stereotypy. ...

Zulema

Aktivita zabývající se tématem kulturních hodnot, existencí...

Co mám rád

Aktivita zabývající se tématem osobních a kulturních hodnot....

Kulturní samozřejmosti

Aktivita zaměřená na seznámení se s kulturními prvky různých kulturních skupin.  ...

Obraz kultury

Výtvarná aktivita zaměřená na téma vlastní kultury a etnocentrismu. ...

Co vidíte?

Říká se, že dobrá fotografie vydá za tisíc slov.........

Pozdravy

Seznamovací aktivita, jak také může docházet ke střetu různých kultur. ...

Balónky

Hra, jejímž cílem je navození přátelské atmosféry ve skupině,...

Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři