Projekty

KHETAUN (Společně): Klíčové kroky pro zapojení romských sociálně znevýhodněných dětí do kvalitních předškolních programů

Projekt navazuje na výstupy analýz, studií a výzkumů, které dokazují zásadní význam předškolní výchovy pro úspěšnost v dalším vzdělávání. Zapojení dětí sociálně znevýhodněných do kvalitních předškolních programů je předpokladem pro úspěch v dalším vzdělávání. To ovšem ze strany pedagogů vyžaduje vhodnou profesní přípravu, aby byli připraveni na specifika práce s těmito dětmi, neboť se mohou projevovat oslabení vývoje v různých oblastech.

Čeho chceme dosáhnout? 

Cílem projektu bylo navázat na zkušenosti všech zapojených partnerů a vytvořit rámcový model pro to, jak pracovat s dětmi i rodiči a jak navázat na spolupráci s různými aktéry na lokální úrovni. V každé partnerské organizaci vznikly praktické metodiky pro výuku dětí a pro spolupráci s rodiči. Projekt si tak klade za cíl podpořit pedagogy vhodným systematicky zpracovaným a praktickým materiálem.

Komu je projekt určen?

Cílovou skupinou projektu byli pracovníci v předškolním vzdělávání, zástupci lokální a romské komunity a zřizovatelů, romští rodiče a děti.  

Co projektu vzniklo?

Klíčové výstupy projektu jsou: 

 • Čtyři vzdělávací kurzy, kde budou představeny metodiky a rámcové/obecné modely pro práci s rodiči, dětmi a pro komunitní spolupráci a také další vzdělávání pedagogických pracovníků.
 • Materiály pro děti - které se věnují průběhu dne ve školce a jejim pravidlům. Materiály si mohou děti samy dotvořit svými obrázky, případně je mohou rodiče doplnit o popisky ve svém jazyce.
 • Materiály pro rodiče a děti - Pohádka o jazýčku v češtině a romštině, pomáhá dětem procvičovat výslovnost. 
 • Materiály pro rodiče - serie cvičení, kterémi mohou rodiče s dětmi podporovat výslovnost.
 • Politická doporučení pro systémové změny na národní i evropské úrovni, která by měla pomoci zapojit co nejvíce romských sociálně znevýhodněných dětí do předškolního vzdělávání.  
 • Videa - společně s rodiči jsme natočili videa, které se věnují významu předškolního vzdělávání a ukazují aktivity na procvičování výslovnosti a poslechu s dětmi.

Partneři

Koordinující organizace
Developmental Research Center for Pedagogical Initiatives Step by Step at the Educational Research Institute, Slovinsko

Partneři 
Center for Education Initiatives, Lotyšsko
Škola dokorán n.o., Slovensko
Člověk v tísni, Česká republika

Trvání projektu
1. 10. 2015 – 30. 11. 2017

Web mezinárodního projektu: khetaun.pei.si
Facebook: https://www.facebook.com/khetaun/?fref=ts

Projekt byl podpořen z programu Erasmus+.

Pracovní listy, pro pedagogy, rodiče i děti

Připravili jsme sadu pracovních listů, které mají podpořit pedagogy a rodiče a především romským dětem se sociálním znevýhodněním umožnit lepší adaptaci ve školce.

K pracovním listům jsme připravili metodiku pro pedagogy, která je má podpořit v komunikaci s rodiči a navázání spolupráce při přípravě dětí na povinnou školní docházku. Metodika shrnuje všechny základní oblasti rozvoje předškolního věku a předkládá konkrétní náměty pro práci s dětmi jak ve výuce, tak pro rodiče doma.

Říkáme si společně – Vakeras jekethane

Pracovní listy pro podporu předškolního vzdělávání Říkáme si společně / Vakeras jekhetane jsou připraveny pro spolupráci pedagogů s předškolními dětmi a jejich rodiči. Jsou určeny pro školky a předškolní zařízení, kam docházejí především romské děti ze sociálně znevýhodněných rodin. Materiál se skládá ze 3 částí:

 1. Pracovní listy pro děti navštěvující školku: Můj den ve školce / Miro ďives andre školka
 2. Pracovní listy pro rodiče k procvičení pusy a jazyka (mluvidel): Pohádka o jazýčku / Paramisa pal e čhibori
 3. Pracovní listy pro rodiče k procvičení hlásek: Učíme se hlásky / Sikhľuvas o hlaski
 4. Říkáme si společně - metodika pro pedagogy

Materiál najdete v souborech níže ke stažení.


Videa

V projektu také vznikl soubor instruktážních videí, která ukazují, jak s dětmi cvičit a rozvíjet správnou výslovnost. Další videa se věnují doporučení aktivit v rámci předškolní přípravy a reflexi rodičů k významu předškolního vzdšlávání.

Videa k rozvoji správné výslovnosti a poslechu 

Pohádka o jazýčku

Paramisi pal e čhibori - Pohádka o jazýčku v romštině

Procvičujeme S a Š

Procvičujeme C a Č

Procvičujeme Z a Ž

Procvičujeme L

 

Videa k důležitosti předškolní přípravy

Čteme si s předškolními dětmi/ Reading with preschool children

Jak hry pomáhají dětem v učení/ How plays improve learning

Co se děti naučí ve školce/ What can children learn at preschool

Co nám školka přinese a co je na školce obtížné/ Benefits and challenges of preschool attandence

Zkušenosti se školkou/ Experience with preschool

Proč vodit děti do školky (romsky)

 

Ke stažení
Kurzy
Publikace
Partneři a donoři
Další projekty

Globální rozvojové vzdělávání

Komiksová soutěž Bohouš a Dáša mění svět: Náš svět, naše svoboda, naše odpovědnost

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni vyhlašuje 9. ročník komiksové soutěže Bohouš a Dáša mění svět pro žáky a studenty základních a středních škol. Letošním...

Interkulturní vzdělávání

Persona Dolls - Ohlédnutí, výměna a společně vstříc novým výzvám

V návaznosti na dlouholetou spolupráci Člověka v tísni a Kinderwelten (ISTA), která začala již v roce 2012, proběhne v rámci projektu vyhodnocení dosavadní spolupráce a její rozšíření....

Globální rozvojové vzdělávání

Světová škola

Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění...

Globální rozvojové vzdělávání

Komiksová soutěž Bohouš a Dáša mění svět: Co pro mne znamená demokracie?

Baví tě komiksy? Pálí tě, co se děje kolem nás? Máš konkrétní nápady, jak se mohou věci kolem tebe měnit? Zúčastni se naší komiksové soutěže! Vzdělávací program Varianty...

Globální rozvojové vzdělávání

UBUNTU – škola demokratického občanství

Hlavním cílem projektu UBUNTU je podpořit pedagogy a žáky středních škol v rozvoji kompetencí pro demokratickou kulturu, a to skrze vytvoření a ověření ucelených vzdělávacích programů...

Interkulturní vzdělávání

Schola cultura

V projektu Schola Cultura vytvoříme a zrealizujeme 40hodinový kurz, který pedagogy podpoří při uskutečnění koncepčních změn ve školách v souladu s modelem kompetencí pro...

Interkulturní vzdělávání

Persona Dolls – panenky s osobností

 „Práce s panenkou v dětech podporuje sounáležitost, účast, schopnost vyslechnout, zhodnotit a eventuálně navrhnout řešení či nalézt postoj k danému tématu. Podněcuje...

Inkluzivní vzdělávání

Inkluze do škol

Popis projektu: Projekt se zaměřuje na zvýšení proinkluzivnosti všech základních škol ve městě Děčín. A to prostřednictvím vzniku školních poradenských pracovišť na každé škole,...

Globální rozvojové vzdělávání

CIVIS: zaostřeno na občanské a sociální kompetence

Projekt CIVIS zaměřuje svoji pozornost na rozvoj občanských a sociálních kompetencí, které směřují k sociálně a environmentálně odpovědnému chování žáků. Prostřednictvím společenství...

Inkluzivní vzdělávání

Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků

Cíl projektu Cílem projektu je zvyšování otevřenosti škol v oblasti inkluze. Projekt zlepšuje vzdělávací praxi formou zvyšování kompetencí škol a školských institucí v oblasti inkluzivního...

Interkulturní vzdělávání

Otázkami k rozvíjení demokratických hodnot

Projekt nabízí pedagogickým pracovníkům základních a středních škol podporu v zavádění principů multikulturní výchovy do života školy a posílení kompetencí při prevenci rizikového...

Globální rozvojové vzdělávání

Školy k světu

Můžou se globální a rozvojová témata stát běžnou součástí vyučovaných předmětů na českých školách? Mohla by se škola stát místem, kde jsou žáci a studenti konfrontováni s aktuálními...

Inkluzivní vzdělávání

K.O.Z.A. - Kooperace, Otevřenost, Zájem, Adaptace

Jaký problém projekt řeší? Jedním ze současných rizik, kterému v ČR čelíme, je zvyšování nerovnosti v přístupu ke vzdělávání. Děti, které v České republice vyrůstají v sociálním...

Migrace

Média, migrace a trh práce – informování veřejnosti o integraci cizinců

Cílem projektu je zvýšit informovanost české veřejnosti o migraci a otázkách spojených s integrací migrantů ze třetích zemí, kteří do ČR přicházejí, a omezit jejich stereotypní a...

Inkluzivní vzdělávání

Lepší škola pro všechny

Díky veřejné sbírce Lepší škola pro všechny navazujema na výstupy předchozích projektů, zejména projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR. Naším cílem je zvýšit...

Globální rozvojové vzdělávání

Filozofie pro děti

Přemýšlíte, jak učit poutavě o složitých tématech dnešního světa? Vyzkoušejte Filozofii pro děti. Filozofie pro děti (Philosophy for Children, zkráceně P4C) je pedagogická metoda, která...

Globální rozvojové vzdělávání

Bohouš a Dáša mění svět

Bohouš a Dáša jsou komiksoví hrdinové, kteří už 12 let provázejí české učitele a žáky aktuálními  tématy, jako je migrace, lidská práva nebo klimatické změny. V roce 2006 vydaly...

Migrace

National Integration Evaluation Mechanism (NIEM)

Do šestiletého mezinárodního výzkumného projektu NIEM, který je realizovaný v letech 2016-2021, je zapojeno celkem 15 evropských zemí a jeho lídrem je The Institute of Public Affairs z Polska....

Inkluzivní vzdělávání

Podporujeme asistenty pedagoga

Jeden milion sto čtyřicet tisíc korun! Přesně tolik vybrali fanoušci ke čtyřicetinám Leoše Mareše, který se rozhodl podpořit vzdělávání dětí s handikepem. Oblíbený moderátor vyzval...

Migrace

V4NIEM: Mechanismus hodnocení státních integračních politik zemí Visegrádu

V4NIEM projekt (Visegrad Countries National Integration Evaluation Mechanism), který je součástí širšího evropského projektu NIEM, se zaměřuje na dlouhodobé vyhodnocování efektivity státních...
Ukončené projekty

Interkulturní vzdělávání

Dialogem k respektu – Persona Dolls

Inkluzivní vzdělávání

Pojďte do školky!

Interkulturní vzdělávání

ENTENTÝKY

Globální rozvojové vzdělávání

Za změnou je učitel!

Globální rozvojové vzdělávání

Učíme světově

Globální rozvojové vzdělávání

Active Citizens

Interkulturní vzdělávání

Rozmanitost v MKV

Interkulturní vzdělávání

Respekt nebolí

Interkulturní vzdělávání

MKV jinak

Inkluzivní vzdělávání

Kvalitativní analýza testu SON-R

Globální rozvojové vzdělávání

Náš společný svět

Interkulturní vzdělávání

Jak na to ...

Interkulturní vzdělávání

Te na del o del!

Inkluzivní vzdělávání

Pojďte do školy

Globální rozvojové vzdělávání

Světová škola 2

Globální rozvojové vzdělávání

Náš společný svět (2009)

Inkluzivní vzdělávání

Na cestě …

Globální rozvojové vzdělávání

Akce pro Afriku

Inkluzivní vzdělávání

POLIS

Interkulturní vzdělávání

PeaceXchange

Globální rozvojové vzdělávání

Světová škola 2006

Interkulturní vzdělávání

Dovedu to pochopit?

Globální rozvojové vzdělávání

Rozvojový svět v českých školách

Interkulturní vzdělávání

Free2choose - Meze svobody

Interkulturní vzdělávání

Praktická podpora základních škol (OPRLZ)

Interkulturní vzdělávání

Semináře pro příslušníky Policie ČR

Globální rozvojové vzdělávání

Euromodel

Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři