Projekty

Kvalita, nebo kvantita?

Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Je globální rozvojové vzdělávání součástí školního vzdělávacího programu vaší školy a vy sami ho do výuky začleňujete?

Cílem projektu Kvalita, nebo kvantita? je zjistit, jaký vliv má dlouhodobé začleňování témat globálního rozvojového vzdělávání do výuky na postoje a jednání žáků. Projekt vychází z předpokladu, že učitel má možnost ve velké míře prověřit znalosti žáků, postojová změna však může být pro učitele hůře čitelná či obtížně definovatelná. Projekt pracuje nejen se stávající metodikou britské organizace Reading International Solidarity Centre, která je obsažená v příručce How do we know it ́s working?, ale také s novými českými aktivitami. Ty reflektují potřeby českých škol a učitelů. Pomohou tak učitelům určit kvalitu a intenzitu změny postoje jejich žáků a usnadní jim plánování další výuky.

Na projektu, který probíhá od roku 2012 do roku 2016, spolupracují vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni, slovenská Nadacia Milana Šimečku a britská organizace Reading International Solidarity Centre, která celý projekt vede. Ve všech zemích jsou ke spolupráci přizvány i další organizace a vysoké školy.

Do projektu jsou zapojeni aktivní a kreativní učitelé, kteří aktivity pravidelně začleňují k hodnocení výuky. Výstupy pak používají při stanovení vzdělávacích cílů v další výuce.

Cílem aktivit je podnítit diskuzi žáků k různým tématům globálního rozvojového vzdělávání – lidská práva, vzájemná propojenost, udržitelnost, rozmanitost a řešení konfliktů. Během diskuzí učitel zaznamenává názory žáků i jejich vysvětlující komentáře.

 

Jak víme, že to funguje?

V listopadu 2015 vznikla ve spolupráci s partnerskými organizacemi ve Velké Británii a na Slovensku příručka Jak víme, že to funguje?, která obsahuje jak sadu hodnotících aktivit, tak příkladů, jak metodika funguje v českých, slovenských i britských školách.

V rámci projektu vznikla aplikace Jaká je to země?, která vám předkládá 9 obrázků pořízených v různých zemích. Vy máte možnost odhadovat, ke které zemi obrázky patří. Zahrajte si a zároveň ověřte, zda je možné uhodnout, kde byl obrázek pořízen.

Aplikace je dostupná na http://varianty.cz/kvalita_kvantita/.

 

Konkrétní ukázka aktivity

Jako příklad uvádíme aktivitu Proč lidé hladoví?. Žákům jsou představeny vybrané příčiny hladu. Cílem aktivity je zjistit, jaké příčiny lidského hladovění žáci považují za nejzávažnější. Důležitá je i jejich vlastní iniciativa (co mohu dělat já, abych k řešení světového hladu přispěl). Aktivita zaznamenává nejen to, co si žáci myslí, jak své myšlenky komentují. Ale také učitel sleduje, jestli po zařazení výukových lekcí k danému tématu došlo k nějakému posunu v názorech žáků.

Žáci zprvu dávali jednoznačně přednost příčinám souvisejících s potravinovou pomocí. Po zařazení výukových lekcí zjistili, není hlavní hasit důsledky hladovění. Důležité je pátrat po příčinách. Proto příště volili možnosti poukazující na nespravedlivé rozdělení potravinového trhu.

Všechny aktivity a případové studie jsou dostupné na www.varianty.cz/jakvimezetofunguje.

 

Názory na hodnotící aktivity

Aktivity zaměřují pozornost učitelů na oblasti, které děti přirozeně zajímají, ale jsou v českých školách často neprávem opomíjeny. Přitom je pro děti samotné i pro společnost dobré, aby jim rozuměly v co nejširších souvislostech, kriticky o nich přemýšlely, dovedly se správně rozhodovat a případně i udělat něco pro řešení příslušných problémů. Učitele aktivity směřují k tomu, aby cíleně usilovali nejen o rozvoj znalostí a dovedností žáků, ale i jejich důležitých postojů. Aktivity vedou učitele k promýšlení efektivity výuky ve vztahu k posunu, ke kterému dochází v oblasti žákovského porozumění komplexním globálním jevům, a k posunu v oblasti žákovských postojů.

PhDr. Jana Stará, PhD., akademická pracovnice

 

Aktivity jsou pro žáky poutavé, ptáte-li se totiž na jejich názory, projevujete tím jako učitel také zájem o ně samé. Názory nehodnotíte, snažíte se je jen zmapovat a pochopit, a tím přijímáte žáka i s jeho názorem. Tímto je žák zpětně motivován zajímat se o téma, které mu aktivitou nabízíte.
Aktivitami zjišťujeme nejen názor, ale díky argumentům a následné diskuzi se dozvíte také znalosti svých žáků, se kterými do právě otvíraného tématu vstupují. Poslouží vám tím také ke zjišťování prekonceptů, co již žáci o tématu vědí či nevědí.

Mgr. Marie Veverová, učitelka

 

Hodnotící aktivity ve velké míře umožňují, aby žáci přemýšleli nad probíranými tématy nejen z pohledu faktického, ale též postojového. Aktivity nabízejí efektivní zjišťování názorů žáků a sledování jejich případného vývoje. Výhodou tohoto přístupu není jen vyšší motivace žáka v průběhu vyučovacího procesu, ale též rozvíjení kompetencí potřebných pro jeho současný rozvoj i pro jeho budoucí uplatnění.

Mgr. Iva Dobiášová, učitelka

 

Co nabízíme

Učitelům základních a středních škol, vysokoškolským studentům i zástupcům neziskových organizací nabízíme účast na jednodenních workshopech a dvoudenních seminářích. Cílem těchto vzdělávacích akcí je představit hodnotící aktivity a vybavit účastníky dovednostmi k jejímu používání.

 

Bližší informace získáte na adrese blanka.zemanova@clovekvtisni.cz nebo na telefonních číslech (+420) 222 350 805, (+420) 777 787 863.

 

Projekt je financován z EuropeAid - Raising public awareness of development issues and promoting development education in the European Union.

 

Novinky
Kurzy
Akce
Publikace
Články a tz
Fotky
Video
Partneři a donoři
Další projekty

Globální rozvojové vzdělávání

Komiksová soutěž Bohouš a Dáša mění svět: Náš svět, naše svoboda, naše odpovědnost

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni vyhlašuje 9. ročník komiksové soutěže Bohouš a Dáša mění svět pro žáky a studenty základních a středních škol. Letošním...

Interkulturní vzdělávání

Persona Dolls - Ohlédnutí, výměna a společně vstříc novým výzvám

V návaznosti na dlouholetou spolupráci Člověka v tísni a Kinderwelten (ISTA), která začala již v roce 2012, proběhne v rámci projektu vyhodnocení dosavadní spolupráce a její rozšíření....

Globální rozvojové vzdělávání

Světová škola

Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění...

Globální rozvojové vzdělávání

Komiksová soutěž Bohouš a Dáša mění svět: Co pro mne znamená demokracie?

Baví tě komiksy? Pálí tě, co se děje kolem nás? Máš konkrétní nápady, jak se mohou věci kolem tebe měnit? Zúčastni se naší komiksové soutěže! Vzdělávací program Varianty...

Globální rozvojové vzdělávání

UBUNTU – škola demokratického občanství

Hlavním cílem projektu UBUNTU je podpořit pedagogy a žáky středních škol v rozvoji kompetencí pro demokratickou kulturu, a to skrze vytvoření a ověření ucelených vzdělávacích programů...

Interkulturní vzdělávání

Schola cultura

V projektu Schola Cultura vytvoříme a zrealizujeme 40hodinový kurz, který pedagogy podpoří při uskutečnění koncepčních změn ve školách v souladu s modelem kompetencí pro...

Interkulturní vzdělávání

Persona Dolls – panenky s osobností

 „Práce s panenkou v dětech podporuje sounáležitost, účast, schopnost vyslechnout, zhodnotit a eventuálně navrhnout řešení či nalézt postoj k danému tématu. Podněcuje...

Inkluzivní vzdělávání

Inkluze do škol

Popis projektu: Projekt se zaměřuje na zvýšení proinkluzivnosti všech základních škol ve městě Děčín. A to prostřednictvím vzniku školních poradenských pracovišť na každé škole,...

Globální rozvojové vzdělávání

CIVIS: zaostřeno na občanské a sociální kompetence

Projekt CIVIS zaměřuje svoji pozornost na rozvoj občanských a sociálních kompetencí, které směřují k sociálně a environmentálně odpovědnému chování žáků. Prostřednictvím společenství...

Inkluzivní vzdělávání

Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků

Cíl projektu Cílem projektu je zvyšování otevřenosti škol v oblasti inkluze. Projekt zlepšuje vzdělávací praxi formou zvyšování kompetencí škol a školských institucí v oblasti inkluzivního...

Interkulturní vzdělávání

Otázkami k rozvíjení demokratických hodnot

Projekt nabízí pedagogickým pracovníkům základních a středních škol podporu v zavádění principů multikulturní výchovy do života školy a posílení kompetencí při prevenci rizikového...

Globální rozvojové vzdělávání

Školy k světu

Můžou se globální a rozvojová témata stát běžnou součástí vyučovaných předmětů na českých školách? Mohla by se škola stát místem, kde jsou žáci a studenti konfrontováni s aktuálními...

Inkluzivní vzdělávání

K.O.Z.A. - Kooperace, Otevřenost, Zájem, Adaptace

Jaký problém projekt řeší? Jedním ze současných rizik, kterému v ČR čelíme, je zvyšování nerovnosti v přístupu ke vzdělávání. Děti, které v České republice vyrůstají v sociálním...

Migrace

Média, migrace a trh práce – informování veřejnosti o integraci cizinců

Cílem projektu je zvýšit informovanost české veřejnosti o migraci a otázkách spojených s integrací migrantů ze třetích zemí, kteří do ČR přicházejí, a omezit jejich stereotypní a...

Inkluzivní vzdělávání

Lepší škola pro všechny

Díky veřejné sbírce Lepší škola pro všechny navazujema na výstupy předchozích projektů, zejména projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR. Naším cílem je zvýšit...

Globální rozvojové vzdělávání

Filozofie pro děti

Přemýšlíte, jak učit poutavě o složitých tématech dnešního světa? Vyzkoušejte Filozofii pro děti. Filozofie pro děti (Philosophy for Children, zkráceně P4C) je pedagogická metoda, která...

Globální rozvojové vzdělávání

Bohouš a Dáša mění svět

Bohouš a Dáša jsou komiksoví hrdinové, kteří už 12 let provázejí české učitele a žáky aktuálními  tématy, jako je migrace, lidská práva nebo klimatické změny. V roce 2006 vydaly...

Migrace

National Integration Evaluation Mechanism (NIEM)

Do šestiletého mezinárodního výzkumného projektu NIEM, který je realizovaný v letech 2016-2021, je zapojeno celkem 15 evropských zemí a jeho lídrem je The Institute of Public Affairs z Polska....

Inkluzivní vzdělávání

Podporujeme asistenty pedagoga

Jeden milion sto čtyřicet tisíc korun! Přesně tolik vybrali fanoušci ke čtyřicetinám Leoše Mareše, který se rozhodl podpořit vzdělávání dětí s handikepem. Oblíbený moderátor vyzval...

Migrace

V4NIEM: Mechanismus hodnocení státních integračních politik zemí Visegrádu

V4NIEM projekt (Visegrad Countries National Integration Evaluation Mechanism), který je součástí širšího evropského projektu NIEM, se zaměřuje na dlouhodobé vyhodnocování efektivity státních...
Ukončené projekty

Interkulturní vzdělávání

Dialogem k respektu – Persona Dolls

Inkluzivní vzdělávání

Pojďte do školky!

Interkulturní vzdělávání

ENTENTÝKY

Globální rozvojové vzdělávání

Za změnou je učitel!

Globální rozvojové vzdělávání

Učíme světově

Globální rozvojové vzdělávání

Active Citizens

Interkulturní vzdělávání

Rozmanitost v MKV

Interkulturní vzdělávání

Respekt nebolí

Interkulturní vzdělávání

MKV jinak

Inkluzivní vzdělávání

Kvalitativní analýza testu SON-R

Globální rozvojové vzdělávání

Náš společný svět

Interkulturní vzdělávání

Jak na to ...

Interkulturní vzdělávání

Te na del o del!

Inkluzivní vzdělávání

Pojďte do školy

Globální rozvojové vzdělávání

Světová škola 2

Globální rozvojové vzdělávání

Náš společný svět (2009)

Inkluzivní vzdělávání

Na cestě …

Globální rozvojové vzdělávání

Akce pro Afriku

Inkluzivní vzdělávání

POLIS

Interkulturní vzdělávání

PeaceXchange

Globální rozvojové vzdělávání

Světová škola 2006

Interkulturní vzdělávání

Dovedu to pochopit?

Globální rozvojové vzdělávání

Rozvojový svět v českých školách

Interkulturní vzdělávání

Free2choose - Meze svobody

Interkulturní vzdělávání

Praktická podpora základních škol (OPRLZ)

Interkulturní vzdělávání

Semináře pro příslušníky Policie ČR

Globální rozvojové vzdělávání

Euromodel

Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři