Metodické listy

Konstruktivismus a Multikulturní společnost

Autor: Tomáš Polák

Společně se dobrat vymezení obsahu pojmů Konstruktivismus (K) a Multikulturní společnost (MKS) a nalézt mezi nimi vztah/souvislost (pokud existuje). 

Čas

45 min

Velikost skupiny

15 - 20 osob

Potřeby, pomůcky

- flipchart s papíry (cca 6 ks) , různobarevné fixy (3 ks), zpětný projektor, 10 listů papíru A4

Cíle

Na konci lekce budou účastníci umět odpovědět na otázky Co je Konstruktivismus a MKS? a Jaký mají Konstruktivismus a MKS vzájemný vztah?

Popis, postup

1. Přivítání účastníků - představení sebe všech, sdělení cíle lekce (+ event. úvodní aktivita dle výběru lektora)

2. Hledání výkladu pojmů K a MKS (rozdělení účastníků do 2 skupin – brainstorming, diskuze, EUR)
• výklad pojmů – brainstorming ve skupinách k obsahu/významu pojmů „Konstruktivismus“ a „MKS“
(Co si představujete pod pojmem konstruktivismus? …. MKS? Vyberte a podtrhněte 3 podle vás obsahy/významy daných pojmů, které pojmy nejvíce charakterizují) E (cca 5 min.)
(fáze evokace E - mapování znalostí/informací účastníků skupiny + jejich aktivizaci)

presentace - 1 zástupce z každé skupiny stručně před ostatními představí, co napsali E (cca 5 min.)
(fáze evokace E - sloučení znalostí/informací všech účastníků + jejich aktivizaci)

• řízená diskuze – lektor s účastníky propojuje (a popř. doplňuje) výklad pojmů K a MKS U (cca 5 min.)
doplní vlastní komentář s promítnutím informací o pojmech na slidu
(fáze uvědomění U - potvrzení "správnosti" jejich úvah a event. doplnění/korekci lektorem)

• výsledek – společná verze výkladu pojmů K a MKS vzešlá od účastníků R (cca 5 min.)
najdeme společně výklad obou pojmů, lektor otázkami typu: Porozuměli jste výkladu pojmů K a MKS?, Souhlasíte s takovými výklady?,...
(fáze reflexe R - shrnutí, reflexe)
Předpokládaný výsledek:
- lektor zjistí jak se mu podařilo zvládnout téma a
- účastníci si uvědomí, co proběhlo a jaký na to mají vlastní názor, popř. si ho účastníci opraví/utvoří...

3. Hledání hodnot a jejich priority (individuálně na papír, EUR)

• hodnoty – každý napsat cca 10 hodnot, a seřadit je podle priority (alespoň první 3) E (cca 5 min.)
(fáze evokace E – aktivizace účastníků hledáním a nalézáním vhodných pojmů – každý sám)

• vybrat/shodnout se na jedné – nejvyšší – lektor píše na flip účastníci diktují své hodnoty U (cca 5min.)
kolektivní doplňování pojmů na „ústřední“ papír flipu lektorem, statistika pořadí (čárky)
– „kolektivní pořadí“ konfrontace s individuálním pořadím, pokus o sjednocení pořadí
(fáze uvědomění U – konfrontace hodnot)

vyhodnocení – Jsme tady z jednoho etnika, jedné kultury. Shodli jsme se?, Ano/ne? Proč? R (cca 5 min.)

Je nutná shoda všech názorů? Dá se dobře žít i s tím, že jsme se neshodli? Je jednoduché shodnout se vždy na hodnotách a jejich prioritách?.........
(fáze reflexe R - shrnutí, reflexe)
Předpokládaný výsledek:
- pravděpodobně nedojde ke shodě všech na nejdůležitější hodnotě a na pořadí hodnot:
- jak se mají tedy shodnout lidi z různých kultur,
– ale to přece nevadí, protože to není překážka pro shodu v jiných věcech a tedy pro spokojené soužití v MKS
prostor pro porozumění, přijetí, úctu, respekt,…

4. Shrnutí a závěr (řízená diskuze, shrnutí) (cca 5 min.)

• MKS = forma soužití lidí s různým žebříčkem hodnot……
• K = filosofie/metoda vidění/přijímání světa…..
• pohled na MKS prostřednictvím K…..
metodou řízené diskuze - otázkami lektora a odpověďmi účastníků se dobrat vztahu a vazeb, který účastníci mají k uvedeným pojmům. Otázkami typu Proč jsme si vybrali právě tyto dva pojmy?, Co mají společného?, Jaký k sobě mají vztah?,...., na které sami hledají odpovědi orientovat účastníky k tomu, aby z lekce odešli s informacemi o K a MKS a jejich vzájemném vztahu (což je cílem lekce), a aby je toto téma zaujalo a sami hledali další souvislosti.
Předpokládaný výsledek:
- že konstruktivistický přístup „variantní pravdy“ a nezbytnost její komunikace napomohl a pomáhá i k pochopení a přijetí lidí s různými „vlastními pravdami" a umožňuje jejich bezproblémové soužití, tedy i v rámci MKS.
Viz např. i vývoj vztahu majoritní společnosti k menšinám ve světě přes jejich akceptaci - toleranci - integraci až po inkluzi.


Materiál pro účastníky:

Konstruktivismus a Multikulturní výchova

Konstruktivizmus (K)
= ucelená, vědecky podložená varianta pohledu na člověka a společnost

Pozorovatel
= součástí procesu pozorování - ovlivňuje výsledky

Poznání
= autonomním procesem přiřazování významů a souvislostí vnitřním změnám
nervového systému,
= neustálým učením se, jak těmto změnám porozumět


Znaky současného vědění
• pluralitní charakter poznání → neexistuje na pozorovateli nezávislá (objektivně správná) skutečnost → neexistuje absolutní pravda
• rozhodující úloha jazyka jako domény, ve kterém si vytváříme/konstruujeme naše verze světa

Konstruktivizmus:
definuje konverzační reality jako sociální prostředí, které si vytváříme opakovaným porovnáváním a slaďováním svých individuálních realit.

Etické důsledky konstruktivistického přístupu

1. Odpovědnost člověka za to, jaký svět vytváří a nabízí ostatním ke sdílení.

2. Člověk potřebuje ostatní lidi (jejich světy) pro upevnění svého vlastního světa.

3. Naléhavá potřeba přísné a přesné reflexe našeho vlastního jednání.

Kultura (z pohledu sociologie, etnologie)
= způsob myšlení, cítění a konání, který je vlastní určitému lidskému kolektivu,
= pravidla a techniky chování, představa světa.


Kultura (jako model chování skupiny lidí)
= soubor naučených a předávaných
• pravidel,
• způsobů chování,
• postojů,
• dalších společných prvků.


Multikulturní společnost (MKS)
= společnost, kde žijí příslušníci různých kultur a zachovávají si sociální
a kulturní identitu


Znaky MKS

• stejná práva a povinnosti pro všechny členy MKS,
• náboženská svoboda,
• zachování vlastního jazyka,
• zachování vlastní kultury,
• zachování vlastního žebříčku hodnot.


Konstruktivismus svým přístupem pohledu na člověka a společnost
pomáhá v Multikulturní společnosti vytvářet a udržovat prostředí
soužití v duchu:

• etnické a náboženské snášenlivosti,
• vzájemné spolupráce,
• pochopení,
• pomoci,
• tolerance a
• úcty.


Fólie na zpětný projektor:

Konstruktivismus a Multikulturní společnost

Konstruktivizmus (K)
= ucelená, vědecky podložená varianta pohledu na člověka a společnost

Pozorovatel
= součástí procesu pozorování - ovlivňuje výsledky

Poznání
= autonomním procesem přiřazování významů a souvislostí
vnitřním změnám nervového systému,
= neustálým učením se, jak těmto změnám porozumět


Znaky současného vědění

• neexistuje absolutní pravda
• rozhodující je úloha jazyka
• konverzační reality


Etické důsledky konstruktivistického přístupu

• odpovědnost člověka jaký svět vytváří a nabízí ostatním ke sdílení.
• potřeba světů ostatních lidi pro upevnění svého vlastního světa.
• naléhavá potřeba přísné a přesné reflexe vlastního jednání.


Kultura (z pohledu sociologie, etnologie)
= způsob myšlení, cítění a konání vlastní určitému lidskému kolektivu,

Kultura (jako model chování skupiny lidí)
= soubor naučených a předávaných:
• pravidel,
• způsobů chování,
• postojů,
• dalších společných prvků.


Multikulturní společnost (MKS)
= společnost, kde žijí příslušníci různých kultur a zachovávají si sociální
a kulturní identitu


Znaky MKS

• stejná práva a povinnosti pro všechny členy MKS,
• náboženská svoboda,
• zachování vlastního jazyka,
• zachování vlastní kultury,
• zachování vlastního žebříčku hodnot.


Konstruktivismus svým přístupem pohledu na člověka a společnost
pomáhá v Multikulturní společnosti vytvářet a udržovat prostředí soužití v duchu:
• etnické a náboženské snášenlivosti,
• vzájemné spolupráce,
• pochopení,
• pomoci,
• tolerance a
• úcty.

Další metodické listy

FILM S PŘEDVÍDÁNÍM - KRAJINA V TÍSNI

Žáci pomocí upravené metody „film s předvídáním“ pracují s dokumentárním...

100 let českých zemí v pohybu

Žáci se zabývají problémem migrace v českých zemích v průběhu 100 let od vzniku...

Kam zmizela voda

Témata: voda, životní prostředí Zařazená průřezová téma: Výchova k myšlení v evropských...

Přehrada

Hlavní myšlenkou textu Přehrada je otázka vlastnictví vody a střet zájmů o využívání vody....

Nový svět

Nový svět je grafický román (obrazový komiks), jehož autorem je světově proslulý grafik, autor...

Růže z Afriky

Vybraný komiksový příběh z publikace Bohouš a Dáša na stopě hladu otevírá téma, jak...

Vačice

Akvitia metody filozofie pro děti....

Svět, který není

Aktivita u žáků rozvíjí argumentaci, schopnost dialogu se spolužáky a umění naslouchat ostatním....

Migrace v čase

Aktivita slouží ke získání povědomí o migraci, důvodech, jež lidi k migraci vedou, a jednotlivých...

Spravedlivý učitel

Aktivita u žáků rozvíjí argumentaci, schopnost dialogu se spolužáky a umění naslouchat ostatním....

Novodobé otroctví aneb kdo kope za mistrovství světa ve fotbale

Aktivita slouží k získání povědomí o souvislostech mezi migrací, vykořisťováním migrantů...

Migrace v čase

Aktivita k získání povědomí o miračních tocích a jejich proměnách v historii....

Práce s třídním kolektivem ve společném vzdělávání, sada 2

Druhá sada metodických listů pro práci se třídou obsahuje zajímavé aktivity, které mohou učitelé...

Práce s třídním kolektivem ve společném vzdělávání, sada 1

Tato sada metodických listů pro práci se třídou obsahuje zajímavé aktivity, které mohou učitelé...

(Ne)viditelná pomoc

Aktivita k získání povědomí o humanitárních krizích, jejich řešeních, cílech humanitární...

Jak se žije v Dimukače

Aktivita na pochopení podmínek života obyvatel ve slumech v rozvojových zemích....

Odpovědná turistika

Aktivita na pochopení dopadů turismu na život místních obyvatel a uvědomění si zásad odpovědné...

Proč je globální dimenze důležitá ve vzdělávání?

Krátka aktivita na pochopení významu globální dimenze ve vzdělávání....

Kdo je globálním občanem?

Krátká aktivita na uvědomení si globální dimenze....

I pomoc má svá pravidla

Aktivita pro pochopení principů rozvojové spolupráce....

Cesta k vodě

Aktivita k pochopení problému souvisejících s vodou a jejím nedostatkem....

Hon na pastevce

Aktivita na uvědomění si problému obživy v rozvojových zemích a...

Rozvoj = spokojený život?

Aktivita z oblasti globálního rozvojového vzdělávání věnovaná problematice rozvojových zemí....

Ženy odjinud

Jedním z nejlepších možných zdrojů pro práci s rozmanitostí jsou příběhy těch, kteří rozmanitost...

Vezmi si chlebíček

V této aktivitě se zaměříme na pochopení různosti vnímání a jednání pomocí tvorby příběhů....

Vánoce stokrát jinak

Jednotlivé ritualizované svátky a slavnosti nám mohou sloužit k zamyšlení nad rozdíly nejen...

Tohle není spravedlivé

Zde uvádíme jeden příklad, jak je možné využít metodický materiál www.czechkid.cz. V této...

Když se ztratí kouzelná hůlka

V pohádkách jde většinou o souboj dobra se zlem, a to ve dvou dimenzích. Ty mají vést jednak...

Co (z)může jedinec?

Aktivita vedoucí k zamyšlení studentů nad úlohou jedinců v boji za lidská práva...

Rozvoj v diamantovém impériu

Aktivita vedoucí studenty k zamyšlení nad povahou rozvoje....

Zasáhnout, či ne?

Aktivita vedoucí studenty k zamyšlení nad právem zasáhnout vně území svého státu....

Terorismus vs. lidská práva

Aktivita vedoucí studenty k tomu, aby se zamysleli nad souvislostí terorismu a ochranou lidských...

Válka nezná pravidla

Student vysvětlí propojenost lidských práv, humanitárního a mezinárodního trestního práva....

Stejná práva pro každého?

Student se seznámí s různými formami diskriminace a umí diskriminaci rozeznat....

Znáte svá práva?

Studenti se seznámí podrobněji se Všeobecnou deklarací lidských práv....

Začněme u sebe

Aktivita o zodpovědném osobním přístupu ke změně klimat...

Nelze přehlížet dnešní hrozby

Studenti se zamyslí nad dnešními hrozbami klimatické povahy ....

Války z tepla

Simulační hra o možném dopadu klimatických změn na rozvojové země...

Za vším hledej emise

Studenti prozkoumají vliv činnosti lidské společnosti na zvyšující se množství skleníkových...

Zvolte si budoucnost

Aktivita zaměřená na dva hlavní přístupy k roli státu v ekonomice...

Změníme pravidla hry?

Studenti se seznámí s fungováním základních pilířů tzv. nové ekonomiky....

Za každým rohem globalizace

Aktivita zaměřená na soudobé globalizační procesy...

Rychle, levně, virtuálně

Aktivita zaměřená na roli nových technologií v současné globální ekonomice....

Dobrá nebo špatná?

Aktivita zaměřená na definování pojmu globalizace a různé pohledy na globalizaci....

Dětský svět

Studenti uvedou souvislosti mezi životem dětí v různých zemích a naplňováním dětských práv....

Znáte svého spolužáka?

Žáci se dozvědí, jak se tvoří vietnamské jméno, co znamená. Naučí se správně vyslovovat...

Vietnamské Drápky

Tradiční vietnamská dětská hra na cvičení postřehu, zručnosti a rychlosti....

Co se stalo ve Vsetíně?

Díky aktivitě se studenti částečně vžijí do role novinářů, jejichž úkolem je na základě...

Univerzální hodnoty

Existují univerzální hodnoty, které platí pro všechny lidi? Máme právo tyto hodnoty šířit...

Bohoušovy džíny

Studenti na populárním produktu odhalí propojenost a závislosti ve světovém obchodě....

Světýlka

Účastníci prožijí krátký běh života coby anonymní světelné tečky, přičemž část z nich...

I vy jste v tom

Krátká aktivita na jejímž základě lze společně pokračovat v uvědomění si, jak těžké může...

Sociální exkluze (vyloučení) Romů

Evokace k tématu sociální exkluze (výroky, představy a rozšířené názory na situaci romské...

Ne-řádi

Cílem této aktivity je, aby si žáci uvědomili libovolnost, umělost, a tudíž relativnost každého...

Pohodlně se usaďte!

- Studenti porozumí nerovnému rozdělení bohatství ve světě. - Studenti zažijí pocit nerovnosti...

Globální vesnice

Studenti uvažují o světě jako celku a o tom, co v něm považují za problematické....

Chci, ale nemohu, protože nerozumím

Popisovaná aktivita je součástí semináře pro učitele a školské manažery všech typů a stupňů...

Multikulturní scrable

Zábavná aktivita vhodná jak pro děti, tak dospělé. ...

Komunitní vzdělávání

Cílem aktivity prezentace je seznámit účastníky/studenty s problematikou komunitního vzdělávání....

Konstruktivismus a Multikulturní společnost

Společně se dobrat vymezení obsahu pojmů Konstruktivismus (K) a Multikulturní společnost (MKS)...

Jiný kraj, jiný mrav

Účastníci si osvojí chápání pojmů etnocentrismus, kulturní relativismus na příkladě konkrétních...

Zrození fámy

Aktivita vhodná pro kteroukoliv věkovou skupinu (záleží na výběru obrázku podle tématu a vhodném...

Rozdílné vidění světa

Aktivita na uvědomění si rozdílnosti lidí, jejich pohledů na svět a toho, jak naše jednání...

Sítě krychle

Aktivita seznámí studenty s pojmem sítě krychle prostřednictvím metod a technik vycházejících...

Jak my vidíme ostatní, jak nás vidí ostatní

Tato aktivita je zaměřena na poznání kořenů kulturně podmíněného vnímání a vzniku stereotypů,...

Homosexualita

Aktivita na otevření diskuse o homosexualitě a homofobii....

Interkulturní setkání

V rámci simulace prožijí účastníci interkulturní setkání. Budou rozděleni do dvou skupin –...

Náš balón

Zábavná názorná pomůcka, která slouží k analýze problému (ve třídě, pracovním kolektivu,...

Abigail

Aktivita na procvičení komunikačních schopností (vyjednávání)....

Šikanování

Tato aktivita umožní žákům 2. stupně ZŠ otevřít diskusi o šikanování. Uvědomit si relativní...

Večírek

Aktivita zaměřená na otázku integrace svěřenců z ústavní výchovy do odlišného sociokulturního...

Neverbální komunikace

Na základě této aktivity si studenti mohou uvědomit důležité komponenty lidské komunikace ovlivňující...

Matematika a sníh

Aktivita má seznámit studenty se zajímavým případem vlivu prostředí na konkrétní dovednosti...

Vzdělávání terénních sociálních pracovníků

Lekce je určena pro stávající i potenciální zaměstnavatele terénních sociálních pracovníků...

Otevřená hranice

Aktivita na objasnění procesu, jak vznikají předsudky....

Země v časové konzervě

Aktivita zaměřená na úvahy studentů o nejznámějších aspektech historického a kulturního dědictví...

Obrazy v médiích

Aktivita zaměřující se na výskyt stereotypů a negativních obrazů v médiích.  ...

Kategorie bezpráví

Aktivita zaměřená na poznání a analýzu různých forem diskriminace. ...

Konflikt práv

Aktivita zabývající se konfliktem mezi právy jednotlivce a zájmem společnosti, řešení konfliktů. ...

Společný strom

Aktivita zaměřená na nenásilné seznamování se a poznávání společných charakteristik jednotlivých...

Je libo mongolocentrismus?

Aktivita zabývající se tématem evropocentrismu, rovnocennosti všech lidských kultur spojená s...

Občané druhé kategorie

Aktivita zabývající se vznikem veřejného mínění, vlivy působící na postavení jedince ve...

Identita má mnoho podob

Pohybová aktivita zabývající se tématem občanství, vztahů ve společnosti, identity. ...

Uprchlíci ze Zachrelu

Brainstorming a následná diskuse na téma uprchlictví, konflikt mezi sociokulturními skupinami....

Děti - uprchlíci

Aktivita zabývající se tématem dětských uprchlíků. ...

Cestující

Hraní rolí a diskuse na téma stereotypy. ...

Portréty

Výtvarná aktivita zabývající se stereotypní představy o různých typech lidí. ...

Uprchlíci

Aktivita zabývající se tématem uprchlíků....

Uspokojování potřeb

Aktivita zaměřená na vnímání a uvědomování si ostatních a sebe sama. Zaměřená popř. na...

Jsi...

Aktivita zaměřená především na vnímání ostatních členů skupiny, na rozvoj empatie a citlivosti,...

Tečkovaná

Aktivita zaměřená na kooperaci třídy (úkol řešitelný pouze spoluprací) a na význam neverbální...

Vidět věci rozdílně

Aktivita zaměřená na rozdílné vnímání, výklad a přisuzování významu určitým jevům jednotlivými...

Člověk ze sáčku

Tvořivá aktivita zaměřená na pochopení rozdílného vnímání...

Rituál těla u kmene Nacirema

Aktivita analyzující zvláštní magické praktiky severoamerického kmene. ...

Stačí řeč ke komunikaci?

Výtvarná aktivita zaměřená na verbální komunikaci. ...

Typické obyčejnosti

Aktivita na téma kultura a stereotypy. ...

Zulema

Aktivita zabývající se tématem kulturních hodnot, existencí...

Co mám rád

Aktivita zabývající se tématem osobních a kulturních hodnot....

Kulturní samozřejmosti

Aktivita zaměřená na seznámení se s kulturními prvky různých kulturních skupin.  ...

Obraz kultury

Výtvarná aktivita zaměřená na téma vlastní kultury a etnocentrismu. ...

Co vidíte?

Říká se, že dobrá fotografie vydá za tisíc slov.........

Pozdravy

Seznamovací aktivita, jak také může docházet ke střetu různých kultur. ...

Balónky

Hra, jejímž cílem je navození přátelské atmosféry ve skupině,...

Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři