Projekty

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

Inkluzivní vzdělávání znamená, že jsou všechny děti vítány na škole v místě jejich bydliště, kde se učí ve třídách odpovídajících jejich věku. Děti mají plnou podporu nejen ve svém vlastním rozvoji, ale také v možnosti podílet se na životě a chodu školy, která je srdcem místních komunit. Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohli učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

Varianty spolupracují s Univerzitou Palackého na projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR. Projekt je realizován od 1. 7. 2013 do 30. 6. 2015 ve všech krajích v ČR mimo Prahu a je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím OPVK. Cílená podpora škol a systémové návrhy, které přispívají k naplňování inkluzivní vzdělávací politiky (Strategie vzdělávání 2020), vznikají ve spolupráci s Asociací pracovníků speciálně pedagogických center, Českou odbornou společností inkluzivního výzkumu a Agenturou pro sociální začleňování.

Cíle a východiska projektu

Inkluzivní vzdělávání pokládáme za klíčové, neboť chceme připravit děti na život ve světě, který je proměnlivý a ve kterém se setkáváme s lidmi s odlišnou životní zkušeností a odlišnými dovednostmi.

Chceme, aby všechny děti měly prospěch z inkluzivního vzdělávání, které jim umožní:

 • rozvíjet jejich silné stránky
 • pracovat na individuálních cílech a zároveň se podílet na životě třídy spolu se svými vrstevníky
 • zapojit do vzdělávání a do aktivit školy jejich rodiče
 • pečovat o kulturu respektu a pěstovat pocit sounáležitosti
 • nabízet příležitost dozvídat se o odlišnostech a oceňovat je
 • zmenšovat prostor pro nepřátelské prostředí a šikanu
 • pozitivně ovlivňovat školu i komunitu tak, aby oceňovaly odlišnost a inkluzi na celospolečenské úrovni

Chceme navrhnout systémové a legislativní změny, které usnadní realizaci inkluzivního vzdělávání napříč celou Českou republikou.

Chceme, aby učitelé, asistenti pedagoga, ředitelé i rodiče měli dostatek informací a odpovídající zdroje na zohlednění potřeb každého žáka.

Jak pracujeme a co nabízíme?

V projektu spolupracujeme s učiteli a asistenty pedagoga ve všech krajích České republiky mimo Prahy. Nejintenzivnější spolupráce probíhá ve Středočeském, Ústeckém, Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Výstupy jsou ověřovány ve školách a ve spolupráci s poradenskými zařízeními. Na vytváření systémových opatření spolupracujeme s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, s krajskými školskými odbory a zástupci pedagogických fakult.

Nabízíme:

 1. Katalog podpůrných opatření, který nabízí nástroje a konkrétní doporučení pro úpravu vzdělávacího obsahu a forem výuky, pro spolupráci školy s rodinou nebo pro úpravu pracovního prostředí. Katalog je určen pro práci se žáky, kteří potřebují podporu ve vzdělávání z důvodu mentálního postižení nebo oslabení kognitivního výkonu, narušené komunikační schopnosti, poruchy autistického spektra nebo vybraných psychických onemocnění, sluchového postižení nebo oslabení sluchového vnímání, tělesného postižení nebo závažného onemocnění, zrakového postižení nebo oslabení zrakového vnímání a z důvodu sociálního znevýhodnění.
 2. Učitelům a asistentům pedagoga nabízíme možnost rozšířit si vzdělání, které je realizováno formou jednodenních kurzů, 50hodinových vzdělávacích modulů i samostatným vzdělávacím programem na Pedagogické fakultě UP.
 3. Metodické vedení asistentů pedagoga, které probíhá formou skupinových setkání, individuálních konzultací, sdílení příkladů dobré praxe a nabídkou supervize.
 4. Metodiky práce asistenta pedagoga, které se zaměřují na zdravotní postižení i sociální znevýhodnění a zároveň se dělí podle stupně vzdělávání na metodiky pro MŠ, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ a SŠ.
 5. Standard práce asistenta pedagoga, který zahrnuje legislativní vymezení pozice asistenta pedagoga ve vzdělávání, náplň práce, profesní profil a vymezení pracovních kompetencí ve vztahu k žákům s potřebou podpůrného opatření i kolektivu třídy.
 6. Newsletter Škola all inclusive, který přináší rozhovory se zajímavými osobnostmi, analýzy a výstupy projektu, příklady dobré praxe a reportáže z inkluzivních škol.

Na systémové úrovni se Varianty spolu s Univerzitou Palackého podílejí na vytváření návrhů systémových opatření pro financování asistenta pedagoga, návrhu systému metodického vedení pedagogických pracovníků, vzniku legislativních opatření podporujících inkluzivní vzdělávání a osvětu veřejnosti.

Po ukončení projektu budou metodiky práce, katalogy podpůrných opatření a standard práce asistenta pedagoga dále nabízeny školám pro praktické použití. V nabídce Variant také zůstanou kurzy pro učitele a asistenty pedagoga, kteří pracují s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Systémové návrhy, které se týkají financování, metodického vedení asistentů pedagoga nebo pedagogické diagnostiky dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, se stanou součástí nyní připravované legislativy.

Na projektu za program Varianty pracují

Tomáš Habart, manažer projektu: tomas.habart@clovekvtisni.cz

Olga Daşkin, manažerka pro oblast Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků: olga.daskin@clovekvtisni.cz

Klára Doudová, koordoinátorka kurzů Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků: klara.doudova@clovekvtisni.cz

Marie Klusáčková, manažerka pro oblast Asistent pedagoga: marie.klusackova@clovekvtisni.cz

Jana Korábová, odborná asistentka klíčových aktivit: jana.korabova@clovekvtisni.cz

Mariana Koutská, manařerka pro oblast asistenta pedagoga: mariana.koutska@clovekvtisni.cz

Jindřich Monček, manažer Katalogu podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory z důvodu sociálního znevýhodnění: jindrich.moncek@clovekvtisni.cz

Jana Udatná, věcná manažerka Katalogu podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory z důvodu sociálního znevýhodnění: jana.udatna@clovekvtisni.cz

Martina Habrová, metodička pro Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory z důvodu sociálního znevýhodnění: martina.habrova@gmail.com

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního fondu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Výstupy projektu naleznete na stránkách www.inkluze.upol.cz zde.

 

Novinky
Kurzy
Akce
Bulletiny
Články a tz
Metodické listy
Fotky
Video
Partneři a donoři
Další projekty

Globální rozvojové vzdělávání

Komiksová soutěž Bohouš a Dáša mění svět: Náš svět, naše svoboda, naše odpovědnost

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni vyhlašuje 9. ročník komiksové soutěže Bohouš a Dáša mění svět pro žáky a studenty základních a středních škol. Letošním...

Interkulturní vzdělávání

Persona Dolls - Ohlédnutí, výměna a společně vstříc novým výzvám

V návaznosti na dlouholetou spolupráci Člověka v tísni a Kinderwelten (ISTA), která začala již v roce 2012, proběhne v rámci projektu vyhodnocení dosavadní spolupráce a její rozšíření....

Globální rozvojové vzdělávání

Světová škola

Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění...

Globální rozvojové vzdělávání

Komiksová soutěž Bohouš a Dáša mění svět: Co pro mne znamená demokracie?

Baví tě komiksy? Pálí tě, co se děje kolem nás? Máš konkrétní nápady, jak se mohou věci kolem tebe měnit? Zúčastni se naší komiksové soutěže! Vzdělávací program Varianty...

Globální rozvojové vzdělávání

UBUNTU – škola demokratického občanství

Hlavním cílem projektu UBUNTU je podpořit pedagogy a žáky středních škol v rozvoji kompetencí pro demokratickou kulturu, a to skrze vytvoření a ověření ucelených vzdělávacích programů...

Interkulturní vzdělávání

Schola cultura

V projektu Schola Cultura vytvoříme a zrealizujeme 40hodinový kurz, který pedagogy podpoří při uskutečnění koncepčních změn ve školách v souladu s modelem kompetencí pro...

Interkulturní vzdělávání

Persona Dolls – panenky s osobností

 „Práce s panenkou v dětech podporuje sounáležitost, účast, schopnost vyslechnout, zhodnotit a eventuálně navrhnout řešení či nalézt postoj k danému tématu. Podněcuje...

Inkluzivní vzdělávání

Inkluze do škol

Popis projektu: Projekt se zaměřuje na zvýšení proinkluzivnosti všech základních škol ve městě Děčín. A to prostřednictvím vzniku školních poradenských pracovišť na každé škole,...

Globální rozvojové vzdělávání

CIVIS: zaostřeno na občanské a sociální kompetence

Projekt CIVIS zaměřuje svoji pozornost na rozvoj občanských a sociálních kompetencí, které směřují k sociálně a environmentálně odpovědnému chování žáků. Prostřednictvím společenství...

Inkluzivní vzdělávání

Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků

Cíl projektu Cílem projektu je zvyšování otevřenosti škol v oblasti inkluze. Projekt zlepšuje vzdělávací praxi formou zvyšování kompetencí škol a školských institucí v oblasti inkluzivního...

Interkulturní vzdělávání

Otázkami k rozvíjení demokratických hodnot

Projekt nabízí pedagogickým pracovníkům základních a středních škol podporu v zavádění principů multikulturní výchovy do života školy a posílení kompetencí při prevenci rizikového...

Globální rozvojové vzdělávání

Školy k světu

Můžou se globální a rozvojová témata stát běžnou součástí vyučovaných předmětů na českých školách? Mohla by se škola stát místem, kde jsou žáci a studenti konfrontováni s aktuálními...

Inkluzivní vzdělávání

K.O.Z.A. - Kooperace, Otevřenost, Zájem, Adaptace

Jaký problém projekt řeší? Jedním ze současných rizik, kterému v ČR čelíme, je zvyšování nerovnosti v přístupu ke vzdělávání. Děti, které v České republice vyrůstají v sociálním...

Migrace

Média, migrace a trh práce – informování veřejnosti o integraci cizinců

Cílem projektu je zvýšit informovanost české veřejnosti o migraci a otázkách spojených s integrací migrantů ze třetích zemí, kteří do ČR přicházejí, a omezit jejich stereotypní a...

Inkluzivní vzdělávání

Lepší škola pro všechny

Díky veřejné sbírce Lepší škola pro všechny navazujema na výstupy předchozích projektů, zejména projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR. Naším cílem je zvýšit...

Globální rozvojové vzdělávání

Filozofie pro děti

Přemýšlíte, jak učit poutavě o složitých tématech dnešního světa? Vyzkoušejte Filozofii pro děti. Filozofie pro děti (Philosophy for Children, zkráceně P4C) je pedagogická metoda, která...

Globální rozvojové vzdělávání

Bohouš a Dáša mění svět

Bohouš a Dáša jsou komiksoví hrdinové, kteří už 12 let provázejí české učitele a žáky aktuálními  tématy, jako je migrace, lidská práva nebo klimatické změny. V roce 2006 vydaly...

Migrace

National Integration Evaluation Mechanism (NIEM)

Do šestiletého mezinárodního výzkumného projektu NIEM, který je realizovaný v letech 2016-2021, je zapojeno celkem 15 evropských zemí a jeho lídrem je The Institute of Public Affairs z Polska....

Inkluzivní vzdělávání

Podporujeme asistenty pedagoga

Jeden milion sto čtyřicet tisíc korun! Přesně tolik vybrali fanoušci ke čtyřicetinám Leoše Mareše, který se rozhodl podpořit vzdělávání dětí s handikepem. Oblíbený moderátor vyzval...

Migrace

V4NIEM: Mechanismus hodnocení státních integračních politik zemí Visegrádu

V4NIEM projekt (Visegrad Countries National Integration Evaluation Mechanism), který je součástí širšího evropského projektu NIEM, se zaměřuje na dlouhodobé vyhodnocování efektivity státních...
Ukončené projekty

Interkulturní vzdělávání

Dialogem k respektu – Persona Dolls

Inkluzivní vzdělávání

Pojďte do školky!

Interkulturní vzdělávání

ENTENTÝKY

Globální rozvojové vzdělávání

Za změnou je učitel!

Globální rozvojové vzdělávání

Učíme světově

Globální rozvojové vzdělávání

Active Citizens

Interkulturní vzdělávání

Rozmanitost v MKV

Interkulturní vzdělávání

Respekt nebolí

Interkulturní vzdělávání

MKV jinak

Inkluzivní vzdělávání

Kvalitativní analýza testu SON-R

Globální rozvojové vzdělávání

Náš společný svět

Interkulturní vzdělávání

Jak na to ...

Interkulturní vzdělávání

Te na del o del!

Inkluzivní vzdělávání

Pojďte do školy

Globální rozvojové vzdělávání

Světová škola 2

Globální rozvojové vzdělávání

Náš společný svět (2009)

Inkluzivní vzdělávání

Na cestě …

Globální rozvojové vzdělávání

Akce pro Afriku

Inkluzivní vzdělávání

POLIS

Interkulturní vzdělávání

PeaceXchange

Globální rozvojové vzdělávání

Světová škola 2006

Interkulturní vzdělávání

Dovedu to pochopit?

Globální rozvojové vzdělávání

Rozvojový svět v českých školách

Interkulturní vzdělávání

Free2choose - Meze svobody

Interkulturní vzdělávání

Praktická podpora základních škol (OPRLZ)

Interkulturní vzdělávání

Semináře pro příslušníky Policie ČR

Globální rozvojové vzdělávání

Euromodel

Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři