Novinky

Zveme vás na konferenci S asistenty k lepší škole

Foto Zuzana Havlínová

Vzdělávací program Varianty vás zve na konferenci S asistenty k lepší škole. Konference se bude konat 20. listopadu 2018 od 9:30 do 16 hod. v Centru současného umění DOX v Praze a je určena především asistentům a asistentkám pedagoga, školním asistentům a asistentkám, vyučujícím a vedení škol.

Kapacita konference je již naplněna, na konferenci se můžete registrovat pouze jako náhradníci (jako náhradníci se můžete přihlásit zde).

Konference je zdarma.

Konferenci bude moderovat Veronika Sedláčková.

Program konference:

8:30 - 10:00 registrace, volná prohlídka výstavy Vítejte v těžkých časech, občerstvení

10:00 - 10:05 Uvítání - Michal Kučerák, Centrum současného umění DOX

10:05 - 10:15 Společné vzdělávání jako výzva pro českou společnost - Šimon Pánek, ředitel společnosti Člověk v tísni

10:15 - 10:25 Společné vzdělávání - osobní pohled - Jan Povýšil, paralympionik, fotograf

10:25 - 10:35 Představení aktivit programu Varianty na podporu a rozvoj asistentů pedagoga - Tomáš Habart, ředitel programu Varianty, spol. Člověk v tísni

10:35 - 11:25 Role asistentů pedagoga v týmu školy a jejich působení na ZŠ Trmice - Marie Gottfriedová, ředitelka ZŠ Trmice, a Jolana Žižková, asistentka pedagoga/pedagožka na ZŠ Trmice

11:25 - 12:00 Asistent pedagoga jako podpůrné opatření - Jan Michalík, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého

12:00 - 13:00 Přestávka na oběd

13:00 - 14:15 Panelová debata: Je v českých školách asistentů moc nebo málo? 

 • Tomáš Zatloukal, ústřední školní inspektor, Česká školní inspekce
 • Ivana Blažková, vedoucí oddělení speciálního vzdělávání, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Vladimír Slavík, Krajský úřad Ústeckého kraje
 • Jitka Topičová, ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov
 • Milada Džudžová, asistentka pedagoga na ZŠ Trmice

14:15 - 14:35 Přestávka

14:35 - 16:00 Praktické workshopy (workshopy běží paralelně)

Anotace workshopů

1. Metodické vedení asistentů pedagoga a práce s portfolii žáků

Co nás vedlo k vytvoření pracovní pozice „hlavní asistentky pedagoga“? Co tato pozice obnáší a čím je přínosná nejen pro asistenty pedagoga, ale pro i další pedagogické pracovníky ve škole? Proč jsme se rozhodli vytvořit portfolia žáků? Jaké má vynaložené úsilí dopady? To jsou otázky, o kterých budeme na workshopu diskutovat.

 Mgr. Petra Čížková, Dis.

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Králové (obor sociální pedagogika) a VOŠ sociálně právní v Mostě. Pracovala v Domově sociální péče pro osoby se zdravotním postižením jako vedoucí oddělení výchovy a na Základní škole praktické jako druhá vyučující ve třídě. V současné době působí na ZŠ Ladova v Litoměřicích jako hlavní asistentka pedagoga, kde mimo práce asistentky pedagoga řídí činnost ostatních asistentů, poskytuje metodickou podporu při jejich práci a zodpovídá za vedení portfolií žáků, kteří mají přiděleného asistenta pedagoga.

 

2. Reflexe aktuální situace asistentů pedagoga

Během workshopu budeme společně reflektovat zkušenosti se zřizováním funkce asistenta pedagoga po novelizaci vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Tématem bude např. poměr přímé a nepřímé pedagogické činnosti, diferenciace náplně činnosti podle dosaženého vzdělání či rozlišení časové dotace činnosti asistenta pedagoga ve stupních podpůrného opatření. Budeme se zabývat i užitečnými metodickými zdroji, které asistentům pedagoga mohou pomoci v realizaci podpory žáků.

 PhDr. Lenka Felcmanová, PhD.

Je místopředsedkyní České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání a působí na Katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Zabývá se problematikou speciálněpedagogické diagnostiky a poradenství a inkluzivní pedagogiky. Působí jako lektorka v kurzech dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a asistentů pedagoga.

3. Role komunikace ve spolupráci asistenta a pedagoga

Pro spolupráci asistenta s pedagogem existuje jen málo závazných a návodných pokynů. Klíčovým prvkem jejich spolupráce je jejich vzájemná komunikace. Během workshopu se budeme věnovat tomu, jak komunikační prostředky co nejlépe využívat ve prospěch pedagoga, asistenta a zejména dětí ve třídě.

Mgr. Lucie Pivoňková

Je absolventkou andragogiky a personálního řízení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 2002 pracuje v programu Varianty. Koordinovala několik projektů věnovaných multikulturní výchově, lektoruje kurzy zaměřené na spolupráci školy a rodiny a komunikaci ve škole.

4. Odvrácená strana asistentství

Jak vnímají asistenta pedagoga rodiče? Co přináší a bere asistent dítěti, které má podporovat? Jak vnímají asistenta a jeho dítě pedagogové a žáci školy? Je v některých situacích podpůrné opatření v podobě asistenta také zdrojem obtíží dítěte? Na tyto a další otázky spojené s rolí asistenta pedagoga v českých školách se pokusíme odpovědět ve workshopu, který se chce zaměřit na kořeny situace nepřijetí pozice asistenta pedagoga ve škole. Pojďme se společně pokusit najít cestu ze stigmatizace asistentů a dětí s potřebou podpůrných opatření.

Mgr. Pavel Košák

Je absolventem Cyrilometodějské teologické fakulty UP v Olomouci. Působil jako koordinátor vzdělávacího programu Varianty, v současné době pracuje jako koordinátor inkluzivního vzdělávání v Agentuře pro sociální začleňování. Působí jako lektor seminářů pro asistenty pedagoga a pedagogické pracovníky.

5. Práce s emocemi

Nedílnou a velmi důležitou součástí práce asistenta pedagoga je práce s emocemi – dětí, rodičů a v neposlední řadě také s vlastními. Jaké emoce během své práce zažíváme? Co nám napovídají a jak s nimi nakládáme? Jak to udělat, aby pro nás byla práce s emocemi bezpečná? Kam se můžeme díky vědomé práci s emocemi posunout? Na všechny otázky se přes příběhy asistentů pedagoga pokusíme nalézt odpověď.

Mgr. Alexandra Petrů

Je absolventkou oboru Supervize a řízení v sociálních a zdravotnických organizacích na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Pracovala v oblasti krizové intervence, později byla ředitelkou základní a mateřské školy. Od roku 2011 působí na Katedře sociální práce Univerzity J. E. Purkyně, kde se zabývá tématem etablování školské sociální práce. V programu Varianty působí jako metodička školních asistentů a vede podpůrné skupiny pro asistenty pedagoga.

6. Práce asistenta s žáky s ADHD

Během workshopu se budeme věnovat roli asistenta pedagoga při práci s žákem s ADHD. Účastníci se seznámí s příčinami a projevy ADHD. Probereme některé možnosti práce z pohledu asistenta s těmito žáky v hodinách. Společně budeme hledat efektivní metody a formy práce.

Mgr. Jaroslava Budíková

Je absolventkou Pedagogické Fakulty Univerzity Hradec Králové. Učila na základní škole a praktické škole, externě vyučuje na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Působí v Pedagogicko-psychologické poradně pro Prahu 11 a 12. Působí jako lektorka kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro NIDV, Step by Step, Novou školu a program Varianty. Působila jako místopředsedkyně v organizaci DYS-centrum Praha.

 

 

Ke stažení
Další novinky
 
Novější
Starší
 
Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři