Metodické listy

Války z tepla

Autor: Kateřina Kociánová, Bohouš a Dáša: Klima v tísni, 2009

Simulační hra o možném dopadu klimatických změn na rozvojové země.

Čas

75 minut

Potřeby, pomůcky

kopie úvodního textu se základními informacemi (zápletkou), kartičky s popisy rolí, flipchart, fixy, volný prostor, židle

Cíle

Studenti popíší na modelovém příkladu možné dopady klimatických změn na rozvojové země a formulují základní problémy, které je třeba řešit.
Studenti formou týmové spolupráce hledají řešení daného problému.
Studenti si vytvoří pravidla diskuze, podle nichž následně diskutují.
Studenti formulují konkrétní řešení.
Studenti porovnají fiktivní proces s možnými skutečnými událostmi.

Popis, postup

Simulační hra

15 min
• Zahajte simulační hru tím, že se vy sami vžijete do role novináře. Hráče uveďte do děje buď přímo přečtením zprávy z tisku (viz výchozí situace), nebo si tuto zprávu připravte jako audio záznam.

• Všem studentům rozdejte text se základními informacemi, které uvádějí hlavní zápletku příběhu. Studenti si text samostatně přečtou.

• Rozdejte studentům jednotlivé role. Můžete ovlivnit komu, jakou roli vyberete. Nechte studenty, aby si své role samostatně přečetli. Jako novinář odpovídejte na případné dotazy. Zdůrazněte, že by měli všichni roli přijmout a brát ji vážně. Dále oznamte, že toto jsou veškeré informace společně se zadaným časem, co mají k dispozici, a jak s tím naloží dál je na nich. V průběhu hry mohou přicházet nové informace od novináře. Tím máte možnost průběh hry ovlivňovat. Mezihry – vstupy jsou vhodné, pokud diskuse neproudí nebo se neposouvá k řešení. Zprávy (viz níže) můžete prozradit všem nebo jen jedné skupině (roli).

20 min
• Nechť si studenti nejdříve samostatně rozmýšlejí svou strategii v dané roli.

• Poté je vyzvěte k vzájemné diskuzi mezi sebou. Novinář-učitel může pomoci rozproudění diskuse tím, že hráče nejdřív rozdělí do dvou skupin. První skupina je tvořena VLÁDOU, místními NOMÁDY a ZEMĚDĚLCI. Vzájemně si vyjasní své postoje a problémy. Snaží se např. hledat společné stanovisko. Druhá skupina je tvořena RADOU ZEMĚ, NEVLÁDNÍMI ORGANIZACEMI a EKONOMY. Rada země sesbírá informace od nevládních organizací a ekonomů. Následně se skupiny i jednotlivci mohou spontánně promíchávat, debatovat a hledat řešení.

20 min
• Vyhlaste zasedání RADY ZEMĚ, které povede FACILITÁTOR (vybraný student, který si mezitím obešel ostatní a zjistil jejich názory a návrhy -viz role).

• Závěrem hry FACILITÁTOR formuluje navržené řešení.

20 min
• Vystupte z role novináře a požádejte studenty, aby i oni přestali hrát a přesedli si na jiné místo. Tím roli opustí a již vystupují sami za sebe. Společně nad simulační hrou diskutujte:
Máte nějaké otázky nebo komentáře ke hře?
Jak jste se cítili ve své roli? Sžili jste se s ní nebo vám něco nevyhovovalo?
Co říkáte danému řešení? Kdo s ním souhlasí a proč? Kdo nesouhlasí s navrženým řešením a proč?
Na kolik tato simulační hra odráží realitu? Čím se liší od reality?

Poznámky, komentáře...

PŘÍLOHY:

Výchozí situace:

VÁLKY Z TEPLA
(Zdroj MF Dnes, 22.5.2007)

Armády se už připravují na konflikty vyvolané změnou klimatu. Klimatické změny pro ně nejsou vědeckým problémem, nýbrž vážnou bezpečnostní hrozbou.

Píše se rok 2028 a jednotky NATO zasahují v Nigeru a Mali, kde se naplno rozhořela občanská válka, která má zdánlivě banální příčinu: už opravdu dlouho nepršelo.

Západ je na roztrhání, protože rok předtím vyslali Američané letadlové lodě k severnímu pobřeží Austrálie, aby indonéskou vládu přešla chuť na invazi do oblasti kolem města Darwinu, k níž málem došlo jen proto, že v Indonésii naopak pršelo až moc a Indonésané měli vody víc než dost. Původně chtěli od australské vlády kus jejího území odkoupit pro své běžence vyhnané zvedající se mořskou hladinou, a když byli odmítnuti, naplnilo se rčení, že zoufalí lidé dělají zoufalé věci.

Zvýšení průměrné teploty o dva stupně znamená snížení produkce rýže o celou desetinu. Některé země nemohou uživit své obyvatele. Na světě přibývá geometrickou řadou lidí, kteří trpí hladem.

V Bangladéši se mačká 150 milionů lidí na rozloze o málo větší než bývalé Československo. Vlastně je to jen říční delta, území státu jsou jen ostrovy mezi rameny a desetina území leží níž než metr nad mořem. Záplavy jsou pravidelné. Stoupá hladina oceánu, mizí půda pod nohama směrem od jihu. Začaly tát ledovce v Himálaji. Půda je zaplavována i od severu. Stoupající voda vyhnala milióny lidí z jejich domovů.

Současně Spojené národy hlasují o vyslání modrých přileb na výbušnou hranici mezi Bangladéšem a Indií, kde stoupá napětí vyvolané přílivem uprchlíků do Indie.

Dokážete si představit, že se válčí jen proto, že je příliš teplo, příliš prší, nebo je naopak velké sucho?

Základní informace – zápletka:

Rozvojová země TIKUR WUHA

Za posledních dvacet let zahynulo v zemi v důsledku různých bojů přes dva milióny lidí. Přes šest miliónů muselo odejít ze své půdy. I když před dvěma lety skončil vleklý konflikt mezi severem a jihem, další války pokračují. Jde o ropu, či o nerosty? Nebo o kulturní střet, jak tvrdí média? Kupodivu ne. Zdrojem konfliktu je voda.

V rozsáhlých oblastech severní a střední oblasti nastane každé čtyři roky sucho a zhruba v patnáctiletých cyklech nezaprší i několik let. Jejich obyvatelé si během staletí vytvořili mechanismy, jak přežít. Například nomádi opouštějí „domovské“ pastviny v období, kdy usedlí zemědělci v jiných oblastech sklízejí úrodu. Tam před novým setím stáda dobytka spasou divoce rostoucí traviny a poskytnou vítané hnojivo na vyčerpaná pole. Ještě než plodiny trochu vzejdou, vracejí se nomádi na své, mezitím zavlažené a zregenerované pastviny.

Jenže klima se mění a osvědčené techniky přežití přestávají fungovat. Od přelomu minulého století v suchých oblastech dlouhodobě klesá objem srážek. Sucha jsou častější a delší, tradiční pastviny poskytují jen skromnou potravu a nomádské kmeny musí migrovat za čerstvou pastvou čím dál tím dříve a do nových lokalit. Potřeby místního trhu a obyvatel musely ustoupit ziskům místní elity a strategiím nadnárodních překupníků.

V cestě nomádům nyní stojí i místní zemědělci, se kterými dosud žili v míru. Vytlačeni velkofarmami z tradičních oblastí, zakládají nová pole tam, kde jsou půdy chudší a kde překážejí tradičnímu pohybu stád. Spontánnímu přesídlování lidí zasažených suchem nebo vytlačených z půdy farmami se stát brání. Raději je nahání do takzvaných bezpečných zón nebo do slumů chudičkých měst, kde tvoří nejlevnější námezdní sílu. Například v oblasti hor byly donuceny k přesídlení stovky tisíc lidí. Podle odhadů přes sto tisíc osob muselo odejít jen v důsledku necitlivých zemědělských programů, které tradiční zemědělství nahrazují privátně vlastněnými a mechanizovanými velkofarmami.

Se zmenšujícími se zdroji vody jsou však konflikty ostřejší. Nedostatek vody ještě více roztáčí spirálu chudoby a následného zápolení o zdroje obživy. Mrtvých přibývá a vzájemná msta a nevraživost rostou. Křehkou rovnováhu, v níž žili po staletí, narušily klimatické změny a bezostyšné loupeže přírodních zdrojů. Lidem zahnaným na hranici přežití pak mnoho možností nezbývá. Nastává migrace miliónů lidí do okolních států. Volají o pomoc mezinárodní společenství. Chystá se zasedání Rady. Bude to poprvé, co se na celý problém svět začal dívat oficiálně i z této stránky. Působí to zlověstně. Co se vlastně může stát? Jak tomu můžeme zabránit?

Role - počet účastníků: minimálně 15

1. skupina
MÍSTNÍ NOMÁDI – KOČOVNÍ PASTEVCI - min. 2
MÍSTNÍ ZEMĚDĚLCI - min. 2
MÍSTNÍ VLÁDA - lichý počet účastníků – min. 3

2. skupina
RADA ZEMĚ - lichý počet účastníků – min. 3
PLATFORMA NEVLÁDNÍCH ORGANIZACÍ - min. 2
NADNÁRODNÍ SPOLEČNOSTI – EKONOMOVÉ - min. 2

FACILITÁTOR, NOVINÁŘ - 1 nebo 2

VLÁDA
Jste zástupce vlády Tikur Wuha. Vaše země je těžce zadlužena u vlád západních zemí a také u Mezinárodního měnového fondu (MMF), přičemž vaši věřitelé trvají na tom, že musíte dluhy splatit. Splácení úroků z dluhů tvoří kolem 40% vašeho národního důchodu. Hlavní příjmy do státní poklady plynou z prodeje kávy. Voda je pro vaši zemi nezbytná. Její nedostatek vyústil v konflikt mezi místními nomády a zemědělci. Mnozí lidé již migrují do okolních států. Tato situace je neúnosná, nejste schopni ji vyřešit sami, a proto se chystáte požádat o pomoc RADU ZEMĚ. Nejdřív ovšem zjistěte, jaký názor mají NOMÁDI a ZEMĚDĚLCI a zformulujte požadavek, který budete prezentovat na zasedání RADY ZEMĚ.

MÍSTNÍ NOMÁDI
Vaši předkové putovali po pláních téhle země dávno předtím, než se objevili zemědělci. Žijete skromně. Vyhledáváte pastviny a vodu pro svá stáda. Lovíte divoká prasata, sbíráte ovoce a další divoce rostoucí výživné rostliny. Když se pastviny a zásoby vody vyčerpají, posunete se dál. Půda, kterou opustíte, se časem vrátí do původního stavu, a tak se sem za čas vrátíte zpátky i vy. Někdy putujete stovky kilometrů. Tímhle způsobem se ve vaší zemi žilo vždycky. Ovšem nedostatek vody zasáhl krutě do vašeho tradičního života. Musíte migrovat dříve, protože pastviny vysychají rychleji, a proto hledáte nové lokality. V cestě vám stojí MÍSTNÍ ZEMĚDĚLCI. Někteří z vás se odhodlávají odejít za hranice vašeho státu. Mnozí z vás se bouří. Nechtějí měnit zvyky. Hledáte zastání u své VLÁDY. Pomůže vám?

MÍSTNÍ ZEMĚDĚLCI
Dříve jste pěstovali celou řadu druhů plodin na pronajaté půdě ve venkovských oblastech. Část úrody živila i vaše rodiny. Postupně se přecházelo hlavně na pěstování kávy, která je hlavním vývozním artiklem. Nové zemědělské programy nahradily tradiční zemědělství velkofarmami a vy máte daleko větší problém se uživit. I přesto vaše země patří mezi největší pěstitele kávy na světě. Nedostatek vody celkovou situaci komplikuje. Odcházíte do měst, kde tvoříte nejlevnější námezdní sílu nebo zakládáte nová pole tam, kde jsou půdy chudší a kde překážejí tradičnímu pohybu nomádů a jejich stád. Vzrůstá napětí mezi vámi a NOMÁDY. Produkce kávy klesá. Co bude dál? Obracíte se na VLÁDU o pomoc.

RADA ZEMĚ
V RADĚ ZEMĚ jsou zastoupeni odborníci z různých sektorů a zemí světa. Určíte si sami její členy a strategii, jak budete řešit problém s vodou. Zatím máte k dispozici pouze zprávu, že v zemi Tikur Wuha roste napětí mezi MÍSTNÍMI NOMÁDY a ZEMĚDĚLCI. Důvodem jsou období sucha a nedostatek vody. Proto klesá i produkce kávy. Na hranicích vzrůstá počet lidí, kteří chtějí opustit zemi. Okolní státy volají o pomoc. Vláda Tikur Wuha není schopna problém vyřešit bez pomoci RADY ZEMĚ. Co uděláte?

PLATFORMA NEVLÁDNÍCH ORGANIZACÍ
Jste zástupci nevládních organizací z různých zemí a upozorňujete na kritickou situaci v oblasti Tikur Wuha. Žádáte o potravinovou pomoc, dovoz vody a zdravotního personálu do krizových oblastí.

NADNÁRODNÍ SPOLEČNOSTI – EKONOMOVÉ
Jste zástupci největších nadnárodních firem obchodujících s kávou. Sledujete vývoj na trhu. Produkce kávy klesá, její cena stoupá. Nedostatek vody může být výzvou pro nové investice.

FACILITÁTOR
Vede společnou diskusi odborníků a zástupců vlády Tikur Wuha na zasedání RADY ZEMĚ. Určí nebo nechá hlasovat o pravidlech diskuse. Hledá a navádí účastníky debaty k řešení. Hlídá čas.

NOVINÁŘ
Vedoucí hry. Sleduje vývoj, který může ovlivnit různými událostmi – zprávami.

Zprávy

např.
V oblasti Tikur Wuha a Lawastán vypukl válečný konflikt způsobený příchodem miliónů migrantů.

Cyklón v centrální oblasti Tikur Wuha si vyžádal tisíce mrtvých. Situace je kritická.

Záplavy v sousedním Lawastánu přinutily milióny lidí odejít z domovů a překročit hranice s Tikur Wuha. Počet uprchlíků stoupá na obou stranách hranic. Situace přerůstá v chaos.
Další metodické listy

FILM S PŘEDVÍDÁNÍM - KRAJINA V TÍSNI

Žáci pomocí upravené metody „film s předvídáním“ pracují s dokumentárním...

100 let českých zemí v pohybu

Žáci se zabývají problémem migrace v českých zemích v průběhu 100 let od vzniku...

Kam zmizela voda

Témata: voda, životní prostředí Zařazená průřezová téma: Výchova k myšlení v evropských...

Přehrada

Hlavní myšlenkou textu Přehrada je otázka vlastnictví vody a střet zájmů o využívání vody....

Nový svět

Nový svět je grafický román (obrazový komiks), jehož autorem je světově proslulý grafik, autor...

Růže z Afriky

Vybraný komiksový příběh z publikace Bohouš a Dáša na stopě hladu otevírá téma, jak...

Vačice

Akvitia metody filozofie pro děti....

Svět, který není

Aktivita u žáků rozvíjí argumentaci, schopnost dialogu se spolužáky a umění naslouchat ostatním....

Migrace v čase

Aktivita slouží ke získání povědomí o migraci, důvodech, jež lidi k migraci vedou, a jednotlivých...

Spravedlivý učitel

Aktivita u žáků rozvíjí argumentaci, schopnost dialogu se spolužáky a umění naslouchat ostatním....

Novodobé otroctví aneb kdo kope za mistrovství světa ve fotbale

Aktivita slouží k získání povědomí o souvislostech mezi migrací, vykořisťováním migrantů...

Migrace v čase

Aktivita k získání povědomí o miračních tocích a jejich proměnách v historii....

Práce s třídním kolektivem ve společném vzdělávání, sada 2

Druhá sada metodických listů pro práci se třídou obsahuje zajímavé aktivity, které mohou učitelé...

Práce s třídním kolektivem ve společném vzdělávání, sada 1

Tato sada metodických listů pro práci se třídou obsahuje zajímavé aktivity, které mohou učitelé...

(Ne)viditelná pomoc

Aktivita k získání povědomí o humanitárních krizích, jejich řešeních, cílech humanitární...

Jak se žije v Dimukače

Aktivita na pochopení podmínek života obyvatel ve slumech v rozvojových zemích....

Odpovědná turistika

Aktivita na pochopení dopadů turismu na život místních obyvatel a uvědomění si zásad odpovědné...

Proč je globální dimenze důležitá ve vzdělávání?

Krátka aktivita na pochopení významu globální dimenze ve vzdělávání....

Kdo je globálním občanem?

Krátká aktivita na uvědomení si globální dimenze....

I pomoc má svá pravidla

Aktivita pro pochopení principů rozvojové spolupráce....

Cesta k vodě

Aktivita k pochopení problému souvisejících s vodou a jejím nedostatkem....

Hon na pastevce

Aktivita na uvědomění si problému obživy v rozvojových zemích a...

Rozvoj = spokojený život?

Aktivita z oblasti globálního rozvojového vzdělávání věnovaná problematice rozvojových zemí....

Ženy odjinud

Jedním z nejlepších možných zdrojů pro práci s rozmanitostí jsou příběhy těch, kteří rozmanitost...

Vezmi si chlebíček

V této aktivitě se zaměříme na pochopení různosti vnímání a jednání pomocí tvorby příběhů....

Vánoce stokrát jinak

Jednotlivé ritualizované svátky a slavnosti nám mohou sloužit k zamyšlení nad rozdíly nejen...

Tohle není spravedlivé

Zde uvádíme jeden příklad, jak je možné využít metodický materiál www.czechkid.cz. V této...

Když se ztratí kouzelná hůlka

V pohádkách jde většinou o souboj dobra se zlem, a to ve dvou dimenzích. Ty mají vést jednak...

Co (z)může jedinec?

Aktivita vedoucí k zamyšlení studentů nad úlohou jedinců v boji za lidská práva...

Rozvoj v diamantovém impériu

Aktivita vedoucí studenty k zamyšlení nad povahou rozvoje....

Zasáhnout, či ne?

Aktivita vedoucí studenty k zamyšlení nad právem zasáhnout vně území svého státu....

Terorismus vs. lidská práva

Aktivita vedoucí studenty k tomu, aby se zamysleli nad souvislostí terorismu a ochranou lidských...

Válka nezná pravidla

Student vysvětlí propojenost lidských práv, humanitárního a mezinárodního trestního práva....

Stejná práva pro každého?

Student se seznámí s různými formami diskriminace a umí diskriminaci rozeznat....

Znáte svá práva?

Studenti se seznámí podrobněji se Všeobecnou deklarací lidských práv....

Začněme u sebe

Aktivita o zodpovědném osobním přístupu ke změně klimat...

Nelze přehlížet dnešní hrozby

Studenti se zamyslí nad dnešními hrozbami klimatické povahy ....

Války z tepla

Simulační hra o možném dopadu klimatických změn na rozvojové země...

Za vším hledej emise

Studenti prozkoumají vliv činnosti lidské společnosti na zvyšující se množství skleníkových...

Zvolte si budoucnost

Aktivita zaměřená na dva hlavní přístupy k roli státu v ekonomice...

Změníme pravidla hry?

Studenti se seznámí s fungováním základních pilířů tzv. nové ekonomiky....

Za každým rohem globalizace

Aktivita zaměřená na soudobé globalizační procesy...

Rychle, levně, virtuálně

Aktivita zaměřená na roli nových technologií v současné globální ekonomice....

Dobrá nebo špatná?

Aktivita zaměřená na definování pojmu globalizace a různé pohledy na globalizaci....

Dětský svět

Studenti uvedou souvislosti mezi životem dětí v různých zemích a naplňováním dětských práv....

Znáte svého spolužáka?

Žáci se dozvědí, jak se tvoří vietnamské jméno, co znamená. Naučí se správně vyslovovat...

Vietnamské Drápky

Tradiční vietnamská dětská hra na cvičení postřehu, zručnosti a rychlosti....

Co se stalo ve Vsetíně?

Díky aktivitě se studenti částečně vžijí do role novinářů, jejichž úkolem je na základě...

Univerzální hodnoty

Existují univerzální hodnoty, které platí pro všechny lidi? Máme právo tyto hodnoty šířit...

Bohoušovy džíny

Studenti na populárním produktu odhalí propojenost a závislosti ve světovém obchodě....

Světýlka

Účastníci prožijí krátký běh života coby anonymní světelné tečky, přičemž část z nich...

I vy jste v tom

Krátká aktivita na jejímž základě lze společně pokračovat v uvědomění si, jak těžké může...

Sociální exkluze (vyloučení) Romů

Evokace k tématu sociální exkluze (výroky, představy a rozšířené názory na situaci romské...

Ne-řádi

Cílem této aktivity je, aby si žáci uvědomili libovolnost, umělost, a tudíž relativnost každého...

Pohodlně se usaďte!

- Studenti porozumí nerovnému rozdělení bohatství ve světě. - Studenti zažijí pocit nerovnosti...

Globální vesnice

Studenti uvažují o světě jako celku a o tom, co v něm považují za problematické....

Chci, ale nemohu, protože nerozumím

Popisovaná aktivita je součástí semináře pro učitele a školské manažery všech typů a stupňů...

Multikulturní scrable

Zábavná aktivita vhodná jak pro děti, tak dospělé. ...

Komunitní vzdělávání

Cílem aktivity prezentace je seznámit účastníky/studenty s problematikou komunitního vzdělávání....

Konstruktivismus a Multikulturní společnost

Společně se dobrat vymezení obsahu pojmů Konstruktivismus (K) a Multikulturní společnost (MKS)...

Jiný kraj, jiný mrav

Účastníci si osvojí chápání pojmů etnocentrismus, kulturní relativismus na příkladě konkrétních...

Zrození fámy

Aktivita vhodná pro kteroukoliv věkovou skupinu (záleží na výběru obrázku podle tématu a vhodném...

Rozdílné vidění světa

Aktivita na uvědomění si rozdílnosti lidí, jejich pohledů na svět a toho, jak naše jednání...

Sítě krychle

Aktivita seznámí studenty s pojmem sítě krychle prostřednictvím metod a technik vycházejících...

Jak my vidíme ostatní, jak nás vidí ostatní

Tato aktivita je zaměřena na poznání kořenů kulturně podmíněného vnímání a vzniku stereotypů,...

Homosexualita

Aktivita na otevření diskuse o homosexualitě a homofobii....

Interkulturní setkání

V rámci simulace prožijí účastníci interkulturní setkání. Budou rozděleni do dvou skupin –...

Náš balón

Zábavná názorná pomůcka, která slouží k analýze problému (ve třídě, pracovním kolektivu,...

Abigail

Aktivita na procvičení komunikačních schopností (vyjednávání)....

Šikanování

Tato aktivita umožní žákům 2. stupně ZŠ otevřít diskusi o šikanování. Uvědomit si relativní...

Večírek

Aktivita zaměřená na otázku integrace svěřenců z ústavní výchovy do odlišného sociokulturního...

Neverbální komunikace

Na základě této aktivity si studenti mohou uvědomit důležité komponenty lidské komunikace ovlivňující...

Matematika a sníh

Aktivita má seznámit studenty se zajímavým případem vlivu prostředí na konkrétní dovednosti...

Vzdělávání terénních sociálních pracovníků

Lekce je určena pro stávající i potenciální zaměstnavatele terénních sociálních pracovníků...

Otevřená hranice

Aktivita na objasnění procesu, jak vznikají předsudky....

Země v časové konzervě

Aktivita zaměřená na úvahy studentů o nejznámějších aspektech historického a kulturního dědictví...

Obrazy v médiích

Aktivita zaměřující se na výskyt stereotypů a negativních obrazů v médiích.  ...

Kategorie bezpráví

Aktivita zaměřená na poznání a analýzu různých forem diskriminace. ...

Konflikt práv

Aktivita zabývající se konfliktem mezi právy jednotlivce a zájmem společnosti, řešení konfliktů. ...

Společný strom

Aktivita zaměřená na nenásilné seznamování se a poznávání společných charakteristik jednotlivých...

Je libo mongolocentrismus?

Aktivita zabývající se tématem evropocentrismu, rovnocennosti všech lidských kultur spojená s...

Občané druhé kategorie

Aktivita zabývající se vznikem veřejného mínění, vlivy působící na postavení jedince ve...

Identita má mnoho podob

Pohybová aktivita zabývající se tématem občanství, vztahů ve společnosti, identity. ...

Uprchlíci ze Zachrelu

Brainstorming a následná diskuse na téma uprchlictví, konflikt mezi sociokulturními skupinami....

Děti - uprchlíci

Aktivita zabývající se tématem dětských uprchlíků. ...

Cestující

Hraní rolí a diskuse na téma stereotypy. ...

Portréty

Výtvarná aktivita zabývající se stereotypní představy o různých typech lidí. ...

Uprchlíci

Aktivita zabývající se tématem uprchlíků....

Uspokojování potřeb

Aktivita zaměřená na vnímání a uvědomování si ostatních a sebe sama. Zaměřená popř. na...

Jsi...

Aktivita zaměřená především na vnímání ostatních členů skupiny, na rozvoj empatie a citlivosti,...

Tečkovaná

Aktivita zaměřená na kooperaci třídy (úkol řešitelný pouze spoluprací) a na význam neverbální...

Vidět věci rozdílně

Aktivita zaměřená na rozdílné vnímání, výklad a přisuzování významu určitým jevům jednotlivými...

Člověk ze sáčku

Tvořivá aktivita zaměřená na pochopení rozdílného vnímání...

Rituál těla u kmene Nacirema

Aktivita analyzující zvláštní magické praktiky severoamerického kmene. ...

Stačí řeč ke komunikaci?

Výtvarná aktivita zaměřená na verbální komunikaci. ...

Typické obyčejnosti

Aktivita na téma kultura a stereotypy. ...

Zulema

Aktivita zabývající se tématem kulturních hodnot, existencí...

Co mám rád

Aktivita zabývající se tématem osobních a kulturních hodnot....

Kulturní samozřejmosti

Aktivita zaměřená na seznámení se s kulturními prvky různých kulturních skupin.  ...

Obraz kultury

Výtvarná aktivita zaměřená na téma vlastní kultury a etnocentrismu. ...

Co vidíte?

Říká se, že dobrá fotografie vydá za tisíc slov.........

Pozdravy

Seznamovací aktivita, jak také může docházet ke střetu různých kultur. ...

Balónky

Hra, jejímž cílem je navození přátelské atmosféry ve skupině,...

Kontakty

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
varianty@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 467

Mediální koordinátorka
Nikola Páleníčková
nikola.palenickova@clovekvtisni.cz
Tel: +420 777 782 061

Další kontakty

Logo ke stažení

Související projekty

Naše další weby

 • Jak víme, že to funguje?

  Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás spíše zajímá způsob, jak s nabytými informacemi pracují? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit vliv výuky na postoje a jednání svých žáků? Zkuste některou ze třiceti nových aktivit, které učitelům nabízí inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně.

   

 • Světová škola

  Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

 • Program Migrace

  Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Úspěch inkluzivního vzdělávání závisí na tom, jak uzpůsobíme naše školy, třídy, kurikulum i mimoškolní aktivity tak, aby se mohly učit a účastnit všechny děti bez rozdílu.

 • Průřezová témata a čtenářství

  Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? Podívejte se na vyzkoušené učební jednotky. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti.

 • Respekt nebolí

  Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

DonořiPartneři