Novinky

Jak zapojit žáka s odlišným mateřským jazykem do výuky? Tři podpůrná opatření, která vám napoví

Do jaké míry jsou na příchod žáků z odlišného jazykového a kulturního prostředí připraveny české školy? Přiznejme si, že velmi málo. I nízké počty žáků cizinců, kteří jsou dnes v ČR vzděláváni, ukazují nedostatečnou systémovou připravenost na tuto skupinu žáků vyžadujících specifickou potřebu podpory.

Blízká budoucnost postaví před mnohé pedagogy v českých školách nové nároky. Počty žáků, kteří nerozumí vyučovacímu jazyku, budou téměř s jistotou stoupat. Nemusí jít nutně o dětské uprchlíky před válečnými hrůzami, kteří potřebují komplexnější psychosociální péči. Neznalost češtiny je výzvou i pro děti se stabilizovaným rodinným zázemím. A samozřejmě i pro jejich učitele.

Zahraniční zkušenosti

Nemůžeme se srovnávat se zeměmi, které mají se vzděláváním žáků cizinců letité zkušenosti. Britské školství například ukazuje, že na jedné škole lze vzdělávat žáky hovořící desítkami jazyků z celého světa. A to dokonce při zajištění efektivní komunikace s rodiči, kteří anglicky neumí ani slovo. K takovému stavu nám chybí finance i zkušenosti.

Novela školského zákona

Prvním krokem, který směřuje k české systémové změně, je plánované spuštění novely školského zákona od příštího školního roku. Díky ní by měli všichni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami získat podporu v rámci nového systému podpůrných opatření. Úspěch novely bude však záležet na tom, do jaké míry budou podpůrná opatření využitelná v praxi a zda na ně školy dostanou skutečně více peněz.

Katalog podpůrných opatření

Člověk v tísni se v rámci projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání jako jeden z partnerů Univerzity Palackého podílel na vytvoření Katalogu podpůrných opatření. Katalog obsahuje desítky konkrétních podpůrných opatření, která pomohou školám vzdělávat žáky s nejrůznějšími vzdělávacími potřebami. Jedná se např. o doporučení ke změnám v organizaci výuky, vyučovacích metod, hodnocení nebo práce s třídním kolektivem.

Podpůrná opatření pro žáky hovořící odlišným mateřským jazykem

Pro žáky s odlišným mateřským jazykem je navrhována řada podpůrných opatření, které mohou být použité jak samostatně, tak v různých kombinacích.

Vytvoření pracovního místa ve třídě (i mimo třídu)

Mezi ně patří například vytvoření pracovního místa pro žáka ve třídě, případně i mimo třídu (pouze v odůvodněných případech a na vybrané hodiny), kde bude moci žák pracovat jiným tempem nebo s jinými pracovními materiály. V případě potřeby je třeba zajistit i dalšího pedagogického pracovníka.

Celé opatření si můžete přečíst tady: DALŠÍ PRACOVNÍ MÍSTO PRO ŽÁKA VE TŘÍDĚ (I MIMO TŘÍDU)

Vizualizace

Jiným příkladem je vizualizace jako metoda, kdy je sdělovaný obsah doprovázen obrázky, videi, grafy apod. Metoda samozřejmě pomáhá všem dětem, ovšem pro žáky, kteří rozumí výkladu v českém jazyce jen velmi málo, je neustálé používání vizuálů nezbytné.

Celé opatření si můžete přečíst  zde: VIZUALIZACE OBSAHU A PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ

Příchod a adaptační fáze

Do třetice lze pro tohoto žáka využít podpůrné opatření zaměřené na přípravu na příchod žáka a následnou adaptační fázi v kolektivu. Opatření popisuje konkrétně kroky, kterými školy mohou připravit jak pedagogy, tak budoucí spolužáky na nového žáka - cizince.  

Celé opatření si můžete přečíst zde: PŘÍPRAVA NA PŘÍCHOD A NÁSLEDNÁ ADAPTAČNÍ FÁZE PO PŘÍCHODU ŽÁKA SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI DO TŘÍDY

Další podpůrná opatření

Kromě zmíněných příkladů lze použít další podpůrná opatření od metod práce přes pomůcky po úpravu hodnocení. Většina podpůrných opatření, které jsou v Katalogu určené žákům dnes nazývaným jako žáci se sociálním znevýhodněním (novela zákona tuto kategorii ruší), je členěna do třech stupňů podpory.

První stupeň je v podstatě zásobníkem nápadů, které lze dělat bez dalších finančních a personálních nároků a z terénu víme, že na mnohých školách se jedná o standard.

Druhý a třetí stupeň často přináší finanční požadavky – na pomůcky, personální zajištění apod. A v tom je veliká šance nového systému. K dětem, na jejichž speciální vzdělávací potřeby dodnes školy neměly finanční nárok (žáci se zdravotním či sociálním znevýhodněním), by se měly systémově dostat finance a personální zajištění – formou speciálního pedagoga, asistenta pedagoga či metodické podpory školského poradenského zařízení. To je proti dnešku výrazný posun vpřed. O podobě konkrétních podpůrných opatření a pravidlech jejich přidělování však rozhodne vyhláška, kterou připravuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Podrobnosti naleznete v elektronické verzi Katalogu na: www.katalogpo.cz

Další novinky
 
Novější
Starší
 
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři