Novinky

Příručka Jak rozumět mediálním sdělením o migraci?

Každé třicáté druhé dítě narozené v českých porodnicích má jiné nežli české státní občanství. Každý padesát pátý žák na českých základních školách je cizincem. Každý dvacátý čtvrtý obyvatel Česka je držitelem zahraničního, nikoliv českého ces­tovního dokladu. Každý sedmý Pražan je cizinec. 

Odpovídá mediální obraz realitě?

Od otevření československých hranic na přelomu let 1989 a 1990 se země, která po dlou­ há staletí byla převážně místem, odkud lidé spíše utíkali, stala zemí, kterou stále více lidí z různých koutů světa volí za svůj nový, dočasný či trvalý domov. V dnešní době téměř ka­ ždý český občan zná osobně alespoň jednoho cizince a téměř v každé základní škole jsou děti, které, ač často již narozené v Česku, mají rodiče různých kultur, vyznání a jazyků. Česká společnost může dnes, po více jak půlstoletí od židovského a romského holocaustu a následného vyhnání německé menšiny o sobě opět říci, že je společností multikulturní, multietnickou a s jistou nadsázkou i multilingvní.

Nicméně odráží novodobou etnickou, kulturní a jazykovou rozmanitost mediální obraz české společnosti? Setkáváme se s rozličnými přízvuky v radiovém a televizním vysí­ lání? Jsou hosty dětských pořadů i děti různých etnik? Jsou pořady o kulturních a ná­ boženských tradicích věnované i dalším než českým, resp. slovanským či křesťanským zvykům? Či zavádí cestopisné seriály po koutech českých zemí turisty i do míst, která jsou spojena s kulturou, gastronomií či náboženstvím jinonárodních, nově příchozích skupin? Spíše nikoliv, nebo pouze okrajově, jako ukázka exotiky v srdci Evropy. 

Nová příručka

Příručka „Jak rozumět mediálním sdělením o migraci“ je určena především pro učitele středních škol a může být využívána v rámci mediální nebo multikulturní výchovy na školách. Obsahuje vedle zarámování Česka do globální mapy mezinárodní migrace i přehled základního migračního pojmosloví a jejich významů a diskusi mediálního diskurzu migračních témat v tuzemských médiích. Věnuje sei aktuálnímu tématu mezinárodní ochrany a uprchlictví. 

V příručce učitelé naleznou praktické a interaktivní materiály na dané téma, které mohou být využívány ve výuce. 

Ke stažení
Další novinky
 
Novější
Starší
 
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři